Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju ogłosiło konkurs dla przedsiębiorców. Jest on skierowany do tych firm, które swoich szans na dalszy rozwój, podniesienie poziomu konkurencyjności upatrują w prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych. Przy tym nie chodzi o to, aby takie procesy zlecać na zewnątrz, ale by prowadzić je, przynajmniej na pewną skalę, samodzielnie. Przedsiębiorcy mogą więc sięgnąć po bezzwrotne środki na tworzenie lub rozwój centrów badawczo-rozwojowych.

Czytaj także: Dotacje dla firm na innowacyjne pomysły

W praktyce oznacza to szansę uzyskania dofinansowania na inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych, mających na celu tworzenie innowacyjnych produktów, usług i technologii. Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu, a także koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Konieczna agenda

Chociaż na celowniku wsparcia są tutaj przede wszystkim projekty w infrastrukturę badawczą, to przedsiębiorcy nie mogą zapominać o samych badaniach przemysłowych i pracach rozwojowych. Tworzona lub rozwijana infrastruktura ma przecież służyć nowym produktom, usługom lub technologiom. To one mają być wymyślane i doskonalone właśnie dzięki funkcjonującym centrom badawczo-rozwojowym.

Dlatego już na etapie ubiegania się o dotację, firma musi dysponować agendą badawczą. Chodzi o to, aby pokazać, w jaki sposób przedsiębiorstwo będzie wykorzystywać zakupioną i zamontowaną infrastrukturę, jaki ma plan na prowadzenie badań. Tym samym musi wykazać, że otrzymaną dotację wykorzysta nie tylko na samo utworzenie (rozwój) centrum badawczego, a dopiero później będzie się zastanawiać, jak z niego korzystać, ale ma pomysł na jego praktyczne wykorzystanie już na etapie ubiegania się o dofinansowanie.

Agenda badawcza nie tylko musi zostać dołączona do wniosku o dofinansowanie, ale - co więcej - jest ona oceniana. Między innymi pod kątem innowacyjności oraz kompletności. Z agendy powinna przede wszystkim wynikać długoterminowa strategia rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o prowadzenie prac badawczo-rozwojowych. Wnioskodawca powinien przedstawić argumentację pozwalającą ekspertom stwierdzić, że planowane centrum badawczo – rozwojowe jest istotnym i niezbędnym elementem zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstwa. W szczególności agenda badawcza powinna zawierać następujące elementy:

? główne innowacyjne obszary badawcze,

? indykatywny (orientacyjny) plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący okres trwałości projektu,

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

? przewidywane wyniki zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych (rezultaty realizacji agendy – efekty, które zamierza osiągnąć przedsiębiorca), w tym w szczególności innowacje produktowe lub procesowe i ich przewidywaną przewagę konkurencyjną,

? analizę zapotrzebowania rynkowego na wyniki prac B+R,

? założenia strategii rozwoju działalności przedsiębiorstwa w oparciu o B+R.

Oceniany będzie także poziom planowanych badań, czy ściślej mówiąc ich wyników, a w szczególności ich przełomowy charakter dla danej branży (sektora, całej gospodarki). W zakresie takiego kryterium ocenie podlegać będzie to, w jakim proponowane do przeprowadzenia w tworzonym centrum badawczo rozwojowym prace badawczo – rozwojowe i ich przewidywany wynik charakteryzują się przełomowością w stosunku do tego, co jest oferowane aktualnie na rynku.

Co do zasady przełomowy charakter planowanych prac badawczo – rozwojowych rozumiany jest jako wywieranie znaczącego wpływu na rynek oraz na działalność gospodarczą firm na tym rynku. Pojęcie innowacji przełomowej odnosi się do skutków innowacji, a nie do aspektu nowości. Może ona skutkować m.in. zmianą struktury rynku, stworzeniem nowych rynków lub doprowadzeniem do sytuacji, w której istniejące produkty staną się przestarzałe.

Inne kryteria

Powyższe nie są oczywiście jedynymi wytycznymi, które pozwalają ocenić szanse na uzyskanie dofinansowania. Każdy przedsiębiorca może sprawdzić, jakie jeszcze inne elementy wniosku (projektu) podlegają ocenie. A kryteria te można podzielić na obowiązkowe oraz fakultatywne. Kryteria obligatoryjne dla każdego wniosku są następujące:

? projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego zlokalizowanego na terytorium Polski,

? potencjał wnioskodawcy do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,

? projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 651/2014,

? projekt wpisuje się w krajową inteligentną specjalizację (patrz ramka),

? wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z możliwości ubiegania się o dofinansowanie oraz jest przygotowany do realizacji inwestycji,

? w związku z realizacją projektu prowadzona będzie współpraca z podmiotami z sektora MSP, organizacjami badawczymi lub NGO (dotyczy wyłącznie dużych przedsiębiorców),

? projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1303/2013,

? projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 powyższego rozporządzenia,

? finansowe założenia projektu potwierdzają jego opłacalność oraz trwałość finansową, a wnioskowana kwota wsparcia i planowane wydatki są zgodne z zasadami finansowania projektów,

? przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia.

Natomiast kryteria, których spełnienie zwiększa szanse na uzyskanie dofinansowania, są następujące:

? projekt wpisuje się w branże kluczowe określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

? przełomowy charakter planowanych prac badawczo – rozwojowych,

? w projekcie przewidziano udokumentowaną współpracę z jednostkami naukowymi,

? udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych,

? przewidywana liczba nowych miejsc pracy dla pracowników B+R,

? przedsiębiorca należy do sektora mikro, małych lub średnich firm,

? wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego (od co najmniej sześciu miesięcy),

? w projekcie przewidziano sposoby ochrony własności intelektualnej.

Dane techniczne

Zgodnie z regulaminem konkursu wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane od 11 marca do 30 kwietnia. Na dofinansowanie projektów ministerstwo zarezerwowało 400 mln zł, z czego 350 mln zł na działania realizowane w województwach innych niż mazowieckie i 50 mln zł na projekty zlokalizowane w tym ostatnim regionie.

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym regulamin naboru wniosków, wzory dokumentów oraz kryteria wyboru projektów można znaleźć na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl. Konkurs wiąże się z realizacją działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw" programu „Inteligentny rozwój".

>Obszary objęte wsparciem

Rozwój infrastruktury badawczej ma służyć tworzeniu nowych produktów, usług lub technologii. Aby otrzymać pieniądze na zakup aparatury badawczej i innego wyposażenia laboratoryjnego, należy przedstawić koncepcję ich wykorzystania, czyli pokazać agendę badawczą. Z kolei same badania powinny koncentrować się na obszarach mieszczących się w tzw. krajowych inteligentnych specjalizacjach. A te są następujące:

? zdrowe społeczeństwo,

? innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego,

? biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska,

? wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przemysłu i dystrybucji energii,

? inteligentne i energooszczędne budownictwo,

? rozwiązania transportowe przyjazne środowisku,

? gospodarka o obiegu zamkniętym – woda, surowce kopalne, odpady,

? wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesory i nanoprodukty,

? sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe,

? inteligentne sieci i technologie informacyjno-komunikacyjne oraz geoinformacyjne,

? elektronika drukowana, organiczna i elastyczna,

? automatyzacja i robotyka procesów technologicznych,

? fotonika,

? inteligentne technologie kreacyjne,

? innowacyjne technologie morskie w zakresie specjalistycznych jednostek pływających, konstrukcji morskich i przybrzeżnych oraz logistyki opartej o transport morski i śródlądowy.