Sprawa dotyczyła spółki, która zamierza nagrodzić wieloletnich pracowników jednorazową nagrodą jubileuszową za staż pracy w firmie, wynoszący nie mniej niż pięć lat. Każdego roku prezes zarządu ma podejmować stosowne zarządzenie. Spółka chciała wiedzieć, czy przychód z tego tytułu będzie oskładkowany.

ZUS uznał, że tak. Przypomniał, że podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz chorobowe i wypadkowe jest właśnie przychód. Jego definicja stosowana na gruncie ubezpieczeń społecznych została zawarta w art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (DzU z 2022 r., poz. 2647). Nie od każdej kwoty jednak płatnik odprowadza należności do ZUS. Wyłączenia zawarte są w rozporządzeniu ministra pracy i polityki socjalnej ws. szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (DzU z 2023 r., poz. 728). Jedno z nich wynika z § 2 ust. 1 pkt 1. Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru składek nie stanowią nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co pięć lat. ZUS uznał, że decydujące znaczenie w kontekście zwolnienia tych świadczeń ze składek ma ich periodyczny charakter. W jego ocenie zarządzenie prezesa, które dotyczy przyznania nagrody jubileuszowej w danym roku, nie spełnia tej przesłanki. W momencie jego wypłaty nie istnieją bowiem przepisy gwarantujące periodyczny charakter przelewu z tego tytułu.

W efekcie wartość jednorazowej nagrody jubileuszowej będzie stanowić dla pracownika podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Podstawa prawna: Decyzja ZUS oddział (DI/100000/43/ 882/2023)