Żołnierze w czynnej służbie wojskowej otrzymują umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny (art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej). Do przedmiotów wyekwipowania wojskowego należą m.in. środki utrzymania higieny osobistej i konserwacji obuwia.

W zamian za niewydane w naturze środki do utrzymania higieny osobistej i konserwacji obuwia żołnierzom zasadniczej i okresowej służby wojskowej, absolwentom szkół wyższych odbywającym przeszkolenie wojskowe oraz żołnierzom służby przygotowawczej wypłaca się równoważnik pieniężny (§ 1 pkt 1 rozporządzenia z 24 października 2016 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze; dalej: rozporządzenie).

Z 19 listopada br. zmianie uległy stawki tego miesięcznego równoważnika pieniężnego wypłacanego wojskowym.

Przykład

Żołnierz zasadniczej służby wojskowej (zarówno kobieta, jak i mężczyzna) w zamian za niewydaną w naturze pastę do zębów o poj. 75 ml otrzyma równoważnik pieniężny w kwocie 5,56 zł/miesięcznie (poprzednio było to 4,90 zł/miesięcznie). Zaś za niewydany płyn po goleniu żołnierz – mężczyzna otrzyma równoważnik w kwocie 10,07 zł/miesięcznie (poprzednio było to 9,02 zł/miesięcznie).

Wypłaty równoważnika dokonuje się począwszy od pierwszego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego służby wojskowej. Może być wypłacony począwszy od pierwszego dnia służby wojskowej w zależności od możliwości zakupu przez żołnierzy należnych środków do utrzymania higieny osobistej i konserwacji obuwia (§ 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia).

Wypłata realizowana jest miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, za który przysługuje równoważnik, na podstawie odrębnych list należności pieniężnych (§ 1 pkt 5 rozporządzenia).

Wysokość równoważnika pieniężnego należnego żołnierzowi pomniejsza się o kwoty przyjęte do jego naliczenia za poszczególne środki do utrzymania higieny osobistej i konserwacji obuwia, objęte tym równoważnikiem, wydane wojskowemu w naturze (§ 1 pkt 4 rozporządzenia).

Organem właściwym w sprawach wypłaty równoważnika jest dowódca (szef, komendant) jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu w dziale mundurowym żołnierz pozostaje (§ 1 pkt 6 rozporządzenia).

Autopromocja
PRENUMERATA 2022

Znacznie więcej o biznesie, finansach oraz prawie

Zaprenumeruj

dr Anna Ryl

podstawa prawna: art. 68 ust. 1 pkt 2 ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 1534 ze zm.)

podstawa prawna: § 1 rozporządzenia ministra obrony narodowej z 24 października 2016 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze (DzU z 2016 r., poz. 1800)

masz pytanie, wyślij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl