Marcin Szymankiewicz

Jaką część wartości auta można ująć w kosztach

Przedsiębiorca rozliczy w kosztach opłaty (także cenę wykupu) wynikające z umowy leasingu w wysokości nieprzekraczającej ich części ustalonej według proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł pozostaje do wartości leasingowanego pojazdu.

Spółka jawna może być rolnikiem ryczałtowym

Jeżeli przychody netto spółek jawnych ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 mln euro, to nie mają one prawa korzystać ze zwolnienia z VAT.

Zryczałtowany zwrot VAT jest podatkiem naliczonym

Zryczałtowany zwrot podatku zwiększa u nabywcy produktów rolnych kwotę podatku naliczonego za okres rozliczeniowy, w zapłacił za swój zakup.

Nabywca wystawia fakturę VAT RR

Podatnik zarejestrowany jako podatnik VAT czynny kupujący produkty rolne od rolnika ryczałtowego wystawia w dwóch egzemplarzach fakturę dokumentującą nabycie tych produktów.

Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w drodze oszacowania

Możliwość ustalenia wartości początkowej środka trwałego poprzez wyceny dotyczy jedynie przypadków, w których został on nabyty przed dniem założenia ewidencji środków trwałych lub w przypadku, gdy został wytworzony przez podatnika we własnym zakresie i brak jest możliwości ustalenia jego ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.

Sprzedaż auta wykupionego z leasingu mniej się teraz opłaca

Kwota z odpłatnego zbycia samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego do majątku prywatnego w 2022 r. jest przychodem z działalności gospodarczej, jeżeli sprzedaż nastąpi przed upływem sześciu lat.

Zwrócone wydatki nie są kosztem

Jeżeli najemca zwracał przedsiębiorcy połowę wydatków na prace wykończeniowe budowanego budynku, to z kosztów należy wyłączyć odpisy amortyzacyjne od wartości początkowej środka trwałego, odpowiadającej tym przekazanym kwotom.

Ponowna zapłata w podzielonej płatności a koszty uzyskania przychodów

Błąd w postaci pominięcia obowiązkowego MPP można usunąć, o ile kontrahent zwróci otrzymaną zapłatę a podatnik dokona zapłaty ponownie w tym mechanizmie.

Pakiety rekreacyjno-sportowe z prawem do odliczenia

Przedsiębiorca może odliczyć pełną kwotę podatku naliczonego zawartego w fakturach dokumentujących zakup kart wstępu na siłownię i basen, które są następnie odsprzedawane pracownikom po obniżonej cenie.

Zwolnienie z VAT dostawy działek niezabudowanych

Jeżeli działka jest tylko w części przeznaczona pod zabudowę, ale brak jest linii rozgraniczających, to całą działkę uznajemy za teren budowalny.