fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Podatek dochodowy

Jak skorzystać z ulgi IP Box

123RF
Autorskie oprogramowanie, które zostało stworzone w ramach działalności gospodarczej, polegającej na tworzeniu i rozwijaniu go, jest kwalifikowanym prawem własności intelektualnej. Dochód z opłat licencyjnych za jego użytkowanie może być opodatkowany preferencyjną 5-proc. stawką.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 kwietnia 2019 r. (0112-KDIL3-3.4011.1.2019.2.AA).

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą polegającą na tworzeniu i rozwijaniu autorskiego oprogramowania i sprzedaży licencji na jego użytkowanie oraz osiąga przychody z tego tytułu (jak wskazano, praktycznie całość przychodów wnioskodawcy pochodzi z opłat licencyjnych). Oprogramowanie zostało wytworzone, a następnie jest rozwijane w ramach prowadzonej przez wnioskodawcę działalności badawczo-rozwojowej (zgodnie z definicją tej działalności wskazanej w odpowiednich przepisach podatkowych). Wytworzone i rozwijane oprogramowanie stanowi utwór podlegający ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dla potrzeb skorzystania z ulgi IP Box wnioskodawca zamierza prowadzić odrębną ewidencję, w której zamieści szczegółowy rejestr przychodów i kosztów dotyczących tego oprogramowania (jako kwalifikowanego prawa własności intelektualnej – KPWI), zawierający następujące pozycje:

a) data dokumentu księgowego,

b) nr dokumentu księgowego (np. faktury),

c) kwota przychodu lub kosztu dotycząca KPWI,

d) wyszczególnienie KPWI, którego dotyczy dany przychód lub koszt.

Wnioskodawca chciał się dowiedzieć, czy dochody ze sprzedaży licencji na autorskie oprogramowanie może opodatkować preferencyjną 5-proc. stawką podatku dochodowego oraz czy elementy prowadzonej dotychczas ewidencji będą wystarczające dla możliwości skorzystania z ulgi IP Box. Według wnioskodawcy odpowiedzi na te pytania powinny być twierdzące.

Organ podatkowy uznał, że w opisanym przypadku występuje autorskie oprogramowanie, które wnioskodawca stworzył w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, polegającej na tworzeniu i rozwijaniu takiego oprogramowania (w ramach działalności badawczo-rozwojowej). Zdaniem organu, wystąpi zatem kwalifikowane prawo własności intelektualnej. Jednocześnie przychody wnioskodawcy pochodzą z opłat licencyjnych. W rezultacie, wnioskodawca może skorzystać z preferencyjnego opodatkowania dochodów z tego tytułu według stawki 5 proc.

Organ nie przychylił się jednak do stanowiska wnioskodawcy w zakresie drugiego pytania. Wskazał, że odrębna od podatkowej księgi przychodów i rozchodów ewidencja dla potrzeb skorzystania z ulgi IP Box powinna zawierać wszystkie elementy wskazane w przepisach ustawy o PIT dotyczących ulgi IP Box (nie tylko te wskazane przez wnioskodawcę).

komentarz eksperta

Magdalena Piec, menedżer w Dziale Doradztwa Podatkowego EY

Komentowane rozstrzygnięcie jest jednym z pierwszych, jakie zostało wydane przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej od początku obowiązywania nowej ulgi IP Box od 1 stycznia 2019 r. Ulga ta pozwala na opodatkowanie dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej preferencyjną stawką w wysokości 5 proc. Kwalifikowane prawa własności intelektualnej to m.in. patenty, prawa ochronne na wzór użytkowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji produktu leczniczego oraz autorskie prawo do programu komputerowego. Z ulgi mogą skorzystać zarówno podatnicy CIT, jak i PIT, jeśli komercjalizują kwalifikowane prawa własności intelektualnej oraz spełniają pozostałe wymogi wskazane w przepisach.

