Marcin Szymankiewicz

Monitory do komputerów, a split payment

Od 1 października 2021 r. inne niż komputery towary sklasyfikowane w 26.201. PKWiU ponownie są objęte przymusowym mechanizmem podzielonej płatności.

Korekta sprzedaży nie zawsze jest możliwa

Gdy sprzedawca zastosował do sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej niewłaściwą stawkę VAT, a klientów nie da się odszukać, żeby zwrócić im część ceny, nie przysługuje mu prawo do skorygowania stawki i kwoty podatku.

Nienależne wynagrodzenie z tytułu zarządzania przedsiębiorstwem

W sytuacji dokonania w roku podatkowym zwrotu nienależnie pobieranych świadczeń, które uprzednio zwiększały dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem PIT, rozliczenie tego zwrotu następuje poprzez zastosowanie jednego z dwóch rozwiązań.

Prace rozbiórkowe można ująć w kosztach

Przedsiębiorca, który przygotowując posiadany grunt do wydzierżawienia ponosi wydatki na wyburzenie znajdujących się na nim budynków oraz na uporządkowanie działki, rozliczy poniesione wydatki w dacie ich po niesienia.

Organizacja wyjazdu firmowego z procedurą VAT marża

Spółka, która w ramach prowadzonej działalności świadczy usługi organizacji wyjazdów szkoleniowych, konferencji i targów za granicą dla pracowników swoich kontrahentów, opodatkuje uzyskaną z tego tytułu marżę.

Zmieniły się zasady odliczania VAT w drodze korekty deklaracji

Od 1 października firmy mają większą swobodę w decydowaniu o terminie obniżenia podatku należnego. Tym samym mogą lepiej zarządzać nadwyżką tego podatku i jej efektywnymi zwrotami lub przeniesieniami na inne kolejne okresy rozliczeniowe.

Zbiorcze potwierdzenie wywozu a stawka podatku na eksport towarów

Potwierdzenia IE 559 dają prawo do zastosowania 0 proc. stawki podatku od towarów i usług w eksporcie towarów.

Czy faktura dla klientów indywidualnych musi zawierać NIP?

Faktura powinna zawierać m.in. numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od towarów i usług, a nie numer identyfikacji podatkowej.

Jak skorygować na minus podstawę opodatkowania w imporcie usług i WNT

Jeżeli korekta spowodowana jest przyczynami powstałymi już na etapie zawarcia danej transakcji, to powinna zostać rozliczona wstecznie. Gdy jej przyczyny zaistniały później, to należy jej dokonać „na bieżąco".

Przedpłaty na konto w ramach zaliczek nie są przychodem

Przedpłacone usługi ewidencjonujemy w podatkowej księdze przychodów i rozchodów w dacie wykonania usługi a nie otrzymania zaliczki.