fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

VAT

VAT: refundacja kosztów organizacji transportu zbiorowego

Fotorzepa, Jakub Ostałowski jo Jakub Ostałowski
Refundacja kosztów organizacji transportu zbiorowego w gminie, której celem w istocie jest dofinansowanie całości działalności nie ma charakteru bezpośredniego. W konsekwencji nie zwiększa postawy opodatkowania VAT.

W sprawie chodziło o wykładnię ustawy o VAT w kontekście refundacji kosztów organizacji publicznego transportu zbiorowego.

We wniosku o interpretację gmina wskazała, że na podstawie art. 74 ust. 1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym zawiera porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Na ich na mocy jednostki te powierzają jej realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na swoim terytorium, które należą do zadań własnych gmin.

W imieniu pytającej zadanie to wykonuje jednostka budżetowa tj. Zakład Transportu Miejskiego (ZTM) poprzez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne (MPK).

Podatniczka wyjaśniła, że cena urzędowa biletów na przejazdy, na jej terenie, ustalana jest na podstawie kalkulacji przedkładanej przez MPK, która podlega weryfikacji przez ZTM. Ostateczną decyzję w sprawie wysokości cen biletów podejmuje jednak rada miasta. Cena urzędowa stanowi jedynie część całkowitych kosztów organizacji transportu publicznego, a pozostałe wydatki na ten cel są finansowane z budżetu gminy.

Z wniosku wynikało, że jednostki samorządu terytorialnego, które zawarły porozumienia, zobowiązują się do refundowania gminie kosztów organizacji i prowadzenia transportu publicznego, a także utrzymania w odpowiednim stanie koniecznej do tego infrastruktury.

Refundacja, ma formę dotacji celowej, a jej wysokość ustalana jest w oparciu o rozkład jazdy ulgi samorządowe oraz narzut kosztów administracyjnych, tj. tzw. ,współczynnik wozokilometra.

Gmina zapytała czy otrzymywana przez nią refundacja kosztów organizacji i świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego podlega opodatkowaniu VAT? Sama była przekonana, że nie, bo dotacja niedająca się powiązać z innymi czynnościami nie zwiększa podstawy opodatkowania.

Przeciwnego zdania był jednak fiskus. Zauważył, że organizacja i prowadzenie publicznego transportu zbiorowego jest zadaniem wyodrębnionym z ogólnej działalności gminy. W konsekwencji otrzymywana przez nią refundacja nie jest udzielana na ogólne koszty funkcjonowania. W opinii urzędników potwierdza to fakt, że ceny usług są jednakowe, zatem dotacja stanowi dopłatę do usług i ma bezpośredni wpływ na ich cenę.

Gmina zaskarżyła interpretację, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie przyznał jej rację.

Sąd przypomniał, że zasadniczo do podstawy opodatkowania, w przypadku sprzedaży towaru lub usługi, zaliczyć należy wszelkiego rodzaju dopłaty, niezależnie od tego jak zostały one nazwane i od kogo pochodzą. Muszą one mieć jednak bezpośredni wpływ na cenę konkretnego, dostarczanego towaru lub usługi.

WSA zauważył, że nie ma jasnych kryteriów, pozwalających w sposób jednoznaczny ustalić znaczenie terminu bezpośredniego wpływu na cenę. Definicji tej nie zawierają także odpowiednie regulacje unijne. Dlatego w tym zakresie odwołać się należy do orzecznictwa, w szczególności orzecznictwa TSUE i wypracowanego na jego gruncie sposobu wykładni tego pojęcia.

Z orzecznictwa unijnego wynika zaś, że bezpośredni wpływ dotacji/dopłaty na cenę to taki, który jest jednoznacznie widoczny. Jego zaistnienie następuje gdy cena jest ustalana w taki sposób, że zmniejsza się w proporcji do dotacji. Proporcja ta nie jest jednak bezwzględnie konieczna, gdyż dotacja może mieć formę ryczałtową, choć różnica w cenie musi być istotna.

WSA zauważył, że w spornej sprawie refundacja na utrzymanie połączeń, na terenie innych gmin, nie jest kalkulowana w oparciu o ceny konkretnych usług, dostarczanych ich zindywidualizowanym nabywcom, z uwzględnieniem liczby sprzedawanych biletów.

W jego ocenie sposób kalkulowania dotacji odnosi się do szerszego aspektu funkcjonowania jednostki skarżącej, jaką jest ZTM, niż tylko sprzedaż usług na rzecz pasażerów. Z zasady więc frekwencja na danej linii nie wpływa na wysokość refundacji, a więc i sama refundacja bezpośrednio nie wpłynie na cenę sprzedaży konkretnej usługi.

W konsekwencji, choć refundacja nominalnie wypłacana jest do świadczenia przewozów organizowanych, i odniesieniu do elementów z nimi związanych, to jej celem w istocie jest dofinansowanie całości działalności skarżącej w zakresie, jaki objęty jest zawartymi porozumieniami.

Zgodnie z umową wpływ refundacji na cenę świadczonych usług, który z ekonomicznego punktu widzenia niewątpliwie istnieje, nie może być oceniany jako bezpośredni. Związek ten jest dość odległy, aby można było przyjąć, że w sposób bezpośredni kształtuje on cenę świadczonych usług.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z 11 czerwca 2019 r.

Sygnatura akt: I SA/Rz 304/19

Magdalena Kuźniarska starszy konsultant podatkowy z kancelarii Martini i Wspólnicy Sp. z o.o.

Wyrok w tej sprawie pokazuje, że nie w każdym przypadku, gdy ceny biletów przejazdu komunikacją miejską ustalane są na poziomie, który nie pokrywa całości kosztów organizacji tego transportu, dofinansowanie otrzymywane na jego organizację musi podlegać opodatkowaniu VAT. Związek pomiędzy dotacją a ceną biletów musi być bowiem bezpośredni, a ustalenie go musi uwzględniać całość okoliczności przyznawania i określania wysokości dotacji. Związek bezpośredni powodujący opodatkowanie dotacji VAT może wystąpić przykładowo kiedy wysokość dotacji uzależniona jest od liczby pasażerów korzystających z transportu na danej linii, liczby sprzedawanych biletów i ich rodzaju. Na gruncie niniejszej sprawy, wysokość dotacji zależała jednak od właściwości samego przewozu, ilości organizowanych kursów oraz pokonywanych na nich kilometrów. Na określenie związku pomiędzy dotacją a ceną biletów w omawianej sprawie wpływ miał także zakres porozumienia, na podstawie którego dotacja była wypłacana. Dotacja przyznawana była tu z tytułu organizacji całego transportu, a więc także zwrotu wydatków administracyjnych itp. Nie ograniczała się ona do zwrotu kosztów przewozu. Określając podstawę opodatkowania VAT sprzedaży biletów, jednostki samorządu terytorialnego muszą za każdym razem uwzględnić cały kontekst otrzymywanych dotacji, ich przedmiot i sposób kalkulacji. Związek pomiędzy ceną biletu a dotacją musi być bezpośredni, a nie wyłącznie ekonomiczny. Należy jednak pamiętać, że kwestia ta jednak wciąż pozostaje sporna i nie jest jednolicie rozstrzygana w orzecznictwie.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA
REKLAMA