Zła wiadomość dla likwidowanych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że jeśli spółka w związku z likwidacją przekaże majątek wspólnikom, to po jej stronie powstanie przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu CIT. To pierwsze orzeczenie NSA dotyczące problemu.

Zmierzch firmy

Kanwą sprawy była interpretacja. We wniosku spółka wyjaśniła, że wspólnicy zdecydowali o podjęciu w przyszłości uchwały o jej likwidacji. Po zaspokojeniu wierzycieli majątek zostanie podzielony między udziałowców. Po zakończeniu postępowania likwidacyjnego, zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli, a przed wykreśleniem spółki z rejestru, w majątku mogą się znajdować m.in. udziały, akcje, nieruchomości, środki trwałe.

półka zapytała, czy w razie likwidacji po jej stronie powstanie przychód i obowiązek zapłaty CIT w związku z wydaniem udziałowcom składników majątku. Sama uważała, że wydanie składników majątku udziałowcom w ramach likwidacji nie spowoduje przychodu oraz związanego z nim obowiązku zapłaty CIT. W jej ocenie nie byłaby też zobowiązana do odprowadzenia podatku ze względu na wykreślenie z rejestru przedsiębiorców w dacie jego płatności.

Fiskus nie potwierdził tego stanowiska. Zauważył, że w związku z likwidacją po stronie spółki powstaje zobowiązanie wobec wspólników, a jego uregulowanie następuje poprzez wykonanie świadczenia niepieniężnego, tj. wydanie majątku. W ocenie urzędników podatkowo to taka sama sytuacja, jak gdyby spółka dokonała odpłatnego zbycia składników majątkowych, tj. osiągnęła przychód, a następnie pieniądze ze zbycia przekazała udziałowcom.

Stanowisko niekorzystne dla spółki potwierdził najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, a ostatecznie NSA. Sąd kasacyjny zwrócił uwagę na nowelizację przepisów od 1 stycznia 2015 r. Dodano nią do ustawy o CIT m.in. art. 14a ust 1. Zgodnie z nim, gdy podatnik poprzez wykonanie świadczenia niepieniężnego reguluje w całości lub w części zobowiązanie – w tym z dywidendy –przychodem jest wysokość zobowiązania uregulowanego w jego następstwie.

Koniec korzyści

W ocenie NSA w ten sposób wyeliminowano optymalizację podatkową związaną z wypłatą dywidendy w formie rzeczowej, ale także inne wątpliwości. Przekazanie dywidendy w formie rzeczowej w świetle wcześniejszego orzecznictwa stało się bowiem dogodnym instrumentem optymalizacji podatkowej i unikania opodatkowania dochodów uzyskiwanych ze zbywania składników majątkowych.

Jak podkreślił w pisemnym uzasadnieniu wyroku sędzia NSA Stefan Babiarz, nowy art. 14a ust. 1 ustawy o CIT ma zastosowanie, także gdy spółka z o.o. po zakończeniu postępowania likwidacyjnego przekaże udziałowcom składniki majątku mające charakter świadczeń niepieniężnych. Wyrok jest prawomocny.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

Sygnatura akt: II FSK 658/17

OPINIA

Michał Roszkowski, radca prawny, doradca podatkowy, partner w Accreo

Wyrok NSA jest krokiem wstecz wobec orzecznictwa dotyczącego opodatkowania majątku likwidowanej spółki przekazywanego wspólnikom. Podobne sprawy były już rozpatrywane przez sądy administracyjne, które przyznawały racje podatnikom. Stanowisko fiskusa zaaprobowane przez NSA, nie ma uzasadnienia w przepisach i praktycznie jest niemożliwe do realizacji. Po pierwsze, podział majątku ma charakter jednostronnej i nieodpłatnej czynności (technicznej), po zaspokojeniu wszystkich wierzycieli. Po drugie, likwidowana spółka przez podział majątku nie uzyskuje jakiejkolwiek korzyści mogącej być przysporzeniem stanowiącym przychód. Po trzecie, nie będzie komu rozliczyć hipotetycznego podatku, bo dla spółki wydanie majątku będzie ostatnią czynnością, po której jej byt prawny ustanie. Mam nadzieję, że wyrok ten pozostanie odosobniony.