Marcin Nagórek

Gmina może korzystać z cudzej nieruchomości

- Czy dopuszczalne jest dokonanie nakładów przez gminę na nieruchomości powiatu? Jednostki samorządu terytorialnego chcą zawrzeć umowę użyczenia nieruchomości, aby gmina mogła wybudować w 2023 roku boisko do piłki nożnej z bieżnią – pyta radny.

Czy można darować gminie działkę

- Gmina planuje zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wprowadzenie nowego planu dla niektórych terenów. Czy gmina może przyjmować darowizny od właścicieli nieruchomości których będą dotyczyć ww. plany? – pyta właściciel nieruchomości.

Kiedy rada gminy może przyjąć uchwałę pożyczkową

Wójt opracował projekt uchwały ws. zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w wysokości 500 tys. zł na tzw. planowany deficyt w 2023 r. (pokrycie kosztów budowy instalacji służącej ochronie środowiska). Na 2023 r. planowana jest jednak nadwyżka budżetu w wysokości 200 tys. zł. Czy w tych okolicznościach rada gminy może przyjąć taką uchwałę pożyczkową – pyta radna.

Przedsiębiorca nie dostanie zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia na etat

Pracownik, który zachorował w czasie umowy o pracę, ma prawo do świadczenia również za okres choroby trwającej w ciągłości po jej rozwiązaniu. Chyba że ma inny tytuł do ubezpieczeń.

Zakład budżetowy może zaciągnąć zobowiązanie leasingowe

Na jakich warunkach zakład budżetowy zajmujący się gospodarką komunalną może legalnie zawrzeć umowę leasingu (będzie to umowa kilkuletnia, leasing finansowy lub operacyjny) na zakup pojazdu specjalistycznego do czyszczenia ulic? – pyta sekretarz gminy.

Gminnym zasobem nieruchomości gospodaruje wójt

Stowarzyszenie wykonujące różne zadania zlecane przez naszą gminę złożyło wniosek o oddanie w bezpłatne użyczenie nieruchomości na okres 10 lat. Zaistniał konflikt, który organ jest decyzyjny czy rada gminy, czy wójt gminy w tym zakresie. Umowa ma być długoletnia i dlatego w tym zakresie radni upatrują swojej kompetencji, kosztem wójta. Kto ma rację? – pyta radna.

Prognoza finansowa musi być realna

Regionalna izba obrachunkowa zarzuciła że zaniżono dane finansowe w wieloletniej prognozie finansowej w pozycji dotyczącej zobowiązań. Chodzi o to, że kwoty spłat ratalnych były niższe od kwot wynikających z harmonogramów spłat umów kredytów/pożyczek. Jakie przepisy naruszono – pyta radny.

Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż trunków

Czy gmina może sfinansować ze środków z opłat za zezwolenia wydane na sprzedaż alkoholu zakup alkomatów dla komendy powiatowej policji? W gminnym programie nie ma żadnych specjalnych zapisów w tym zakresie, stąd nasze wątpliwości – pyta radny.

Wnosząc o ugodę też trzeba liczyć się z kosztami

Jeżeli ze strony pracodawcy wnioskującego o próbę ugodową nikt nie stawi się na posiedzenie pojednawcze, sąd może go obciążyć kosztami, w tym kosztami zastępstwa procesowego przeciwników.

Jakie dane w wykazie dotacji

Wójt opracował projekt zmiany uchwały w sprawie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach. W projekcie pojawił się zapis przewidujący wprowadzenie – rejestru udzielonych dotacji. Jest to załącznik zawierający różne e dane, w tym dane osobowe, zamieszkania, pesele, adres zabytku, zakres prac, kwota dotacji i inne. Czy taki zakres danych jest legalny – pyta radny.