Marcin Nagórek

Tylko jedno głosowanie nad absolutorium

Gdy wniosek w sprawie udzielenia absolutorium nie uzyska wymaganej większości ustawowej, nie ma podstaw, aby poddawać pod głosowanie wniosek w sprawie nieudzielenia absolutorium.

Środki z Unii do budżetu miasta

Czy w ramach upoważnień burmistrza z art. 257 ustawy o finansach publicznych może on wprowadzić do budżetu miasta środki z UE – dotacje na zadania samorządowe związane z ochroną środowiska a następnie ująć je w wydatkach dział 900, paragraf 205 – pyta radna.

Ile za nieruchomość? Decyduje wojt, czy operat szacunkowy

RIO w trakcie kontroli zarzuciło wadliwe zbycie nieruchomości – określono cenę zbycia nieruchomości (bezprzetargowo), bo ustalono ją rzekomo w sposób zaniżony o 20 proc. na 500 tys. zł, zamiast 600 tys. zł, bo taka wartość wynika z operatu szacunkowego. Wg wójta to on gospodaruje mieniem i decyduje o wartości sprzedaży a nie operat szacunkowy. Poza tym swoboda, to sprzedaż bezprzetargowa, więc (nieruchomość przyległa) jest swoboda w określeniu warunków zbycia. Czy popełniono błąd – pyta radny.

ZUS może zająć wspólny majątek małżonków po wielu latach

Nawet jeśli ZUS stwierdził dług płatnika decyzją ostateczną, a dopatrzy się okoliczności istniejących przed jej wydaniem, które mają wpływ na sprawę, może wznowić postępowanie.

Dodatek funkcyjny w regulaminie

RIO wykazała naruszenie prawa w trakcie kontroli – brak określenia w regulaminie wynagradzania zasad przyznawania dodatku funkcyjnego. Wójt gminy przyznawał to świadczenie wg uznania dla stanowisk kierowniczych i samodzielnych. Czy jest to błąd, czy RIO ma rację – pyta radna.

Defibrylator za opłaty alkoholowe

Czy miasto może zakupić z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholi (w tym z opłat pochodzących z tzw. „małpek”) defibrylator? W gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych ujęto m.in. zadania związane z działalności edukacyjną i profilaktyczną w zakresie pomocy osobom w stanie zagrażającym zdrowiu czy życiu – pyta radny.

Za nieruchomość trzeba płacić od razu

Czy burmistrz może zgodzić się w umowie sprzedaży nieruchomości zbywanej przetargowo na zapłatę części ceny (na wniosek nabywcy) do 14 dni, licząc od podpisania umowy notarialnej? Chodzi o ok. 30 proc. ceny którą nabywca finansuje z oczekiwanej pożyczki bankowej.

Dotacja podmiotowa dla zakładu

Zakład budżetowy (gospodarka komunalna) miasta ma długi, które narastają, a brak środków pogłębia trudną sytuację Chodzi np. o opłaty za energię elektryczną, czy dla kontrahentów za materiały biurowe. Czy gmina może udzielić dotacji podmiotowej dla zakładu? Dotacja podmiotowa zawsze pozwala pokryć wydatki bieżące jednostki np. w przypadku instytucji kultury – pyta radna.

Strażacy dla seniorów

Wójt chce, aby Ochotnicza Straż Pożarna mogła pomóc lokalnej społeczności – osobom starszym, które z racji wieku czy braku pojazdu, nie mogą dotrzeć na badania profilaktyczne, lekarskie i inne. Czy można wykorzystać do tego celu pojazdy OSP – pyta radna.

Dotowanie zadań z zakresu sportu

RIO zgłosiła zastrzeżenia do uchwały rady gminy w sprawie dotowania zadań z zakresu sportu. Chodzi o wsparcie klubów różnych dyscyplin. Według RIO rada gminy nie ustaliła kryteriów przy dokonywaniu wyboru oferty upoważniając w tym zakresie wójta gminy. W uzasadnieniu rada gminy podała, że wójt posiada rozeznanie w zakresie zapotrzebowania klubów i dlatego powinien ustalić ww. kryteria. Czy RIO ma rację – pyta radna.