Przedsiębiorcy startujący w przetargach mogą np. żądać wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia, a zamawiający musi na żądanie odpowiedzieć. Ochronie wykonawców służy też katalog klauzul niedozwolonych, naruszających równowagę stron. Takie postanowienia umowne mogą być uznane za nieważne. Nowa ustawa ma też sposób na długotrwałe i kosztowne spory sądowe, które wstrzymywały inwestycje publiczne. Skonfliktowane strony mogą teraz wnioskować o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu. Wniosek mogą składać m.in. do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej. O tym, czy nowe rozwiązania sprawdzą się w praktyce, przekonamy się w najbliższych miesiącach, gdy ogłoszone zostaną przetargi według nowych reguł. Postępowania wszczęte i niezakończone przed 1 stycznia 2021 r. toczą się nadal na starych zasadach.

Czytaj także:

Wyjaśnienia i modyfikacja specyfikacji warunków zamówienia

Za podanie nieprawdziwej informacji 2 lata bez przetargu

Środki ochrony prawnej od 2021 roku

Niedozwolone klauzule umowne

Mediacja zamiast kosztownego procesu