Tag:

Postępowanie Podatkowe

Był prezesem tylko 3 dni, a został skazany za zaległości spółki wobec US

Rzecznik praw obywatelskich wniósł kasację od wyroku za wątpliwe skazanie prezesa spółki za nieodprowadzanie zaliczek na PIT. Chodziło o okres od stycznia do grudnia 2009 r. Tymczasem skazany objął funkcję w październiku 2010 r. i tylko na 3 dni.

Zawyżenie stawki VAT w sprzedaży konsumenckiej i co dalej

W wyniku niedopatrzenia lub błędnie rozpoznanej podstawy prawnej podatnikom zdarza się zastosować zawyżoną stawkę VAT. Większość sądów zgadza się, że w takim przypadku mają oni prawo skorygować stawkę i kwotę podatku, a w konsekwencji także deklarację podatkową.

Jacek Tomczak: Deregulacja? Zapewniam, że jesteśmy zdeterminowani

Kluczową sprawą jest całkowita zmiana filozofii prowadzenia kontroli w firmach, w tym kontroli podatkowych, i skrócenie czasu ich trwania z 12 do 6 dni – mówi „Rz” Jacek Tomczak, wiceminister rozwoju i technologii. I zapowiada, że z ordynacji podatkowej zniknie jeden z najbardziej kontrowersyjnych przepisów.

Fundatorzy mogą zostać posądzeni o zamiar obejścia podatków

Opinia zabezpieczająca Szefa KAS powinna skłonić potencjalnych fundatorów do wnikliwego badania, czy czynności związane z założeniem fundacji rodzinnej nie zostaną uznane za unikanie opodatkowania.

Kontrola skarbówki w firmie. Zapadł ważny wyrok sądu

Wniosek podatnika o zawieszenie kontroli celno-skarbowej skarbówka musi załatwić formalnie postanowieniem, od którego służy zażalenie. I to nawet, gdy nie widzi podstaw, żeby kontrolę wstrzymać.

Ściganie zarządu za podatki firmy musi być rozważniejsze

Dla uniknięcia odpowiedzialności za długi spółki osoba obowiązana do zgłoszenia upadłości może wskazać na zdarzenia świadczące, że zaniechanie tego wniosku nie było zawinione.

Trzeba skończyć z automatyzmem w egzekwowaniu długów

Najnowsze orzecznictwo wskazuje, że instytucja odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania podatkowe jest wadliwie stosowana w praktyce KAS.

Skarbówka ograniczy długość kontroli u podatników

Urzędnicy skarbówki dostali wytyczne, aby kontrole u podatników nie trwały dłużej niż sześć dni.

Recharakteryzacja transakcji – czy możliwa dla tych, zawartych przed 2019 r.?

Organy podatkowe kontrolując ceny transferowe mogą korzystać z narzędzia recharakteryzacji transakcji. Oznacza to możliwość uznania przez organ, że analizowana transakcja faktycznie stanowiła inną transakcję niż ta, określona przez podatnika lub że podmioty niepowiązane w ogóle nie zawarłyby takiej transakcji.

Stawka CIT po przekształceniu spółki komandytowej w spółkę jawną

Spółka jawna, która powstała z przekształcenia spółki komandytowej, a która to spółka komandytowa była spółką niebędącą osobą prawną nie może stosować 9 proc. stawki CIT w roku podatkowym w którym spółka została przekształcona (tj. od momentu przekształcenia), a także w roku podatkowym bezpośrednio po nim następującym.