Marcin Nagórek

Pożyczka dla gminy na spłatę pilnych zobowiązań

Czy gmina może „pożyczyć” środki finansowe z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych? Chodzi o spłatę pilnych zobowiązań bieżących wynikających z wynagrodzeń dla pracowników i składek. Zwroty środków byłyby po kilku tygodniach – pyta radna.

Środki na spłatę kredytu zaciągniętego przez gminę

Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu 2 mln zł na sfinansowanie deficytu. Podano w niej, że kredyt będzie spłacany z podatku od nieruchomości oraz opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Czy takie rozwiązanie jest legalne – pyta radny.

Zmiana okoliczności otwiera na nowo drogę do ulgi w ZUS

Sytuacja majątkowa, rodzinna lub zdrowotna dłużnika może ulec zmianie. Stanowi to podstawę do wystąpienia z ponownym wnioskiem o umorzenie zaległych składek czy ich rozłożenie na raty.

Pieniądze na czyste powietrze

RIO zakwestionowała zmianę uchwały budżetowej – rada gminy przyjęła do budżetu środki z WFOŚGW w dziale 900, rozdziale 90005 i paragrafie 2460. Są to środki na prowadzenie programu „Czyste powietrze”. Jednak nie zwiększono wydatków w dziale 900 i rozdziale 90005. Czy stanowisko RIO jest zasadne? – pyta radny.

ZUS może obciążyć hipoteką mieszkanie dłużnika

Dla zabezpieczenia należności z tytułu składek ZUS-owi przysługuje hipoteka przymusowa na nieruchomościach dłużnika. Podstawą jej ustanowienia jest doręczona decyzja określająca wysokość długu.

ZUS wpisze hipotekę na nieruchomości członka zarządu

Decyzja o odpowiedzialności członka zarządu stanowi podstawę do ustanowienia hipoteki na należących do niego nieruchomościach. I to nawet, jeśli jest już ona obciążona innymi hipotekami.

Co w regulaminie nagradzania urzędników samorządowych

Regionalna Izba Obrachunkowa zakwestionowała regulamin nagradzania w urzędzie gminy. Rzekomo wadliwie objęto nagrodami wszystkich pracowników, w tym tych z powołania. Czy popełniono błąd? Co w tej sytuacji zrobić? Czy kwestionować zarzuty RIO? – pyta radny.

Tylko współpraca na etacie odbiera prawo do ulgi w ZUS

Przedsiębiorca, który podejmie współpracę z byłym zleceniodawcą, ma prawo opłacać przez pierwsze dwa lata składki od preferencyjnej podstawy wymiaru.

Przekazanie gminie uprawnienia powiatu

Gmina zamierza wykonać zadanie powiatu – budowę chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej.

Gmina może być stroną poręczenia

Nasza gmina jest podmiotem tworzącym samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Poręczyła kredyt zaciągnięty przez SPZOZ który ma problemy z jego spłatą. Czy na wniosek SPZOZ gmina może zacząć spłacać kredyt jako poręczyciel? W umowie poręczenia przewidziano że warunkiem spłaty przez gminę jest wymagalność raty a dodatkowo wezwanie z banku – pyta radny.