Tag: Postępowanie Podatkowe

Zmiana formy prowadzenia biznesu da podatkowe korzyści

Spółka z o.o. jest obecnie jedną z atrakcyjniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Nie została bowiem znacznie obciążona niekorzystnymi zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład.

Wypłata dywidendy to dodatkowe obowiązki wobec fiskusa

Polska spółka, która wypłaca dywidendę zagranicznemu wspólnikowi, musi pamiętać o pobraniu podatku u źródła. W grę może też wchodzić konieczność raportowanie schematu podatkowego.

Skarbówka zaczęła wchodzić na konta Polaków bez ich wiedzy

Od 1 lipca administracja skarbowa ma nowe szersze uprawnienia w zakresie kontroli osób fizycznych, np. kwot zgromadzonych na rachunkach. Pojawiły się pierwsze dane o korzystaniu przez urzędników z tej możliwości.

Do skonsumowania preferencji w spadku wystarczyła własna firma

Ulga uczniowska nie jest prawem niemajątkowym, tylko majątkowym. Fiskus nie może więc uznać, że przechodzi na spadkobiercę pod warunkiem dalszego prowadzenia przez niego na własny rachunek działalności spadkodawcy.

Zasada swobodnej oceny dowodów to warunek rozstrzygnięcia

Postępowanie podatkowe powinno być prowadzone w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych, które zobowiązane są do ustalenia wszystkich faktów i okoliczności, które są niezbędne dla załatwienia sprawy.

Skarbówka nie pozwala na odliczenie kosztów kary umownej

Skarbówka nie zgadza się, by przedsiębiorca odliczył koszty kary umownej.

Jednoosobowa działalność i spółka jawna – tanio już było

Wraz z wejściem w życie Polskiego Ładu proste formy działalności gospodarczej w wielu przypadkach przestały być korzystne podatkowo. W takich sytuacjach przedsiębiorcy powinni rozważyć podjęcie działań reorganizacyjnych.

Przesunięty rok podatkowy działa na korzyść płatnika

Ustalając czy w roku podatkowym 2022 suma wypłat należności na rzecz nierezydenta przekroczyła limit 2 mln zł, który zobowiązuje do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego według standardowych stawek (mechanizm pay&refund) należy wziąć pod uwagę jedynie należności dokonane po 1 stycznia 2022 r.

Marek Isański: Sędziowie NSA, nie ukrywajcie przestępstw fiskusa

Sędziowie sądów administracyjnych rozpoznając skargi podatników doskonale wiedzą kiedy w sprawie mamy do czynienia z błędną interpretacją przepisów, a kiedy z ewidentnym przestępstwem urzędniczym.

Otrzymanie faktury z oznaczeniem „Intracommunity Triangulation”

W obrocie towarowym niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru, przy czym towar jest transportowany lub wysyłany bezpośrednio do ostatniego nabywcy, z pominięciem dostawców-pośredników.