Tag:

Postępowanie Podatkowe

Sąd: Niejasna regulacja nie może szkodzić podatnikowi

Gdyby intencją racjonalnego ustawodawcy było uniemożliwienie odliczenia straty z lat ubiegłych przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej, to taka regulacja zostałaby wprost wskazana w przepisach.

Późniejsza zapłata komplikuje rozliczenia podatkowe

Zdarza się, że wydatki dotyczące wytworzenia środka trwałego zostają poniesione po jego przyjęciu do użytkowania. Powstaje wtedy wątpliwość, czy należy zwiększyć jego wartość początkową i czy korygować już dokonane odpisy amortyzacyjne.

Czy zwykłe zaniedbanie wystarczy, aby ukarać podatnika sankcją

W obecnym stanie prawnym polskie organy podatkowe dysponują narzędziem, dzięki któremu mogą dotkliwie karać podatników zaniżających swoje zobowiązania w podatku od towarów i usług lub zawyżających korzyści podatkowe.

Fiskus stwierdza nieprawidłowości – co robić

Liczba kontroli wprawdzie spada, ale dzięki wzrostowi obowiązków raportowych np. JPK czy MDR, skarbówka jest lepiej przygotowana i coraz częściej kwestionuje prawidłowość rozliczeń. Podpowiadamy co zrobić w takim przypadku.

NSA legitymizuje działania fiskusa w zakresie dywidend

Obowiązek badania statusu rzeczywistego właściciela (beneficial owner) należności może obowiązywać także w przypadku wypłat dywidend zagranicznym podmiotom.

NSA: Fiskus nie może po omacku szukać podkładki pod karę

Kompetencję KAS do przetwarzania informacji o zdarzeniach bezpośrednio wpływających na powstanie lub wysokość niepodatkowych należności należy rozumieć wąsko.

Dowody zbierane przez skarbówkę muszą być zgodne z prawem

Okoliczność udowodniona informacją pozyskaną w trybie art. 45 ustawy o KAS nie może być uznana za udowodnioną jako sprzeczna z prawem.

Sąd: Fiskus nie może zamykać oczu na utrwalone orzecznictwo

Wypłacając komplementariuszowi w trakcie roku podatkowego zaliczki na poczet zysku, spółka nie ma obowiązku pobierania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Bieżący monitoring jako alternatywa dla klasycznej kontroli

Niespodziewana kontrola może istotnie zdezorganizować funkcjonowanie kontrolowanego podmiotu. Program Współdziałania – nowa forma współpracy z administracją skarbową – ogranicza możliwość kontrolowania podatnika i przewiduje wyłączną kompetencję Szefa KAS w tym zakresie. Jednocześnie, pozytywne przejście audytu wstępnego oraz podpisanie umowy o współdziałanie otwierają nowe możliwości interakcji z administracją.

Marek Isański: Niedopuszczalny brak konsekwencji w logice wywodu NSA

NSA, za pomocą pseudo logiki i zmiany treści przepisów ordynacji podatkowej wymusza, na organach podatkowych, wydawanie niezgodnych z prawem decyzji. Nakazuje bowiem, w postępowaniu wznowieniowym, po uchyleniu ostatecznej decyzji, wydać nową niezgodną z prawem, uwzględniającą jedynie przesłankę wznowienia. Co powoduje, że wydawane są po raz kolejny decyzje niezgodne z prawem, gdy ich wadliwość nie była przesłanką wznowienia postępowania.