Marcin Szymankiewicz

Zakup sprzętu komputerowego dla szkoły może być objęty zerową stawką VAT

Prowadzone przez gminy oraz powiaty szkoły i przedszkola mogą nabyć komputery, drukarki i inny sprzęt komputerowy ze stawką 0 proc. VAT, pod warunkiem że spełnią ustawowe warunki.

Koszty uzyskania przychodów są potrącane w roku ich poniesienia

Dokument potwierdzający poniesienie kosztu uzyskania przychodu nie musi być ujęty w pkpir w miesiącu, w którym został wystawiony. Może być zaksięgowany dopiero po otrzymaniu go przez przedsiębiorcę bądź przekazaniu do biura rachunkowego.

Jak jest opodatkowana sprzedaż między członkami grupy VAT

Umowy sprzedaży zawierane pomiędzy członkami grupy VAT nie podlegają ani VAT, ani PCC. Wyjątkiem są umowy sprzedaży szeroko rozumianych nieruchomości oraz udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Opłata za duplikat legitymacji czy świadectwa szkolnego nie podlega VAT

Prowadzone przez gminy i powiaty szkoły publiczne pobierają opłaty m.in. za wydawane duplikaty dokumentów szkolnych. Nie ma już wątpliwości, że nie podlegają one podatkowi VAT.

Przekazanie przyłącza spółce wodociągowej nie jest opodatkowane VAT

Nieodpłatne przekazanie przez firmę przyłącza na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowego, w zamian za ponoszenie przez nie kosztów utrzymania przyłącza i zapewnienie jego działania, ma związek z działalnością gospodarczą firmy.

Czy nabycie wierzytelności trudnych podlega opodatkowaniu

Zakup w drodze cesji wierzytelności na własne ryzyko i we własnym imieniu, po cenie niższej od jej wartości nominalnej nie jest usługą.

Stypendia dla zdolnych uczniów są zwolnione z PIT

Uczeń, który otrzymał pomoc materialną o charakterze motywacyjnym od wójta (burmistrza), nie zapłaci podatku dochodowego od kwoty z tego tytułu nieprzekraczającej 3800 zł rocznie.

Kiedy związek międzygminny płaci CIT

Zwolnione przedmiotowo z podatku dochodowego CIT są dochody związków jednostek samorządu terytorialnego (w tym gmin) jedynie w części przeznaczonej dla tworzących je jednostek.

Wydzierżawienie obwodów łowieckich przez powiat jest zwolnione z VAT

Działania kół łowieckich mieszczą się w pojęciu działalności rolniczej zdefiniowanej w ustawie o VAT. Dlatego starosta, który wydzierżawia im obwody łowieckie, nie zapłaci z tego tytułu podatku od towarów i usług.

Opłaty dodatkowe za zagubienie kluczy na basen są opodatkowane VAT

MOSiR, który pobiera od klientów opłaty za nieregulaminowe korzystanie z pływalni lub sali fitness, powinien traktować te kwoty jako element wynagrodzenia za świadczenie usług wstępu do tych obiektów i doliczać je do podstawy opodatkowania VAT.