Samo ryzyko zapłaty wysokiego odszkodowania wystarcza, by uzgodnioną z byłym pracownikiem niższą kwotę rozliczyć w kosztach.

Tak wynika z wtorkowego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Chodziło o możliwość ujęcia w kosztach podatkowych kwoty 35 tys. euro. Spółka zobowiązała się do jej wypłaty na rzecz byłego prezesa, z którym rozstała się, rozwiązując umowę bez wypowiedzenia.

Prezes pozwał spółkę o przywrócenie go do pracy i odszkodowanie w wysokości 25 tys. zł miesięcznie za okres pozostawania bez pracy lub alternatywnie o zasądzenie 300 tys. zł odszkodowania.

Ugoda zmieniła jednostronne rozwiązanie umowy w rozwiązanie za porozumieniem stron. Spółka zobowiązała się też do wypłaty odszkodowania.

Zapytała fiskusa, czy może zaliczyć tę kwotę do kosztów podatkowych. Zarówno izba skarbowa, jak i sąd pierwszej instancji odpowiedziały przecząco.

Odszkodowanie wypłacone na podstawie kodeksu pracy za nieuzasadnione lub naruszające przepisy wypowiedzenie umowy o pracę nie jest wyszczególnione jako wydatek wyłączony z kosztów. Izba skarbowa i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie uznały jednak, że wydatek ten nie spełnia podstawowego warunku, tj. związku z przychodami pracodawcy, bo ma charakter sanacyjny.

NSA nie podzielił tego poglądu. Oprócz uznania, że samo ryzyko wyższego odszkodowania sprawia, iż wypłata 35 tys. euro jest racjonalna, sąd zwrócił też uwagę na konieczność zachowania symetrii opodatkowania spółki i prezesa. Skoro po jednej stronie powstaje przychód, druga strona powinna mieć możliwość rozliczenia kosztu.

sygnatura akt: II FSK 2565/13

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