Marcin Nagórek

Ulga w ZUS także po biznesie w innym państwie

Osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą w Polsce, która wcześniej podlegała ubezpieczeniom jako przedsiębiorca w innym kraju, ma prawo do ulgi na strat i preferencyjnych składek.

Czy z funduszu sołeckiego można wyremontować remizę OSP?

Czy w ramach funduszu sołeckiego na 2022 r. – w ramach budżetu gminy można zaplanować wydatki na remont remizy OSP? Czy nie będzie ryzyka naruszenia dyscypliny finansów publicznych - pyta radna.

Uchwała o pomocy finansowej dla powiatu

- Czy rada gminy może podjąć uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania na pomoc finansową dla powiatu przekraczającą kwotę z budżetu na 2021 r. o 200 tys. zł, ale na 2022 r.? To pilna sprawa, bo chodzi o dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej. Wójt gminy przygotował projekt uchwały z powołaniem się na art. 10 ust. 2 , art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. e oraz art. 58 ustawy samorządowej – pyta radny.

Jakie są skutki odmowy złożenia oświadczenia o nieruchomościach?

Wójt ma prawo wezwać przedsiębiorcę do złożenia oświadczenia o nieruchomościach, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej. W sytuacji, gdy podane informacje okażą się fałszywe, podatnik musi liczyć się z odpowiedzialnością karną.

Czy można umorzyć przyszłe raty podatku od nieruchomości

Do urzędu miasta wpłynęło kilka wniosków przedsiębiorców o umorzenie podatku od nieruchomości za kolejne miesiące do końca 2021 r. Czy wójt może wydać decyzję w sprawie umorzenia podatku co do przyszłych rat – pyta przedsiębiorca.

Trzeba określić wysokość pomocy finansowej dla innej gminy

- Regionalna izba obrachunkowa stwierdziła nieważność uchwały rady gminy w sprawie udzielenia pomocy finansowej innej gminie z przeznaczeniem na remont ośrodka pomocy społecznej. W uzasadnieniu podano, że nie wskazano wysokości pomocy finansowej (dotacji). Czy było to zbędne, skoro kwota została ujęta w samym budżecie – w planie wydatków. Czy są podstawy do zaskarżenia uchwały RIO? – pyta radny.

Spółka nie ucieknie z majątkiem przed wierzycielem

Jeśli dłużnik pozbywa się nieruchomości w celu ochrony przez hipoteką czy egzekucją, wierzyciel będzie mógł sądownie podważyć taką transakcję.

Jak to bywa z umorzeniem zaległości w gminie

Podatnik złożył na początku sierpnia do wójta gminy wniosek o umorzenie zaległości w podatku od nieruchomości. Jednak nie miał wtedy długu – bo go spłacił już w lipcu. W piśmie podał że spłaty dokonał tylko z obawy przed egzekucją (zastrzegł zwrot wpłaconej kwoty) a teraz ubiega się o umorzenie wstecz długu i zwrot tej wpłaconej kwoty. Czy to prawnie dopuszczalne - pyta radny.

Spóźniona składka nie przekreśla szans na zasiłek

Przedsiębiorca, który zapłacił zbyt niską składkę na ubezpieczenie chorobowe, może wnieść do ZUS o wyrażenie zgody na opłacenie jej po terminie. W rozpatrzeniu tego wniosku organowi nie przysługuje pełna uznaniowość.

Kiedy można zwolnić z opłat komunalnych za śmieci

Na sesji rady gminy planowane jest uchwalenie nowych stawek opłat za odpady komunalne na 2022 rok i wprowadzenie zwolnienia dla rodzin wielodzietnych – 50 proc. opłaty za trzecie i kolejne dziecko w rodzinie. Zwolnienie ma dotyczyć rodzin, które terminowo regulowały dotąd opłaty za odpady. Chodzi o docenienie tych rodzin a nie wszystkich, które często nie wnoszą opłat. Czy będzie to legalne? – pyta radna.