Marcin Szymankiewicz

Przedmioty nabyte w drodze spadku można amortyzować

Zniesienie współwłasności jest formą nowego nabycia tylko wtedy, gdy w jego wyniku podatnik otrzymuje składnik majątku, którego wartość po dokonanym podziale przekracza wartość udziału, jaki pierwotnie mu przysługiwał.

Z kasy fiskalnej można zrezygnować

Podatnicy, który decydują się zakończyć sprzedaż na rzecz osób nieprowadzących działalności gospodarczej lub na rzecz rolników ryczałtowych, mają prawo przestać prowadzić ewidencję na kasie rejestrującej.

Jaką część wartości auta można ująć w kosztach

Przedsiębiorca rozliczy w kosztach opłaty (także cenę wykupu) wynikające z umowy leasingu w wysokości nieprzekraczającej ich części ustalonej według proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości leasingowanego pojazdu.

Spółka jawna może być rolnikiem ryczałtowym

Jeżeli przychody netto spółek jawnych ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro, to nie mają one prawa korzystać ze zwolnienia z VAT.

Nabywca wystawia fakturę VAT RR

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny kupujący produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów.

Zryczałtowany zwrot VAT jest podatkiem naliczonym

Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego za okres rozliczeniowy, w zapłacił za swój zakup.

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w drodze oszacowania

Możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego poprzez wyceny dotyczy jedynie przypadków, w których został on nabyty przed dniem założenia ewidencji środków trwałych lub w przypadku, gdy został wytworzony przez podatnika we własnym zakresie i brak jest możliwości ustalenia jego ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.

Sprzedaż auta wykupionego z leasingu mniej się teraz opłaca

Kwota z odpłatnego zbycia samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego w 2022 r. jest przychodem z działalności gospodarczej, jeżeli sprzedaż nastąpi przed upływem sześciu lat.

Zwrócone wydatki nie są kosztem

Jeżeli najemca zwracał przedsiębiorcy połowę wydatków na prace wykończeniowe budowanego budynku, to z kosztów należy wyłączyć odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środka trwałego, odpowiadającej tym przekazanym kwotom.

Ponowna zapłata w podzielonej płatności a koszty uzyskania przychodów

Błąd w postaci pominięcia obowiązkowego MPP można usunąć, o ile kontrahent zwróci otrzymaną zapłatę a podatnik dokona zapłaty ponownie w tym mechanizmie.