Tag: Zamówienia Publiczne

Powiązane

Przetargi

Jak przeprowadzić waloryzację umowy PPP

Dziś waloryzacja umowy partnerstwa publiczno-prywatnego jest koniecznością. Proces ten przebiega nieco inaczej, niż w przypadku zamówień publicznych. Liczą się przede wszystkim postanowienia samej umowy.

Kiedy uchylenie zakazu zawarcia umowy jest możliwe

W orzecznictwie KIO podkreśla się, że zbyt późne wszczęcie postępowania nie może usprawiedliwiać skorzystania z wyjątkowej, na gruncie prawa zamówień publicznych instytucji, jaką jest możliwość zawarcia umowy za zgodą KIO przed rozpoznaniem odwołania.

Jak sformułować klauzulę przeglądową przy zamówieniach publicznych?

Jednoznaczne i niebudzące wątpliwości zapisy dotyczące potencjalnych zmian umowy pozwalają wykonawcom na etapie przygotowywania ofert zorientować się, w jaki sposób mogą ulec zmianie zasady wykonywania przez nich przyszłego przedsięwzięcia.

Trudna rola „Inżyniera” w nadzorowaniu inwestycji

Rolą „Inżyniera” w inwestycjach prowadzonych w oparciu o regulacje FIDIC powinna być obiektywna ocena i nadzór nad działaniami wykonawcy. Czy zamawiający dają zespołowi „Inżyniera” realne warunki do takich działań?

Jak badać doświadczenie zdobyte w ramach konsorcjum

W orzecznictwie nie jest kwestionowany pogląd, iż łączenie zdolności członków konsorcjum nie może następować w sposób dowolny. Liczy się bowiem rola, jaką członek grupy odegra przy realizacji zamówienia.

Zamówienia publiczne: Kiedy i dla kogo nowe klauzule

W przypadku zmiany wynagrodzenia przysługującego wykonawcy, waloryzacji podlega również wynagrodzenie podwykonawców.

Czy to jest czas na waloryzację umów

Kodeksowe rozwiązania pozwalające na ograniczanie rażącej straty w razie nadzwyczajnej zmiany stosunków gospodarczych nie sprawdzają sięw praktyce, zwłaszcza ze względu na konieczność wszczęcia długotrwałych postępowań przed sądem.

Zakaz potrącania kar umownych uchylony. Co to oznacza dla wykonawców?

Na potrącenie wierzytelności z tytułu kar umownych, które powstały od początku 2021 roku do 24 sierpnia 2022 r., zamawiający muszą jeszcze chwilę poczekać. To czas dla wykonawców, by przeanalizowali swoją sytuację prawną i podjęli działania zaradcze.

Przy przetargach trzeba się liczyć z czarnym scenariuszem

Działania zamawiającego nie mogą prowadzić do przerzucenia na wykonawców zbyt dużych ryzyk i odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie mają oni wpływu. W idealnym świecie zamawiający opisywałby dokładnie szczegóły realizacji przyszłej umowy, wykonawca zaś identyfikowałby je i wyceniał w ofercie.

Zamówienia publiczne: utajnić można nie tylko tajemnicę przedsiębiorstwa

Przepisy krajowe, które wymagają podania do publicznej wiadomości wszelkich informacji przekazanych przez oferentów, z wyjątkiem jedynie tajemnicy przedsiębiorstwa, są niezgodne z prawem UE – zdecydował Trybunał w Luksemburgu. Instytucja zamawiająca musi mieć bowiem możliwość nieujawniania niektórych informacji, nawet jeśli nie stanowią takiej tajemnicy.