Tag: Ordynacja Podatkowa

Korekta faktury VAT – liberalizacja przepisów czy rewolucja

Faktura korygująca jest niezwykle istotnym dowodem księgowym, wystawianym w celu podania właściwych, prawidłowych oraz zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, które decydują o rzetelności wystawionego dokumentu. Przypominamy zmiany w zakresie wystawiania i rozliczania faktur korygujących w księgach, które weszły w życie w 2022 r.

Co to jest „wartość transakcji”

Trwa poprawianie Polskiego Ładu. Jedną ze zmian miało być obniżenie kwoty, do której można regulować należności gotówką zarówno w transakcjach B2B (przedsiębiorca – przedsiębiorca), jak i B2C (przedsiębiorca – konsument).

O kosztach i przerzuceniu długu w podatku orzeka się osobno

Przeniesienie odpowiedzialności za należności publicznoprawne spółek osobowych i kapitałowych została różnie unormowana.

Wyjątki od zasady nie powinny być interpretowane rozszerzająco

Nie ma przepisu ustanawiającego odpowiedzialność wspólnika spółki jawnej za koszty egzekucyjne powstałe w spółce z o.o. lub innej spółce kapitałowej.

Odpowiedzialność członków zarządu w spółce z o.o.

Do poniesienia odpowiedzialności przez członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością konieczna jest bezskuteczność egzekucji z majątku spółki. Członkowie zarządu mogą uwolnić się od tej odpowiedzialności w określonych przypadkach.

Postępowanie podatkowe ma być szybkie i proste

Gromadzenie materiału dowodowego nie może polegać na zbieraniu wszelkich informacji dotyczących zjawisk i zdarzeń, skoro organy podatkowe powinny działać w sprawie nie tylko wnikliwie, ale również szybko.

Odsetki od kwoty dofinansowania podlegającego zwrotowi

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w projekcie realizowanym ze środków unijnych przyznaną wcześniej kwotę dofinansowania należy zwrócić wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych. Naliczanie odsetek od zwracanych środków ma jednak swoje granice, a w interesie każdego beneficjenta jest wiedzieć, gdzie te granice przebiegają.

Załatwienie spraw w duchu zaufania i zasada udzielania informacji

Postępowanie budzące zaufanie powinno równo traktować interesy podatnika oraz Skarbu Państwa. Zasada ta nie może prowadzić do wydawania decyzji oczekiwanych przez podatnika, choć sprzecznych z prawem.

Fiskus musi wyjaśniać zawiłości ulgi IP Box

Ustalenie czy dany wytwór pracy tj. oprogramowanie lub jego część, spełnia definicję autorskiego prawa komputerowego ma zasadnicze znaczenie dla prawa do zastosowania 5 proc. stawki dla dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Strefy pełne dylematów

Zwrot pomocy publicznej następuje tylko w razie zaistnienia jednej z przesłanek określonych w zamkniętym katalogu. Nie powinno się utożsamiać tej instytucji z innymi sytuacjami skutkującymi obowiązkiem zwrotu nienależnej ulgi podatkowej.