Podatkową księgę przychodów i rozchodów są zobowiązane prowadzić: osoby fizyczne, przedsiębiorstwa w spadku, spółki cywilne osób fizycznych, spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa w spadku, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie (zob. § 2 ust. 1 rozporządzenia ministra finansów w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów; dalej rozporządzenie). Stosownie do § 24 ust. 1 rozporządzenia, podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów, w przypadku m.in. zmiany wspólnika, zmiany proporcji udziałów wspólników lub likwidacji działalności.

Jeżeli zatem podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów, w związku z trudnościami finansowymi (sytuacją ekonomiczną) spowodowaną COVID-19 zdecydują się zamknąć firmę, to zobowiązani będą do sporządzania spisu z natury. Dotyczy to także przypadku, kiedy z przyczyn ekonomicznych spowodowanych COVID-19 np. jeden ze wspólników spółki cywilnej (jawnej) osób fizycznych lub partnerskiej wycofałby się z działalności (ze spółki).

Czytaj także:

Koronawirus: mimo spadku dochodu firmy nie mogą zrezygnować z liniowego PIT

Zasady sporządzania spisu z natury regulują przepisy § 25 i § 26 rozporządzenia.

Wykaz składników majątku

Dodatkowo należy pamiętać, że na podstawie art. 24 ust. 3a ustawy o PIT, w razie likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej, w tym także prowadzonych w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki sporządza się wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej spółki.

Wykaz powinien zawierać co najmniej następujące dane: liczbę porządkową, określenie (nazwę) składnika majątku, datę nabycia składnika majątku, kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku oraz kwotę wydatków poniesionych na nabycie składnika majątku zaliczoną do kosztów uzyskania przychodów, wartość początkową, metodę amortyzacji, sumę odpisów amortyzacyjnych oraz wysokość wypłaconych środków pieniężnych należnych wspólnikom z tytułu udziału w spółce niebędącej osobą prawną na dzień wystąpienia lub likwidacji.

Autopromocja
FIRMA.RP.PL

Sprawdzona, pogłębiona i kompleksowa wiedza dla MŚP

CZYTAJ WIĘCEJ

Dla celów VAT

Opodatkowaniu VAT podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów (w stosunku do których przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego), m.in. w przypadku:

1) rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej;

2) zaprzestania przez podatnika VAT, będącego osobą fizyczną albo przedsiębiorstwem w spadku, wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, obowiązanego, na podstawie art. 96 ust. 6 ustawy o VAT, do zgłoszenia zaprzestania działalności naczelnikowi urzędu skarbowego (zob. art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 ustawy o VAT).

Obowiązek spisu z natury nie dotyczy podatników korzystających z tzw. zwolnienia podmiotowego (zob. art. 14 ust. 2 ustawy o VAT). Spis z natury sporządza się w tym przypadku na zasadach określonych w art. 14 ust. 5, 6, 8 i 10 ustawy o VAT.

Bez szczególnych rozwiązań

Ani ustawa z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (DzU z 2020 r. poz. 374 ze zm.), ani ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ww. ustawy (DzU z 2020 r. poz. 568) nie regulują kwestii sporządzania spisu z natur, tak w PIT, jak i w VAT. Oznacza to, że należy tu stosować zasady ogólne wynikające z przepisów prawa podatkowego.

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 24 ust. 3a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2019 r. poz. 1387 ze zm.)

podstawa prawna: rozporządzenie ministra finansów z 23 grudnia 2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (DzU z 2019 r., poz. 2544)

podstawa prawna: art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 i 4 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2020 r. poz. 106 ze zm.)