Tag: Zwalnianie z Pracy

Powiązane

Kadry

Konflikt z pracownikiem lepiej rozwiązać poza sądem

Nieprawidłowo uzasadnione wypowiedzenie, brak wypłaty lub jej zaniżenie naraża pracodawcę na wieloletni proces. Można jednak uniknąć takich sporów, a przynajmniej zminimalizować straty.

Przesadna kara za brak informacji o e-zwolnieniu

Pracodawca nie może rozwiązać umowy w trybie dyscyplinarnym za każdą nieprawidłowość pracownika w usprawiedliwieniu nieobecności. Zwłaszcza gdy wcześniej tolerował te błędy.

Za utratę prawa jazdy możliwa nawet dyscyplinarka

Obecnie dużo łatwiej stracić uprawnienia do kierowania pojazdami. Kierowcy, kurierzy czy przedstawiciele handlowi muszą się liczyć z tym, że w takiej sytuacji mogą ponieść także konsekwencje na gruncie prawa pracy.

Etat terytorialsa pod ochroną. Prawa i obowiązki firmy oraz pracownika

Terytorialna służba wojskowa trwa od roku do sześciu lat, z możliwością przedłużenia. W tym czasie pracodawca nie może, co do zasady, rozwiązać umowy o pracę z żołnierzem.

Czas na dyscyplinarkę biegnie dopiero, gdy wiadomość dotrze do osoby decyzyjnej

W orzecznictwie utrwalony jest pogląd, że przewidziany w art. 52 § 2 kodeksu pracy termin zaczyna biec od dnia, w którym osoba upoważniona do rozwiązania stosunku pracy albo inna osoba należąca – w świetle schematu organizacyjnego – do kierownictwa zakładu pracy uzyskała wiadomość o takim postępowaniu pracownika, które uzasadnia zastosowanie wobec niego konsekwencji prawnych w postaci rozwiązania z nim umowy o pracę w trybie art. 52 § 1 pkt 1 k.p. […] Oznacza to, że termin zacznie biec od chwili, gdy – obiektywnie mierząc – stan wtajemniczenia zatrudniającego pozwala mu na ocenę co do ziszczenia się warunków zawartych w zwrocie „ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych”.

Bezrobotny znajdzie pracę, zwolniony zdobędzie nowe kwalifikacje

Władze województwa lubuskiego szukają wykonawców projektów służących integracji osób biednych, wykluczonych lub zagrożonych brakiem pracy.

Nie każde bezprawne wypowiedzenie oznacza delikt cywilny

W kontekście potencjalnej odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy za naruszenie przepisów o rozwiązywaniu umów o pracę należy oddzielać winę od naruszenia obowiązku.

Szef może zwolnić pracownika, któremu nie może ufać

Utrata zaufania jest obecnie jednym z najpopularniejszych powodów rozwiązania umowy. Termin ten pozostaje jednak niezdefiniowany. To przysparza kłopotów w razie zakwestionowania wypowiedzenia przez pracownika.

Włodarczyk, Marciniak-Mierzwa: Unia chce parasola ochronnego nad 4 mln osób

Projekt dyrektywy zakłada, że osoby pracujące za pośrednictwem platform cyfrowych po spełnieniu określonych przesłanek zostaną uznane za pracowników, dzięki czemu uzyskają prawo do m.in.minimalnego wynagrodzenia, płatnego urlopu czy ochronę przed zwolnieniem. Wdrożenie zmian może kosztować platformy nawet 4,5 mld euro rocznie.

Tylko zamiar powrotu zapewni wynagrodzenie za okres bez pracy

Jeżeli bezprawnie zwolniony pracownik nie wyrazi woli powrotu do pracy po uzyskaniu wyroku przywracającego go na etat, nie ma prawa do poborów za czas pozostawania bez zatrudnienia.