Tag: Postępowanie Podatkowe

Ulga na złe długi – obowiązki dłużnika

Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nadkładają na podatników obowiązek zwiększenia podstawy opodatkowania o zaliczaną do kosztów uzyskania przychodów wartość zobowiązania do zapłaty świadczenia pieniężnego – jeżeli zobowiązanie nie zostało uregulowane i upłynęło 90 dni od dnia upływu terminu zapłaty określonego na fakturze lub w umowie.

Można zarejestrować się do VAT z datą wsteczną

Organy skarbowe zgadzają się na wsteczną rejestrację do celów podatku od towarów i usług i jego odliczenie.

Uboczny charakter czynności ma znaczenie

To, że podatnik incydentalnie dokonywał czynności podlegających opodatkowaniu w postaci odpłatnego udostępniania samochodów dla celów prywatnych pracownikom i członkom zarządu nie pozbawiał prawa do zwolnienia przy ich sprzedaży.

Nie ma obowiązku rozliczania się na bieżąco

Wypłacając komplementariuszom w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, spółka komandytowa nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Transakcje zawarte przed wystąpieniem powiązań nie skutkują obowiązkami dokumentacyjnymi

Podmiot nie będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych w sytuacji, w której nie zawierał żadnych nowych transakcji z podmiotami powiązanymi, a jedynie kontynuował umowy zawarte w okresie, kiedy strony nie mogły być uznane za podmioty powiązane.

Magdalena Ociepka: Transparentność, czyli nic do ukrycia

Dziś klienci wybierają marki i produkty, których wytwórcy prowadzą strategię odpowiedzialnego rozwoju.

Przedmioty nabyte w drodze spadku można amortyzować

Zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia tylko wtedy, gdy w jego wyniku podatnik otrzymuje składnik majątku, którego wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału, jaki pierwotnie mu przysługiwał.

Wsteczna korekta przy metodzie liniowej jest dopuszczalna

Podatnicy mogą zmieniać stawki amortyzacyjne w dowolnym momencie. Dotyczy to także okresu, w którym wskutek ponoszenia straty podatkowej, ujmowane w trakcie roku odpisy nie wpływały na wysokość zobowiązania podatkowego.

Wspólnik rozliczy fakturę za własne usługi

Wydatki na pośrednictwo i promocję są podatkowym kosztem w spółce jawnej. Również wtedy, gdy wykonawcą jest udziałowiec.

Z kasy fiskalnej można zrezygnować

Podatnicy, który decydują się zakończyć sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, mają prawo przestać prowadzić ewidencję na kasie rejestrującej.