Marcin Nagórek

Specjalna uchwała nie jest potrzebna

Gmina ma otrzymać pieniądze z programu „Ciepłe mieszkanie” z funduszu ochrony środowiska. Potem podzieli pieniądze pomiędzy mieszkańców. Czy właściwe będzie, aby rada gminy przyjęła zasady udzielania i rozliczania dotacji celowych w ramach specjalnej uchwały – pyta radna.

Konieczność kontrasygnaty skarbnika

- Kontrola RIO wykazała naruszenie związane z brakiem kontrasygnat skarbnika gminy na umowach dotacji zawieranych w wyniku konkursów w trybie ustawy o pożytku publicznym (kultura, ratownictwo itp.). Czy faktycznie jest to błąd? Czy nie chodzi tylko o zobowiązania kredytowe czy pożyczkowe – pyta wójt.

Wymiar składek to skutek ustalenia ubezpieczeń

Jeśli przedsiębiorca nie odwoła się od decyzji ZUS ustalającej okres, w jakim objęty był ubezpieczeniami, nie będzie mógł skutecznie podważyć decyzji wymierzającej za ten czas składki.

Trzeba zabezpieczyć pieniądze gminy

Gmina ma podpisać z bankiem umowę na organizację, prowadzenie i obsługę obligacji. Bank ma uzyskać prowizję 20 tys. zł. Czy w dacie zawierania umowy muszą być zabezpieczone środki w budżecie – pyta wójt.

Jak duży deficyt budżetu gminy

Wójt przygotował projekt zmiany uchwały budżetowej, gdzie przewidziano że deficyt budżetu wzrośnie o 500 tys. zł do 5 mln. zł. Dokonano zmian w przychodach przeznaczając z różnego ich rodzaju kwotę 550 tys. zł, czyli wyższą o 50 tys. zł niż potrzebne pokrycie zwiększonego deficytu. Czy takie rozwiązanie jest dopuszczalne? Uczyniono tak z wyprzedzeniem, bo możliwe, że będziemy kolejny raz zwiększać deficyt w trakcie roku.

Skąd pieniądze na dach kościoła

Czy w ramach funduszu sołeckiego można finansować remont dachu zabytkowego kościoła – pyta wójt.

Odroczenie terminu płatności składek nie znosi statusu dłużnika

Płatnik, który zawarł z ZUS umowę dotyczącą późniejszej zapłaty składek lub rozłożenia zaległości na raty, nadal uznawany jest za dłużnika. To się jednak zmieni od marca 2023 r.

Czy możliwe jest zwolnienie podatkowe od środków transportowych

- Zamierzamy wprowadzić zwolnienie od podatku od środków transportowych od 1 stycznia 2023. Zwolnienie miałoby dotyczyć pojazdów do przewozu osób niepełnosprawnych. Zwolnienie mogłoby dotyczyć również przedsiębiorców zajmujących się takim przewozem, ale wówczas konieczne byłoby zgłoszenie projektu do UOKiK. Czy można jednak uniknąć tej procedury? Zależy nam na czasie, a przewóz wykonują nie tylko przedsiębiorcy – pyta radny.

Skąd pieniądze na dach kościoła

Czy w ramach funduszu sołeckiego można finansować remont dachu zabytkowego kościoła – pyta wójt.

Konieczna bezwzględna większość

Na sesji rady gminy radni głosowali nad uchwałą w sprawie pożyczki z WFOŚi GW na zadania termomodernizacyjne różnych obiektów gminnych. Było 12 radnych na sesji, 5 głosowało za przyjęciem a 7 się wstrzymało. Uchwałę przekazali do RIO i podobno jest wadliwa. Czy to jest możliwe – pyta radna.