Tak stwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 22 września 2017 r. (0114-KDIP1-1.4012.380.2017. 1.IZ).

Przedmiotem zapytania wnioskodawcy był status umownego zobowiązania do niepodejmowania działalności konkurencyjnej przez menedżera w zamian za wynagrodzenie jako usługi zgodnie z przepisami o VAT, a także możliwość odliczenia przez wnioskodawcę podatku naliczonego z faktur dokumentujących to świadczenie.

Spółka zawarła umowę o świadczenie usług zarządzania, na podstawie której menedżer był zobowiązany osobiście zarządzać przedsiębiorstwem spółki jako członek jej zarządu. Menedżer prowadził jednoosobową działalność gospodarczą, z tytułu której był zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym. Świadcząc dla spółki usługi występował on jako podatnik VAT zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Klauzula...

Z postanowień kontraktu wynikało między innymi, że w czasie trwania umowy oraz przez określoną liczbę miesięcy po jej rozwiązaniu menedżer był zobowiązany do nieprowadzenia działalności konkurencyjnej, a w szczególności do niewykonywania pracy i nieświadczenia usług na rzecz podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną wobec wnioskodawcy. Z tytułu przestrzegania zakazu po rozwiązaniu umowy, spółka zobowiązała się do wypłaty na jego rzecz miesięcznego wynagrodzenia płatnego z dołu. W razie naruszenia zakazu, obowiązek wypłaty wynagrodzenia ulegał przerwaniu, a menedżer, poza zwrotem w całości wynagrodzenia wypłaconego od dnia naruszenia zakazu do dnia ujawnienia naruszenia, zobowiązany był do zapłaty kary umownej.

... w kontekście świadczenia usług

Dyrektor KIS, odstępując od uzasadnienia, zgodził się z wnioskodawcą, że przestrzeganie zakazu konkurencji przez menedżera w zamian za wynagrodzenie stanowi usługę w myśl ustawy o VAT. Zobowiązanie to zostało uznane za wpisujące się w model sytuacji przewidzianej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, który stanowi, że świadczeniem usług jest zobowiązanie do powstrzymywania się od dokonania czynności lub tolerowania czynności lub sytuacji. Na konkluzję tę nie wpłynął fakt, że w momencie wypłaty wynagrodzenia umowa uległa już rozwiązaniu.

Organ zgodził się również ze spółką w zakresie prawa do odliczenia VAT. Potwierdził, że spółce prawo to przysługuje, ponieważ usługa niepodejmowania działalności konkurencyjnej nabywana jest przez nią w celu ochrony własnych interesów, a zatem ma związek z jej działalnością opodatkowaną. ?

Zdaniem autora

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

Patryk Kleparski, konsultant w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Przyznanie przestrzeganiu klauzuli konkurencyjnej statusu usługi wydaje się rozwiązaniem rozsądnym w świetle obowiązujących przepisów. W art. 8 ustawy o VAT ustawodawca zdecydował się wdrożyć fakultatywny przepis art. 25(b) Dyrektywy VAT, zgodnie z którym świadczenie usług może obejmować również zobowiązanie do zaniechania działania lub do tolerowania czynności lub sytuacji. W odniesieniu do tego przepisu stanowisko swoje zajął TSUE. Trybunał potwierdził, że zobowiązanie się do nieprowadzenia określonej działalności za wynagrodzeniem może stanowić usługę w rozumieniu dyrektywy VAT pod warunkiem, iż możliwe jest wskazanie konkretnego beneficjenta tej usługi (wyroki w sprawach C-215/94 oraz C-384/95).

W komentowanej sprawie przesłanka ta powinna być spełniona – wnioskodawca nabywa bowiem świadczenie polegające na powstrzymywaniu się od prowadzenia działalności konkurencyjnej przez byłego menedżera, któremu odpowiada należne wynagrodzenie uzgodnione między stronami.

Jednocześnie należy mieć na uwadze realia biznesowe i to, że w czasie obowiązywania kontraktów menedżerskich zarządzający uzyskują dostęp do kluczowych dla spółek informacji i know-how. Ograniczenie możliwości wykorzystania ich przez konkurencję stanowi zatem dla firm wymierną korzyść poprzez ochronę ich interesów. Na tej podstawie zasadne jest również przyznanie spółce prawa do odliczenia podatku. Efekt uzyskania ochrony sekretów spółki prowadzi bowiem do wypełnienia przesłanki związku nabywanej usługi z działalnością opodatkowaną.

Bez znaczenia pozostaje, że wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie założeń umowy już rozwiązanej. Po pierwsze, samo rozwiązanie umowy nie unicestwia wszystkich praw i obowiązków powstałych na jej podstawie pomiędzy stronami. Po drugie, wynika to z zasady autonomii prawa podatkowego.

Stanowisko organu wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą organów podatkowych. Takie samo zdanie w odniesieniu do analogicznego stanu faktycznego wyraził np. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 23 marca 2016 r. (IPPP1/4512-34/16-2/EK) oraz Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 30 maja 2014 r. (IBPP2/443-177/14/IK) i z 28 lutego 2013 r. (IBPP4/443-74/13/PK).

Temat opodatkowania wynagrodzeń za nieprowadzenie działalności konkurencyjnej przez byłych menedżerów może wzbudzać zainteresowanie w kontekście praktyki przyznawania na ich podstawie kontrowersyjnie wysokich odpraw menedżerskich nazywanych potocznie „złotymi parasolami". Biorąc jednak pod uwagę skorelowane z opodatkowaniem prawo do odliczenia po stronie wypłacającej spółki, opodatkowanie wynagrodzenia powinno być neutralne z perspektywy kieszeni fiskusa. ?