Tag: Ordynacja Podatkowa

Odsetki od kwoty dofinansowania podlegającego zwrotowi

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w projekcie realizowanym ze środków unijnych przyznaną wcześniej kwotę dofinansowania należy zwrócić wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Naliczanie odsetek od zwracanych środków ma jednak swoje granice, a w interesie każdego beneficjenta jest wiedzieć, gdzie te granice przebiegają.

Załatwienie spraw w duchu zaufania i zasada udzielania informacji

Postępowanie budzące zaufanie powinno równo traktować interesy podatnika oraz Skarbu Państwa. Zasada ta nie może prowadzić do wydawania decyzji oczekiwanych przez podatnika, choć sprzecznych z prawem.

Fiskus musi wyjaśniać zawiłości ulgi IP Box

Ustalenie czy dany wytwór pracy tj. oprogramowanie lub jego część, spełnia definicję autorskiego prawa komputerowego ma zasadnicze znaczenie dla prawa do zastosowania 5 proc. stawki dla dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Strefy pełne dylematów

Zwrot pomocy publicznej następuje tylko w razie zaistnienia jednej z przesłanek określonych w zamkniętym katalogu. Nie powinno się utożsamiać tej instytucji z innymi sytuacjami skutkującymi obowiązkiem zwrotu nienależnej ulgi podatkowej.

Wspólnik może zlecić zapłatę podatku dochodowego z konta spółki

Należy dopuścić sytuację, w której inna osoba wpłacająca podatek dokonuje tego ze środków powierzonych jej przez podatnika. Wykonuje ona wówczas czynność techniczną i działa jako wyręczyciel czy też posłaniec.

Sukcesję przedsiębiorstwa trzeba dobrze zaplanować

Podejmując decyzję o zakończeniu działalności, niezależnie od tego czy kierowanie firmą przejmą osoby z rodziny, czy trafi ona w „obce ręce”, przedsiębiorca musi dokładnie przeanalizować konsekwencje prawne i podatkowe swojego wyboru.

Zmiana formy prowadzenia biznesu da podatkowe korzyści

Spółka z o.o. jest obecnie jedną z atrakcyjniejszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Nie została bowiem znacznie obciążona niekorzystnymi zmianami wprowadzonymi przez Polski Ład.

Wypłata dywidendy to dodatkowe obowiązki wobec fiskusa

Polska spółka, która wypłaca dywidendę zagranicznemu wspólnikowi, musi pamiętać o pobraniu podatku u źródła. W grę może też wchodzić konieczność raportowania schematu podatkowego.

Do skonsumowania preferencji w spadku wystarczyła własna firma

Ulga uczniowska nie jest prawem niemajątkowym, tylko majątkowym. Fiskus nie może więc uznać, że przechodzi na spadkobiercę pod warunkiem dalszego prowadzenia przez niego na własny rachunek działalności spadkodawcy.

Podatnik ma prawo pytać o normy dotyczące raportowania

Na etapie rozpoznania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej nie jest istotna kwestia, w jaki konkretny sposób będzie ona wypełniać funkcję ochronną.