Tag: Zamówienia Publiczne

Powiązane

Przetargi

Zabezpieczenie spłaty rat za gminną nieruchomość tylko w formie hipoteki

Wymóg ustanowienia hipoteki jest bezwzględny, skoro płatność ceny ma być rozłożona na raty. Nie ma możliwości stosowania posiłkowo innych rozwiązań legislacyjnych, w tym elastycznych form zabezpieczeń związanych z zamówieniami publicznymi.

Iwona Krasek-Wojciechowicz: Domino płatności (1)

(Nie)odpowiedzialność podwykonawców za kary umowne zapłacone przez wykonawców.

Stan zagrożenia epidemicznego a zamówienia publiczne

Większość przepisów wprowadzonych specustawą covidową obowiązuje zarówno w okresie stanu epidemii, jak i w okresie stanu zagrożenia epidemicznego. Jednak od 16 maja 2022 roku, organy administracji publicznej nie mogą przedłużać terminu załatwienia sprawy z powołaniem się na epidemię.

Błędy wykonawcy do naprawienia – samooczyszczenie w zamówieniach publicznych

Jeśli w innym kontrakcie publicznym wykonawca w znacznym stopniu nie wykonał istotnych zobowiązań, musi liczyć się z koniecznością złożenia wyjaśnień i dowodów w kolejnym przetargu, także u innego zamawiającego niż ten, u którego realizował problematyczną umowę. Wykonawca powinien też przygotować i złożyć dowody, że wykonał tzw. samooczyszczenie.

Zwaloryzują kontrakty budowlane. Groźba zejścia z budów dużych wykonawców

Trwają prace nad dodatkowymi rozwiązaniami dla już zawartych umów na wielkie projekty. Wkrótce ich finał.

Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy

Nierównomierny rozkład ryzyka kontaktowego pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, w tym np. przerzucenie na wykonawców całości ryzyka zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, może skutkować brakiem ofert lub ich zawyżoną wyceną.

Artur Nowak-Far: Każda sankcja ma dwa końce

Kary dla Putina nie powinny uderzać w nas samych.

Co robić, gdy rosną ceny a inwestycja jest w trakcie realizacji

W przypadku braku zgody zamawiającego na podwyższenie wynagrodzenia, w związku z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności takich jak: wojna, pandemia, wzrost cen, wykonawca może podjąć przewidziane prawem działania, by zminimalizować straty.

Kryzys na linii wykonawcy – podwykonawcy

Standard ochrony prawnej wykonawców i ich podwykonawców w zamówieniach publicznych jest taki sam. Wspólne powinny być też sposoby rozwiązywania pojawiających się między nimi problemów. Waloryzacja zawartych umów w sprawie zamówień bez wątpienia należy do podstawowych.

Co oznacza zastąpienie pandemii stanem zagrożenia epidemicznego

Powoływanie się na dzień dzisiejszy przez zamawiających i wykonawców na okoliczność wystąpienia Covid-19 jako na sytuację nie do przewidzenia wydaje się niewystarczającym uzasadnieniem dla dokonania zmiany umowy w zamówieniach publicznych.