Marcin Nagórek

Środki na wodociągi i kanalizację

- Gmina uzyskała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej – na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Jest ona w 100 proc. udziałowcem sp. z o.o. – zakład wodociągów. Czy można przekazać je do tej spółki w zamian za objęcie udziałów? Chodzi o dokapitalizowanie spółki w celu wykonania zadania. Jeśli tak, jaką klasyfikacje w budżecie zastosować w zakresie paragrafu – pyta wójt.

Firma zapłaci jedną stawkę niezależnie od frakcji gromadzonych odpadów

Przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewidują możliwości różnicowania wysokości stawek za odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, w zależności od frakcji gromadzonych odpadów.

Za uszkodzenie korony drzewa burmistrz nałoży karę

Stan wyższej konieczności to zaistnienie nagłej, niespodziewanej, niedającej się przewidzieć sytuacji, w której zniszczenie drzew jest jedyną możliwością usunięcia lub odwrócenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu i życiu czy też mieniu.

Ważny jest cel emisji obligacji

- Rada gminy podjęła na ostatniej sesji uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych na kwotę 2 mln zł. Przychody z obligacji mają być na pokrycie planowanego deficytu w 2022 r. W WPF oraz w budżecie na 2022 r. deficyt wynosi 1,8 mln zł. Niestety RIO stwierdziła nieważność uchwały. Czy konieczne było wskazanie celu emisji obligacji na kwotę emisji – pyta radna.

Liczy się data wszczęcia postępowania, a nie wydania decyzji

Wszczęcie postępowania w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do trzech lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.

Pieniądze na pomoc antyalkoholową

Czy ośrodek pomocy społecznej może przeznaczyć część środków z opłat za zezwolenia na alkohol wnoszonych przez przedsiębiorców na koszty administracyjne gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych np. koszty wynagrodzeń pracowników ośrodka, którzy zajmują się obsługą administracyjną programu – pyta radna.

Co z niektórymi budżetami obywatelskimi

- Czy nowa ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy dała możliwość wstrzymania realizacji projektów z budżetu obywatelskiego? Jeśli tak, to czy prezydent miasta może samodzielnie podjąć decyzję w tej sprawie – pyta radna.

Pieniądze na pomoc dla obywateli Ukrainy

Wójt gminy uzyskał upoważnienie do dokonywania zmian w budżecie/wpf w zakresie nowych inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Wójt chce zakupić pojazd, aby dowozić dzieci ukraińskie do miejsc nauki i opieki. Czy wójt może wprowadzić taki wydatek na zakupy inwestycyjne – pyta radna.

Jak starać się o dotację sportową

Wójt gminy zamierza uszczelnić system dotacji dla lokalnych klubów sportowych. Chodzi o konstrukcję wniosku o dotacje. Planuje się wprowadzić oprócz samego wzoru wniosku również spis załączników w tym: kopię odpisu z KRS albo innego rejestru, sprawozdania finansowe/bilans/rachunek zysków i strat, kopię statutu klubu oraz pozostawić pole wyboru do wpisania dowolnej dokumentacji. Czy taka konstrukcja wniosku dotacyjnego jest prawidłowa – pyta radny.

Żaden powód nie usprawiedliwi pracy na zwolnieniu

Osoba pobierająca świadczenie rehabilitacyjne nie może w tym czasie pracować. Zakaz jest bezwzględny, niezależny od okoliczności, wymiaru pracy ani podstawy zatrudnienia.