Tag:

Zamówienia Publiczne

Powiązane

Przetargi

Klauzula waloryzacyjna to panaceum na inflację czy placebo

W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wciąż brak jednolitego podejścia do sposobu oceny prawidłowości wykonania przez zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 439 ust. 1 prawa zamówień publicznych.

Sukces pierwszego przetargu na wspólny zakup gazu w Unii

Kolejne rozwiązanie na unijnym rynku gazu przeszło pomyślnie pierwszy test. W przetargu na wspólne zakupy gazu wzięło udział 25 sprzedawców. Oferta pokryła całkowite zapotrzebowanie Bułgarii i Ukrainy oraz 80 proc. Mołdawii.

Kto dostarczy uczniom laptopy? X-kom wcale nie wygrał przetargu

Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński wywołał spore zamieszanie informując na Twitterze o otwarciu kopert z ofertami w postępowaniu na dostawców komputerów dla IV-klasistów. Zwycięzców konkursu wciąż nie znamy, ale kontrowersji nie brakuje.

Oryginał gwarancji lub poręczenia wadialnego w postaci elektronicznej

Przy dokumentach elektronicznych wizualizacja podpisu jego wystawcy nie jest wystarczająca do tego, aby zweryfikować to, czy takie oświadczenie woli zostało rzeczywiście złożone.

Wykonawca może zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa

Zamawiający nie może bezkrytycznie polegać na samych twierdzeniach wykonawcy co do poufnego charakteru informacji. Zamawiający musi zweryfikować skuteczność dokonanego przez oferenta zastrzeżenia.

Zmiany w umowie z zamawiającym mogą stanowić pomoc publiczną

Przepisy zezwalają, a wręcz nakazują w określonych przypadkach następczą zmianę zamówienia. Jednak nie przesądzają, czy dokonanie takiej zmiany ma formę pomocy publicznej.

Zamówienia publiczne: Równość stron umowy nie jest wykluczona

To, że zamawiający kształtuje postanowienia umowy, równoważone jest faktem, że to druga strona jest ekspertem w temacie stanowiącym przedmiot zamówienia.

Naruszenie wcześniejszej umowy nie zawsze oznacza wykluczenie z postępowania

Wypełniając jednolity europejski dokument zamówienia, wykonawca powinien dokładnie przemyśleć sposób i zakres składanych wyjaśnień, pozostawiając sobie możliwość skorzystania z procedury samooczyszczenia.

Unieważnienie postępowania z powodu jego wady

Opowiadając się za wąską wykładnią art. 457 ust. 1 pkt 1 p.z.p., należy przyjąć, że nie każde udzielenie zamówienia z naruszeniem przepisów może stanowić przyczynę unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 p.z.p.

Niedozwolone klauzule w umowach o zamówienie publiczne

Zamawiający nie może wybiórczo stosować przepisów i wprowadzać niedozwolonych zapisów umownych w zakresie odpowiedzialności wykonawcy za okoliczności, za które wyłączną odpowiedzialność ponosi zamawiający, powołując się na brak konkurencyjności na rynku.