- Zamierzam złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za okres od marca do maja br. Aktualnie (na 4 maja) mam zgłoszonych do ubezpieczeń osiem osób. Jednak wskutek „odmrażania" gospodarki zamierzam w czerwcu zatrudnić dwie osoby (i zgłosić do ubezpieczeń), w tym małżonkę, bo prowadzę działalność sezonową. Czy mogę taki wniosek złożyć? Czy jest ryzyko, że otrzymam odmowę zwolnienia? – pyta czytelnik.

Czytaj także: Ulga na start w dobie koronawirusa: zwolnieni z ZUS dostaną zwrot składek

Nie ma przeciwwskazań, aby przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia ze składek. Nie ma znaczenia, że stosowny wniosek złoży w ZUS w czerwcu, tj. w miesiącu, w którym zwiększy stan osób zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych ponad limity z art. 31zo ust. 1 tzw. tarczy.

Liczba ubezpieczonych

Analiza podanego zapytania wymaga odniesienia się do regulacji prawnych ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. DzU poz. 374 ze zm.; dalej: tarcza antykryzysowa). Zgodnie z art. 31zo ust. 1 tarczy antykryzysowej (w wersji obowiązującej od 18 kwietnia br.), na wniosek płatnika składek zwalnia się z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od 1 marca do 31 maja 2020 r., wykazanych w deklaracjach rozliczeniowych złożonych za ten okres, jeżeli był zgłoszony jako płatnik składek:

- przed 1 lutego 2020 r. i na 29 lutego 2020 r.,

- od 1 lutego 2020 r. do 29 lutego 2020 r. i na 31 marca 2020 r.,

- od 1 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r. i na 30 kwietnia 2020 r.

Autopromocja
RADAR.RP.PL

Przemysł obronny, kontrakty, przetargi, analizy, komentarze

CZYTAJ WIĘCEJ

zgłosił do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych.

Wniosek do 30 czerwca

Aby uzyskać ww. preferencję, należy dopełnić formalności. Wskazuje je m.in. art. 31zp tarczy, który stanowi, że wniosek o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek od 1 marca do 31 maja 2020 r. płatnik przekazuje do ZUS nie później niż do 30 czerwca 2020 r. Taki wniosek ma zawierać:

1) dane płatnika składek:

- imię i nazwisko, nazwę skróconą,

- numer NIP i REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,

- adres do korespondencji,

2) oświadczenie płatnika składek, że w pierwszym miesiącu, za który składa wniosek o ulgę, osiągnął przychód z działalności nie wyższy niż 300 proc. prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (warunek ten dotyczy wyłącznie samozatrudnionych),

3) inne informacje niezbędne do umorzenia składek,

4) podpis wnioskodawcy.

Z systematyki tych regulacji prawnych wypływa kilka istotnych kwestii dla oceny przedmiotowego zapytania.

Spełnione warunki

Po pierwsze, ustawodawca przewidział tę preferencję dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 ubezpieczonych. Przedsiębiorca ten wymóg spełnia, skoro w maju zgłasza do ubezpieczeń osiem osób, w tym siebie. Przy założeniu więc, że posiadał status płatnika składek za ww. okresy rozliczeniowe, wspomniana ulga będzie mu przysługiwała.

Po drugie, ustawodawca przewidział możliwość złożenia wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania składek do 30 czerwca 2020 r. Prawo do ulgi zależy natomiast od spełnienia wymogów do 30 kwietnia 2020 r., w tym liczby osób zgłoszonych do ubezpieczeń. Zatem przedsiębiorca nie musi obawiać się utraty prawa do preferencji w sytuacji, gdy wniosek złoży np. na początku czerwca, choć w tym czasie będzie zgłaszał do ubezpieczeń więcej niż 9 osób. Ustawodawca nie wiąże bowiem prawa do preferencji z liczbą osób zgłoszonych do ubezpieczeń w maju i czerwcu, a jedynie za okres jednoznacznie wskazany w ww. art. 31zo ust. 1 tarczy antykryzysowej, tj. w maksymalnej perspektywie 30 kwietnia 2020 r.

Po trzecie, prawnie obojętna jest kwestia zatrudnienia w firmie małżonki przedsiębiorcy. W tym względzie mogą się pojawić jedynie pewne wątpliwości co do traktowania jej jako pracownika, względnie tzw. osobę współpracującą, co ma wymierna skutki w sferze ubezpieczeń społecznych.

Autor jest radcą prawnym