Zarówno przedstawione zdarzenie przyszłe, jak i uzasadnienie rozstrzygnięcia organu potwierdza warunki, jakie należy spełnić dla skorzystania z ulgi, w szczególności:

- konieczność istnienia tzw. kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Przedstawione zdarzenie przyszłe dotyczyło autorskiego prawa do programu komputerowego. Ta kategoria kwalifikowanego prawa była również przedmiotem dyskusji w toku prac nad objaśnieniami podatkowymi dotyczącymi IP Box. Zgodnie z objaśnieniami resortu finansów wydanymi 15 lipca 2019 r., ze względu na brak możliwości ustawowego i wyczerpującego zdefiniowania pojęcia „autorskie prawo do programu komputerowego", dla uzyskania ochrony prawnopodatkowej, podatnicy chcący skorzystać z ulgi IP Box w odniesieniu do takiego prawa, powinni wystąpić z wnioskiem o interpretację indywidualną do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. W związku z tym, pierwszym krokiem w weryfikacji zastosowania ulgi IP Box powinna być identyfikacja kwalifkowanych praw, które są lub mogą być komercjalizowane przez podatnika.

- wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie kwalifikowanego prawa w ramach działalności B+R

Ulga IP Box może być zastosowana w zakresie, w jakim dotyczy działalności B+R podatnika – zarówno tej prowadzonej bezpośrednio przez podatnika, jak i w przypadku nabywania wyników prac od innych podmiotów (struktura prac B+R i ponoszoych kosztów będzie miała natomiast znaczenie dla ustalenia wielkości dochodu podlegającego preferencyjnemu opodatkowaniu). Ulga IP Box (podobnie jak obowiązująca już od 2016 r. ulga B+R) ma bowiem na celu wspieranie i stymulowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw działających w Polsce. Co więcej, jak potwierdzono również w objaśnieniach podatkowych, podatnik może korzystać w danym roku podatkowym zarówno z ulgi IP Box, jak i B+R.

- uzyskanie przychodu (dochodu) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Z ulgi IP Box można skorzystać w odniesieniu do określonych kategorii dochodów generowanych z kwalifikowanego aktywa. Jednym z typów takich dochodów są wskazane w interpretacji dochody z licencji do kwalifikowanego prawa (w tym przypadku z licencji do programu komputerowego). Dochody z kwalifikowanego prawa, do których ma zastosowanie ulga IP Box, mogą pochodzić również ze sprzedaży tego prawa lub ze sprzedaży produktu lub usługi, którego cena uwzględnia kwalifikowane prawo. Taki dochód powinien zostać każdorazowo określony zgodnie z przepisami o cenach transferowych.

- konieczność prowadzenia odpowiedniej ewidencji

Bardzo ważnym elementem wydanej interpretacji było odniesienie się przez organ podatkowy do pytania dotyczącego wymogów ewidencyjnych. Aby skorzystać z ulgi IP Box, podatnik powinien prowadzić odrębną ewidencję zawierającą wszystkie (a nie tylko wybrane) elementy wskazane w przepisach dotyczących tej ulgi i pozwalających na szczegółowe wyodrębnienie m.in. poszczególnych kwalifikowanych aktywów, przychodów, kosztów, dochodów (strat) przypadających na każde kwalifikowane aktywo, parametrów zmierzających do określenia, w jakim zakresie podatnik będzie mógł skorzystać z ulgi w odniesieniu do wygenerowanego dochodu. Pewne wskazówki dotyczące ewidencjonowania tych elementów, jak i projektów B+R zostały również zawarte w projekcie objaśnień MF.

W ostatnim czasie zostały wydane w indywidualnych sprawach podatników PIT i CIT jeszcze inne interpretacje w zakresie możliwości skorzystania z ulgi IP Box. Świadczy to o rosnącym zainteresowaniu tą atrakcyjną preferencją podatkową wprowadzoną przez ustawodawcę. W związku z tym, że ulga obowiązuje już od 1 stycznia 2019 r. oraz biorąc pod uwagę wydane przez Ministerstwo Finansów już finalne objaśnienia podatkowe, warto już teraz odpowiednio przygotować się do skorzystania z tej ulgi, w szczególności jeśli chodzi o weryfikację warunków jej zastosowania, dostosowania ewidencji oraz uzyskania indywidualnych interpretacji w odniesieniu do konkretnych zagadnień.

Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
REKLAMA