Tag: Zamówienia Publiczne

Powiązane

Przetargi

Są cztery postanowienia, które są niedopuszczalne

Zamieszczenie zakazanej klauzuli w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego może być podstawą do złożenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, na etapie trwania postępowania.

Kary umowne i pandemia

Od 1 października 2022 r. zamawiający może dokonać potrącenia z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności roszczeń powstałych do 31 grudnia 2020 r.

Doświadczenia przy pracach zleconych podwykonawcom

Nie ma chyba drugiego orzeczenia TSUE jak to z 4 maja 2017 r., które w ostatnich latach wywołałoby w świecie rządzonym przez prawo zamówień publicznych równie duże zamieszanie.

Jeden skład KIO powie „tak”, a inny powie „nie”

Spór interpretacyjny na tle art. 97 ust. 5 prawa zamówień publicznych dotyczącego terminu ważności wadium, wydaje się osiągać swoje apogeum, mogąc w istotny sposób wpływać na sytuację wykonawców.

Nagły powrót do potrącania kar umownych w zamówieniach publicznych

24 sierpnia 2022 r. bez żadnego vacatio legis przestał obowiązywać art. 15r1 specustawy covidowej. Oznacza to uchylenie obowiązującego od 24 czerwca 2020 r. w zamówieniach publicznych zakazu potrącania kar umownych oraz dochodzenia ich z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Kmieciak: Wreszcie można wyjaśniać przypadki pedofilii na zasadach kodeksowych

Państwowa komisja ds. pedofilii będzie wreszcie mogła wyjaśniać przypadki pedofilii na zasadach kodeksowych – mówi w programie Rzecz o Prawie przewodniczący tej komisji prof. Błażej Kmieciak.

Urzędy za waloryzacją umów w sprawie zamówień publicznych

Zarówno Prokuratoria Generalna RP, jak i Urząd Zamówień Publicznych opowiadają się za waloryzacją umów w sprawie zamówień publicznych. Jednak tylko wówczas, gdy trudna sytuacja gospodarcza wpływa na umowę.

Wykonawca nie może płacić za zaniechania zamawiającego

W pewnych przypadkach jeśli zamawiający nie wykluczy wykonawcy z postępowania za dane uchybienie, pozbawi się tego prawa również w kolejnych przetargach. Zaniechania zamawiającego z przeszłości nie mogą obciążać wykonawcy w przyszłości.

Upadłość jako szczególna przesłanka zmiany wykonawcy

Zdaniem TSUE sukcesja może oznaczać przejęcie przez nowego wykonawcę całości lub tylko części majątku pierwotnego wykonawcy, a zatem za jej przejaw można uznawać przeniesienie jedynie danej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Każde zamówienie należy negocjować

Nowe Prawo zamówień publicznych ma zmienić filozofię wydatkowania środków publicznych. Oznacza to rewolucję w dotychczasowych praktykach zamawiających. Ustawodawca postawił na zwiększenie dialogu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą i przyznanie drugiemu z tych podmiotów rzeczywistego wpływu na treść umowy.