Tag: Postępowanie Podatkowe

Marek Isański: Udział podatnika w postępowaniu a rażące naruszenie prawa

Czy brak udziału podatnika w postępowaniu z winy organu to przesłanka do wznowienia postępowania? Czy winno być to potraktowane jako rażące naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności decyzji?

Czy interpretacja chroni zatrudnionych

NSA oceni czy błąd w interpretacji wydanej dla firmy obciąża jej pracowników.

Skutki podatkowe zaniechania inwestycji będącego efektem pandemii

Polski ustawodawca nie zdecydował się na wprowadzenie szczególnych regulacji dotyczących podatkowego ujęcia i rozliczenia inwestycji zaniechanych z uwagi na skutki Covid-19.

Podwykonawstwo, a powstanie zagranicznego zakładu podatkowego

Zgodnie z większością umów o unikanie podwójnego opodatkowania przedsiębiorstwo, które prowadzi działalność gospodarczą w innym państwie za pośrednictwem położonego tam zakładu, podlega opodatkowaniu w miejscu położenia tego zakładu.

Wnioskodawca nie może odpowiadać na pytanie, które sam zadał

To organ musi zdecydować czy podatnik prowadzi działalność B+R. Wątpliwości wnioskodawcy co do jednoznacznego określenia charakteru wykonywanych czynności nie powinny być podstawą do pozostawienia wniosku o interpretację bez rozpoznania.

Marek Isański: Podatnik może umrzeć w kolejce po sprawiedliwość

Gdy przepis podatkowy budzi wątpliwości i czeka na ocenę jego zgodności z konstytucją, postępowanie sądowoadministracyjne powinno być zawieszone.

Skutków pomyłki nie naprawi korekta

Odrębne obciążenie dzierżawcy obowiązkiem zrekompensowania wydzierżawiającemu kosztów opodatkowania nieruchomości to nowe, niezależne od pierwotnej umowy, zdarzenie gospodarcze. Dlatego przychód udokumentowany notą obciążeniową powstanie w momencie otrzymania zapłaty.

Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstwa

Przy wyborze odpowiedniej metody wyceny przedsiębiorstwa bierze się pod uwagę przede wszystkim to, czy spółka jest notowana na giełdzie, profil działalności przedsiębiorstwa, czy etap jej rozwoju. Znaczenie ma również koniunktura gospodarcza oraz zdolność spółki do generowania zysku.

Działalność gospodarcza w domu korzystna podatkowo

Prowadzenie działalności gospodarczej obliguje przedsiębiorcę do wskazania lokalu, w którym jest ona wykonywana. Nie zawsze jednak oznacza to konieczność ponoszenia kosztów budowy nowego biura lub jego wynajmowania.