Tag: Zamówienia Publiczne

Waloryzacja umowy o zamówienie publiczne – na jakich zasadach?

Prawo zamówień publicznych nakazuje, by w kontrakcie zawieranym na ponad 12 miesięcy, znalazła się klauzula waloryzująca wynagrodzenie wykonawcy. Zamawiający znajdują jednak sposoby na ominięcie tego obowiązku, przerzucając ryzyko związane z wahaniami cen na wykonawców. Takie rozwiązania są jednak tylko pozornie korzystne dla zamawiających. Skutkują one przerwami w realizacji zamówienia, opóźnieniami a często – wieloletnimi sporami sądowymi.

Prawo zamówień publicznych: samooczyszczenie zapobiega wykluczeniu

W świetle przepisów prawa zamówień publicznych to na wykonawcy spoczywa obowiązek udowodnienia, że podjęte środki sanacyjne są wystarczające do wykazania rzetelności.

O czym powinni pamiętać wykonawcy sięgając po klauzulę „rebus sic stantibus”?

Jeśli wykonawca nie dojdzie do porozumienia z zamawiającym w sprawie waloryzacji cen, może dochodzić zmiany umowy na drodze sądowej na podstawie art. 3571 § 1 kodeksu cywilnego. Takie postępowanie wymaga jednak odpowiedniego przygotowania.

NIK o nadzorze Ziobry: mogło powstać ryzyko korupcji

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła nadzór Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego nad przywięziennymi zakładami pracy, które stały się pośrednikami między zleceniodawcami a zewnętrznymi podwykonawcami, w większości niezatrudniającymi więźniów.

Wykonawca robót budowlanych nie jest tylko zwykłym odtwórcą projektu

Zastrzeżenie w postaci wykonania jednej roboty budowlanej polegającej na wybudowaniu budynku użyteczności publicznej o określonej kubaturze nie ogranicza ilości oferentów.

W przetargu nie chodzi o liczbę oferentów, ale o wybór najlepszego

NSA słusznie akcentuje, że zamawiający powinien mieć prawo do wyłonienie takich ofert, które odpowiadają charakterowi i specyfice danego zamówienia

Granica realności doświadczenia wykonawcy

Wykonawca nabywa umiejętności i kompetencje, gdy brał faktyczny i realny udział w realizacji zamówienia. Niewystarczające byłoby powoływanie się na doświadczenie całego konsorcjum bez wskazania, jaki zakres zamówienia realizował wykonawca, uprzednio występujący w konsorcjum.

Czy zero euro może być uznane za wynagrodzenie w umowie o zamówienie publiczne?

Wyroku Trybunał Sprawiedliwości z 10 września 2020 r. wskazuje zamawiającym sposób, w jaki powinni postępować w sytuacji, gdy wykonawcy zaoferują cenę, która może w pierwszej chwili wydawać się niewiarygodna.

Brak informacji o przeszłości może drogo kosztować wykonawcę

Nie wolno pomijać faktu wykluczenia z innych postępowań, jeśli tożsame przesłanki wykluczenia występują w dokumentach zamówienia w kolejnych postępowaniach.

Zamówienia publiczne w sektorze IT

Powodzenie wdrożenia systemu informatycznego zależeć będzie w dużej mierze od postępowania stron umowy według określonego sposobu działania, tzw. metodyki. W polskich przedsiębiorstwach podejście „zwinne" zdobywa coraz więcej zwolenników.