Wszechobecny plastik to coraz większy problem i zagrożenie dla środowiska. Jednym ze sposobów jego rozwiązania i ograniczenia produkcji plastikowych śmieci są dodatkowe opłaty, w tym recyklingowa. Jej prawidłowe rozliczenie wywołuje jednak wątpliwości. Jeden z nich, dotyczący VAT, przesądził niedawno Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

Kalkulacja ceny

Spółka prowadzi sieć sklepów detalicznych. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że sprzedaje w nich m.in. torby z tworzywa sztucznego. W związku z tym zgodnie z art. 40a ustawy z 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest zobowiązana pobrać tzw. opłatę recyklingową od klienta nabywającego torbę na zakupy z tworzywa sztucznego. Firma tłumaczyła, że do ceny foliówki dolicza opłatę i od tej kwoty odprowadza podatek należny. Była jednak przekonana, że nie musi uwzględniać opłaty recyklingowej w podstawie opodatkowania VAT sprzedaży towarów nią objętych.

Czytaj więcej

Jak zaksięgować opłatę recyklingową

W jej ocenie ewentualna korekta rozliczeń sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej, skutkująca wyłączeniem z podstawy opodatkowania VAT pobranej opłaty recyklingowej, będzie uprawniała ją do odzyskania nadpłaty czy nadwyżki podatku. Spółka zauważyła, że podstawa opodatkowania nie powinna obejmować podatków, ceł, opłat i innych należności o podobnym charakterze, w sytuacji gdy do ich zapłaty zobowiązany jest inny podmiot, a podatnik jedynie przejściowo dysponuje tymi kwotami. Opodatkowaniu nie powinny więc podlegać kwoty, które nie są należne podatnikowi. Zdaniem spółki skoro opłaty takie jak miejscowe czy uzdrowiskowe, w opinii fiskusa, nie powinny być wliczane do podstawy opodatkowania VAT, to nie ma podstaw do odrębnego traktowania opłaty recyklingowej, której schemat poboru i odprowadzania do budżetu państwa jest taki sam.

Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. Nie miał wątpliwości, że opłata recyklingowa pobierana od sprzedaży lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego jest elementem należności za ich dostawę. Kwota opłaty recyklingowej będzie zatem wchodziła do podstawy opodatkowania VAT i zostanie opodatkowana na takich samych zasadach jak określona lekka torba na zakupy. Kwota opłaty recyklingowej jest bowiem częścią należności ze sprzedaży towaru i jako część zapłaty wejdzie do podstawy opodatkowania.

Wyjątku nie będzie

Spółka zaskarżyła interpretację, ale przegrała. Poznański WSA zauważył, że co do zasady wszystko to, co jest zapłatą, stanowi podstawę opodatkowania. W spornej sprawie skarżąca sprzedaje nabywcy torbę z tworzywa sztucznego za określoną cenę. Cena ta stanowi zapłatę za torbę, którą nabywca zobowiązany jest uiścić. Sąd zauważył, że art. 29a ust. 6 ustawy o VAT wymienia rodzaje opłat, które nie stanowią katalogu zamkniętego. W konsekwencji podstawę opodatkowania zwiększają także inne opłaty o charakterze administracyjnym, których nałożenie pozostaje w bezpośrednim związku z nabyciem.

WSA zgodził się z fiskusem, że opłata recyklingowa pobierana od sprzedaży lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego jest elementem ceny. Ustalając zatem cenę za torbę, skarżąca powinna w niej uwzględnić opłatę recyklingową. Ta powiększa zaś podstawę opodatkowania, od której spółka ma obowiązek naliczenia VAT. Podstawa ta nie obejmuje jedynie VAT oraz kwot wyszczególnionych w art. 29a ust. 7 ustawy o VAT.

Wyrok nie jest prawomocny.

Sygnatura akt: I SA/Po 70/22

Opinia dla „rzeczpospolitej”

Konrad Piłat, doradca podatkowy w kancelarii KNDP Kolibski Nikończyk Dec & Partnerzy

Złożony przez podatnika wniosek o interpretację prezentował rewolucyjne stanowisko – odmienne niż obecna praktyka stosowania prawa. Niewątpliwie ciekawym argumentem było wskazanie podobieństwa opłaty recyklingowej do opłaty miejscowej i opłaty uzdrowiskowej – określonych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Od nich VAT nie jest odprowadzany, a pod względem prawnym rzeczywiście można znaleźć pewne podobieństwa.

Mimo to rozstrzygnięcie WSA w Poznaniu nie jest zaskoczeniem. Z art. 29a ust. 6 ustawy o VAT wynika bowiem wprost, że podstawa opodatkowania obejmuje podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze (z wyjątkiem kwoty VAT). Trudno też polemizować ze stwierdzeniem, że dla nabywcy torby nie ma znaczenia, ile wynosi opłata recyklingowa – istotna jest jedynie ostateczna cena.