Tarcza 6.0 pozwala im ubiegać się o dodatkowe świadczenie postojowe oraz zwolnienie ze składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Mogą się o nie starać twórcy i artyści, którzy nie mają innego tytułu do ubezpieczeń niż umowa zlecenia czy o dzieło związana z branżą.

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe dostanie każdy, kto zawrze umowę w przedmiocie wskazanym w ustawie przed wejściem w życie nowelizacji. Musi jednak oświadczyć, pod odpowiedzialnością karną, że w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął przychód niższy niż 300 proc. przeciętnej płacy z poprzedniego kwartału.

Czytaj też: Tarcza antykryzysowa 6.0: nowe branże objęte pomocą

Zmiana wejdzie w życie za 30 dni po opublikowaniu nowelizacji. Chociaż będzie to już 2021 r., to kwota postojowego – wynosząca 80 proc. minimalnej płacy – ma być liczona od płacy z 2020 r. i wyniesie 2080 zł. Gdyby jednak suma przychodów z umów cywilnoprawnych uzyskana w poprzednim miesiącu wynosiła mniej niż 50 proc. minimalnej płacy (1300 zł), postojowe złoży się z wynagrodzeń za wykonywanie tych umów. Wnioski będzie można składać w ZUS do trzech miesięcy po odwołaniu stanu epidemii.

Rada Ministrów w razie potrzeby powieli w rozporządzeniu możliwość starania się o to wsparcie.

Pracujący w branży artystycznej, twórczej itd. postarają się o zwolnienie ze składek z umowy zlecenia za trzy miesiące – od stycznia do marca 2021 r. Ulga jednak obejmie przychody tylko z umów zawartych między 31 grudnia 2020 r. a 1 kwietnia 2021 r., i to pod warunkiem, że przychód z wszystkich umów zlecenia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie przekroczy 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Dodatkowo ustawa wprowadza jego limit – zwolnienie obejmie przychód do 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału. Od nadwyżki ponad tę kwotę składki trzeba naliczyć i przekazać ZUS.

Aby skorzystać z tej ulgi, trzeba się jednak będzie wykazać refleksem i wniosek złożyć w ciągu siedmiu dni od zawarcia umowy. Spóźnionego wniosku ZUS nie rozpatrzy.

Co więcej, wnioskujący podpisze obowiązkowo cyrograf – poświadczy, że przyjmuje do wiadomości, że nienaliczone składki na ubezpieczenia społeczne nie będą uwzględniane w świadczeniach z ubezpieczeń społecznych. Zleceniobiorca z rodziną nie stracą jednak prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Z praktycznego punktu widzenia to zleceniodawca rozlicza i przekazuje składki za zleceniobiorcę. Wykonawca zlecenia będzie więc musiał powiadomić go o złożeniu takiego wniosku.

Przedmiot umów objętych pomocą

- działalność twórcza w dziedzinie sztuk plastycznych, literatury, muzyki, twórczości audialnej, utworów audiowizualnych, teatru, kostiumografii, scenografii, reżyserii, choreografii, lutnictwa artystycznego i sztuki ludowej,

- działalność artystyczna w dziedzinie sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej i cyrkowej oraz w dziedzinie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki,

- działalność twórcza wspomagająca produkcję audiowizualną lub produkcję i wystawianie wydarzeń artystycznych,

- usługi z obszaru architektury, architektury wnętrz, architektury krajobrazu oraz usług z dziedziny architektury świadczonych przez osoby nieposiadające uprawnień budowlanych w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane,

- usługi świadczone na rzecz muzeów – w rozumieniu ustawy o muzeach – w postaci pozaszkolnych form edukacji lub przez przewodników muzeów.