Anna Ryl

Funkcjonariusz musi udokumentować prawo do nagrody jubileuszowej

Aby do stażu jubileuszowego zaliczyć policjantowi okres studiów wyższych, musi on dostarczyć dyplom ich ukończenia. Gdy z niego nie wynika okres studiów przewidziany programem nauczania, potrzebne jest zaświadczenie z uczelni określające czas pobierania nauki.

Stawka za motywację nie zależy od stanowiska

Na wysokość dodatku motywacyjnego nauczyciela powinna wpływać wyłącznie jakość świadczonej przez niego pracy i wykonywania dodatkowych zadań lub zajęć.

Mundurowy musi mieć zgodę na otwarcie biznesu

Bez uzyskania pisemnej aprobaty przełożonego funkcjonariusz nie może podejmować dodatkowego zajęcia zarobkowego. Gdy chce prowadzić działalność gospodarczą, musi ją uzyskać już na etapie rejestracji.

Wniosek o urlop dla poratowania zdrowia nie daje pełnej ochrony

Konieczność zmniejszenia liczby oddziałów w szkole umożliwia wypowiedzenie umowy lub obniżenie etatu także nauczycielowi, który złożył wniosek o urlop dla poratowania zdrowia albo już na tym urlopie przebywa.

Dodatek na lokal przysługuje, dopóki funkcjonariusz nie ma gdzie zamieszkać

Nabycie udziału w prawie własności lokalu nie pozbawia funkcjonariusza równoważnika pieniężnego za brak mieszkania, które nie spełnia określonych przepisami norm powierzchni mieszkalnej.

Nie trzeba odbierać od radnego oświadczenia o zgodzie na kandydowanie do komisji

Radny ma obowiązek uczestniczyć w pracach rady gminy i jej komisji raz innych instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.

Konkurs na dyrektora szkoły podstawowej – jakie ograniczenia?

Radny nie może być członkiem komisji konkursowej przeprowadzającej konkurs na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej.

Rada nie może wymagać niekaralności od członków zespołu interdyscyplinarnego

W zakresie organizacji i funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego rada gminy uprawniona jest wyłącznie do określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu, a także szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Radny wyłączony od głosowania nad ekwiwalentem pieniężnym dla strażaków ochotników

Radny, będący jednocześnie członkiem ochotniczej straży pożarnej, uczestniczący w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, posiada interes prawny w podjęciu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ochotników i w związku z tym polega wyłączeniu od głosowania nad tą uchwałą.

Prawo radnego do wstrzymania się od głosu

Członkowie rady gminy podejmując uchwały mogą głosować „za", przeciw" lub „wstrzymać się od głosu". Prawo radnych do wstrzymania się od głosu nie może być ograniczane przez radę gminy.