Wydawało się, że trwające latami kontrole i postępowania podatkowe odeszły już do lamusa. Niestety, wciąż się zdarza, że skarbówka potrafi miesiącami nic nie robić, a potem żąda odsetek. Potwierdza to sprawa przedsiębiorcy, który wygrał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym spór z opieszałym fiskusem.

Zaczęło się od tego, że fiskus jako wierzyciel, a jednocześnie organ egzekucyjny, wystawił tytuł wykonawczy w związku z nieuregulowanym VAT. Podstawą była decyzja podatkowa.

Podatnik złożył jednak zarzuty do postępowania egzekucyjnego. Uważał, że tytuł wykonawczy obejmuje nieistniejący obowiązek zapłaty odsetek naliczonych niezgodnie z prawem. Przy ich wyliczeniu nie uwzględniono bowiem przerwy w naliczaniu.

Fiskus nie widział problemu. Zauważył, że odsetek za zwłokę nie nalicza się od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego do dnia doręczenia decyzji wydanej w pierwszej instancji, jeżeli nie została ona doręczona w terminie sześciu miesięcy od dnia wszczęcia postępowania kontrolnego. Tej zasady nie stosuje się jednak, jeżeli do opóźnienia w wydaniu decyzji przyczynił się kontrolowany lub jego przedstawiciel lub też gdy opóźnienie powstało z przyczyn niezależnych od organu.

Urzędnicy przekonywali, że jeśli podejmowanie działań przez organ podatkowy – czy to z własnej inicjatywy, czy w związku z wystąpieniem strony – jest zgodne z przepisami postępowania podatkowego, nie może być traktowane jako załatwienie sprawy z opóźnieniem z przyczyn leżących po jego stronie.

Spór trafił na wokandę, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku nie dopatrzył się nadużyć fiskusa.

Rację skarżącemu przyznał dopiero NSA. Stanowisko WSA w kwestii przyczyn zwłoki w wydaniu decyzji uznał za gołosłowne. NSA zgodził się ze skarżącym, że skoro ustawodawca wskazał okres sześciu miesięcy na przeprowadzenie całego postępowania kontrolnego – od jego wszczęcia do wydania decyzji – to siedmiomiesięczna, niczym nie potwierdzona analiza materiału w środku postępowania nie powinna być akceptowana.

Naczelnego Sądu Administracyjnego nie przekonała argumentacja, że do opóźnienia doszło z przyczyn niezależnych od organu. Wytknął niekonsekwencję WSA, który przyznał, że w pewnych okresach działania fiskusa miały przebieg mniej intensywny i polegały wyłącznie na przedłużaniu postępowania.

Jak tłumaczył sędzia NSA Zbigniew Kmieciak, w sytuacji gdy całe postępowanie trwało prawie pięć lat, a siedmiomiesięczną bezczynność próbowano tłumaczyć analizowaniem sprawy, nie sposób dociec, co się kryje pod pojęciem przyczyn niezależnych od organu. I tak sprawa wróci do WSA.

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Wyrok jest prawomocny.

sygnatura akt: II FSK 1149/14