- W maju 2014 r. firma kupiła samochód ciężarowy używany, odliczyła 100 proc. VAT i już go zamortyzowała. Właściciel firmy chce go wycofać w maju 2017 r. z działalności gospodarczej i przekazać do majątku osobistego, a następnie sprzedać. Jak rozliczyć sprzedaż lub wycofanie samochodu firmowego z majątku? – pyta czytelnik.

Nie ma przeszkód, aby osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą (zakładam, że właściciel firmy, o którym mowa w treści pytania, jest właśnie taką osobą) przekazała środek trwały (np. samochód ciężarowy) na cele osobiste, a następnie sprzedała. W takich przypadkach występują odmienne skutki w VAT, a odmienne według przepisów o podatku dochodowym.

Podatek od towarów i usług...

Jak stanowi art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, za podlegającą opodatkowaniu VAT dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa (w szczególności, między innymi, przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika), jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Przekazanie przedmiotowego samochodu ciężarowego na cele osobiste będzie zatem dla właściciela firmy nieodpłatną dostawą towarów podlegającą opodatkowaniu VAT według stawki podstawowej 23 proc. Podatek ten trzeba będzie naliczyć od ceny nabycia samochodu określonej w momencie przekazania (zob. art. 29a ust. 2 ustawy o VAT) czyli – jak się przyjmuje – od jego rynkowej wartości netto (zob. przykładowo wyrok NSA z 9 marca 2010 r., I FSK 2147/08, interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z 6 lipca 2012 r., IPTPP2/443-352/12-2/JS czy interpretację Izby Skarbowej w Warszawie z 22 listopada 2012 r., IPPP3/443-848/12-2/LK).

Jednocześnie przekazanie przedmiotowego samochodu ciężarowego na cele osobiste spowoduje, że w przypadku jego późniejszej sprzedaży właściciel firmy nie będzie działał w charakterze podatnika VAT. W konsekwencji, sprzedaż ta nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT. Zamiast tego nabywca samochodu będzie obowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży tego samochodu (podatek ten oblicza się według stawki 2 proc.).

...oraz dochodowy

Przekazanie środka trwałego na cele osobiste podatnika będącego osobą fizyczną nie wywołuje w zasadzie żadnych skutków podatkowych w PIT (poza koniecznością wykreślenia samochodu z ewidencji środków trwałych oraz – co w omawianej sytuacji jest nieistotne – zaprzestania amortyzacji takiego samochodu). W szczególności, nie skutkuje to koniecznością zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Jak stanowi art. 14 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o PIT, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia składników będących środkami trwałymi wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą. Przychody takie powstają nawet jeżeli przed zbyciem składniki te zostały wycofane z działalności gospodarczej, chyba że między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia upłynęło co najmniej sześć lat (zob. art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT).

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

Sprzedaż przedmiotowego samochodu po wycofaniu go z działalności gospodarczej spowoduje zatem powstanie u właściciela firmy przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej (chyba że sprzedaż nastąpi po upływie sześciu lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wycofania samochodu z działalności gospodarczej). Kwotę tego przychodu stanowić będzie, co do zasady, wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o ewentualne koszty odpłatnego zbycia (np. prowizję pośrednika). Jeżeli cena ta, bez uzasadnionej przyczyny, będzie znacznie odbiegać od wartości rynkowej samochodu, to organy podatkowe będą uprawnione do określenia przychodu ze sprzedaży samochodu w wysokości wartości rynkowej (zob. art. 14 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 19 ust. 1 ustawy o PIT).

—Tomasz Krywan, doradca podatkowy