Tag: NSA

Urzędowi wolno pakować i zaszyfrować decyzję. NSA o e-doręczeniu

O tym, od kiedy biegnie termin do wniesienia odwołania przy e-doręczeniu, decyduje jego urzędowe potwierdzenie podpisane przez adresata.

Ośrodek pomocy to nie dom podopiecznego

Pobyt w placówce opiekuńczo-leczniczej nie ma charakteru zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym i nie może być uznany za miejsce pobytu stałego.

Stolica wygrała spór o legalne picie na bulwarach wiślanych

Uchwała zezwalająca na publiczne spożywanie trunków nad Wisłą w Warszawie jest ważna.

Gminna spółka bez wpływu na rynek - NSA o konkurencji

Nie narusza zasad konkurencji utworzenie przez kilka samorządów nowej firmy gospodarującej odpadami – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.

Działania marketingowe agenta a powstanie zakładu podatkowego

Brak formalnego pełnomocnictwa do zawierania umów w imieniu spółki zagranicznej przez jej agenta działającego w Polsce nie wyklucza ukonstytuowania się zakładu podatkowego tej spółki w związku z działalnością marketingową jej agenta.

Nie ma podstaw do różnicowania skutków podatkowych

Do kosztów finansowania dłużnego w przypadku transakcji dept push down należy zaliczyć także ujemne różnice kursowe powstające ze spłaty pożyczki zaciągniętej w walucie obcej.

Zarobki w Prokuraturze Krajowej są jawne. Jest wyrok NSA

NSZZ "Solidarność" Pracowników Sądownictwa i Prokuratury wygrała przed Naczelnym Sądem Administracyjnym sprawę o udostępnienie informacji o wynagrodzeniach wypłacanych w Prokuraturze Krajowej.

Straciła mandat, choć nadmiernej korzyści nie odniosła

Opłacenie faktur z pieniędzy uzyskanych z dotacji od gminy musi być uznane za prowadzenie działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego.

NSA: Daninę rozlicza podatnik, a nie firma

W przypadku odpłatnego zbycia udziałów przez wspólnika oraz dobrowolnego ich umorzenia przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością to nie ona występuje w charakterze płatnika podatku zryczałtowanego.

NSA: Uniwersytet też zapłaci minimalny podatek od budynków

Uczelnia, która w ramach działalności odpłatnie wynajmuje swoim studentom powierzchnie użytkowe, podlega opodatkowaniu tzw. podatkiem od budynków.