fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

Biała lista - wykaz informacji o podatnikach VAT: wpłata na złe konto nie będzie kosztem

123RF
Podatnik, który przeleje należność dla kontrahenta większą niż 15 000 zł, na rachunek inny niż podany w wykazie informacji o podatnikach VAT musi liczyć się z tym, że może stracić prawo do zaliczenia jej w koszty uzyskania przychodów.

Od 1 września 2019 r. funkcjonuje wykaz informacji o podatnikach VAT. Jego celem jest umożliwienie szybkiej i skutecznej weryfikacji kontrahentów. Zastąpił on dotychczas istniejące listy podatników: zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

Biała lista umożliwia podatnikom sprawdzenie, czy ich kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT, poznanie podstawy prawnej decyzji o odmowie rejestracji, wykreśleniu lub ponownej rejestracji jako podatnika VAT kontrahenta oraz potwierdzenie numeru rachunku bankowego, na jaki powinni dokonywać zapłaty swojemu kontrahentowi. Istotne jest to, czy rachunek bankowy był zarejestrowany w wykazie w dniu przelewu, a nie w dniu obciążenia rachunku.

Oprócz numerów rachunków wykaz zawiera:

- nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy;

- numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;

- status podmiotu:

- w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,

- zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny" albo „podatnik VAT zwolniony", w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;

- numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;

- numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;

- adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;

- imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej

- imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej

- imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej;

- daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;

- podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;

- numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR.

Informacje zamieszczone w wykazie można wyszukiwać według NIP, REGON, numeru rachunku bankowego lub nazwy firmy.

Należy pamiętać, że w wykazie znajdują się numery rachunków, które podatnik podał przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo w CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej). Dlatego przedsiębiorcy, którzy zmienili numer rachunku po jej założeniu muszą je zaktualizować w urzędzie skarbowym lub w CEIDG.

Do 31 grudnia 2019 r. korzystanie z wykazu jest fakultatywne i nie rodzi konsekwencji. Natomiast od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r., jeśli przedsiębiorca przeleje swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 000 zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie straci możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza tę kwotę. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzieli płatność wynikającą z jednej faktury. Dodatkowo będzie ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji.

Sankcje nie obejmą podatnika, który najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformuje o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

Źródło: rp.pl
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA