Tag: Podatnik VAT

Powiązane

VAT

Sądy administracyjne kwestionują możliwość stosowania sankcji VAT

Dodatkowego zobowiązania w VAT nie można nakładać „z automatu”. Należy zbadać m.in., czy podatnik dochował należytej staranności oraz czy faktycznie uszczuplono podatek.

Kiedy warto wybrać opodatkowanie usług finansowych

Podatnik, który m.in. udziela kredytów pieniężnych, wymienia waluty czy świadczy usługi dotyczące instrumentów finansowych, może zrezygnować ze zwolnienia ich z VAT. Wybór tego rozwiązania nie zawsze jest korzystny dla świadczeniobiorcy.

Zryczałtowany zwrot VAT jest podatkiem naliczonym

Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego za okres rozliczeniowy, w zapłacił za swój zakup.

Zwolnienie dla drobnych przedsiębiorców

Podatnikiem VAT jest podmiot prowadzący samodzielną działalność gospodarczą, za którą uznaje się każdą aktywność zawodową wykonywaną za wynagrodzeniem we własnym imieniu oraz na własne ryzyko. Jednak pojęcie podatnika VAT nie pokrywa się z pojęciem przedsiębiorcy.

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w drodze oszacowania

Możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego poprzez wyceny dotyczy jedynie przypadków, w których został on nabyty przed dniem założenia ewidencji środków trwałych lub w przypadku, gdy został wytworzony przez podatnika we własnym zakresie i brak jest możliwości ustalenia jego ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.

Polski Ład a klauzula GAAR - ocena ryzyka

Na czym dokładnie polega klauzula GAAR oraz jak należy ją postrzegać w kontekście Polskiego Ładu?

Marginalna odpowiedzialność wyłącza z uznania za VAT-owca

Jeżeli zgodnie z zapisami umowy o zarządzanie członek zarządu ponosi odpowiedzialność tylko wobec spółki, a nie osób trzecich, jego czynności nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Jak jest opodatkowana transakcja łańcuchowa z importem do Polski

Jeśli trzeci uczestnik transakcji łańcuchowej jest podatnikiem z tytułu importu towarów na terenie Polski, to dostawa dokonana przez drugi podmiot w łańcuchu nie podlega opodatkowaniu VAT w Polsce.

Samorządowcy nie muszą ograniczać preferencji

Rozbudowa targowiska jest związana tylko ze sferą działalności gminy jako podatnika VAT, więc można od niej dokonać pełnego odliczenia.

Małżonkowie – rolnicy mogą być odrębnymi podatnikami VAT

Możliwe jest uznanie małżonków prowadzących działalność rolniczą w ramach jednego gospodarstwa przy wykorzystaniu majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową za odrębnych podatników, jeżeli każde z nich prowadzi tę działalność samodzielnie.