Anna Ryl

Nie trzeba odbierać od radnego oświadczenia o zgodzie na kandydowanie do komisji

Radny ma obowiązek uczestniczyć w pracach rady gminy i jej komisji raz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Konkurs na dyrektora szkoły podstawowej – jakie ograniczenia?

Radny nie może być członkiem komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej.

Rada nie może wymagać niekaralności od członków zespołu interdyscyplinarnego

W zakresie organizacji i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego rada gminy uprawniona jest wyłącznie do określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Radny wyłączony od głosowania nad ekwiwalentem pieniężnym dla strażaków ochotników

Radny, będący jednocześnie członkiem ochotniczej straży pożarnej, uczestniczący w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, posiada interes prawny w podjęciu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników i w związku z tym polega wyłączeniu od głosowania nad tą uchwałą.

Prawo radnego do wstrzymania się od głosu

Członkowie rady gminy podejmując uchwały mogą głosować „za", przeciw" lub „wstrzymać się od głosu". Prawo radnych do wstrzymania się od głosu nie może być ograniczane przez radę gminy.

Bez podnoszenia ręki podczas głosowania

Głosowania jawne na sesjach rady gminy odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych. Rada nie może ustalać odmiennego sposobu głosowania.

Czy pomoc społeczna może odmówić wsparcia za brak współpracy z pracownikiem socjalnym

Brak gotowości do współpracy z pracownikiem socjalnym może być przyczyną odmowy przyznania świadczeń przez organ.

Przystanki autobusowe: uchwała nie może wykraczać poza kompetencje gminy

Rada gminy nie określi przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest inna jednostka samorządu terytorialnego.

Stawka ryczałtowa za odpady nie uwzględnia czasu korzystania z nieruchomości w danym roku

Określana przez radę gminy ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie jest związana z faktem powstawania odpadów, czy ich odbieraniem, a także z czasem wykorzystania nieruchomości, czy częstotliwością pobytów w domku letniskowym w danym roku kalendarzowym.

Opłaty za pobyt osób w ośrodkach wsparcia - rada gminy nie określa konkretnych stawek

Rada gminy jest upoważniona do ustalania szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt osób w ośrodkach wsparcia. Nie może natomiast określać konkretnej wysokości tej opłaty, a także sposobu i terminu jej wnoszenia.