Tag:

Księgi i Sprawozdania

Powiązane

Rachunkowość

Audyt: ocena systemu kontroli jest odrębną usługą

Opracowany przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego poradnik dla członków rad nadzorczych ma pomagać we współpracy z biegłym rewidentem, choć może wprowadzać w błąd.

Sprawozdawczość finansowa – jedyną stałą jest zmiana

Przed nami kolejne zmiany do Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, a także wyzwania związane z rolą, jaką wiarygodna sprawozdawczość może odegrać we wspieraniu agendy klimatycznej i – szerzej – zrównoważonego rozwoju.

Jak zapisać w księgach korzystającego leasing finansowy używanego środka trwałego

Przedmiotem leasingu finansowego mogą być używane środki trwałe. Wiążą się z tym określone konsekwencje na gruncie zarówno prawa bilansowego, jak i podatkowego. Artykuł prezentuje te konsekwencje po stronie leasingobiorcy.

Rozrachunki z kontrahentami – przedpłata, zaliczka, zadatek… (cz. II)

Przedpłata to kwota zapłacona dostawcy lub usługodawcy po zawarciu umowy, ale przed sfinalizowaniem transakcji. Zawsze stanowi ona część umówionej kwoty głównej. Jej zadaniem jest potwierdzenie ustaleń oraz zagwarantowanie zakupu w określonym terminie.

Kto i kiedy musi składać sprawozdanie finansowe

Omawiając temat sporządzania sprawozdania finansowego należy na wstępie odpowiedzieć sobie na pytanie: czym jest i z czego składa się ten dokument.

Analiza wskaźnikowa na podstawie sprawozdań finansowych

Analiza wskaźnikowa jest w stanie dostarczyć informacji na temat aktywności gospodarczej, rentowności, płynności finansowej, zadłużenia przedsiębiorstwa pokazując jego sytuację finansową oraz trendy na przestrzeni kilku okresów sprawozdawczych.

Rozliczanie połączeń spółek metodą nabycia

W obecnej rzeczywistości połączenia spółek lub ich zorganizowanych części zdarzają się dość często, a powodów ich połączeń może być wiele – poszukiwanie nowych szans czy konieczność wprowadzania zmian organizacyjnych.

Wojna na Ukrainie i jej wpływ na sprawozdawczość

Ogromny wachlarz problemów przed którymi muszą stawać każdego dnia polscy przedsiębiorcy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, znalazł odzwierciedlenie w obowiązkach sprawozdawczych związanych w końcem roku.

Wycena instrumentów finansowych

Metoda wyceny instrumentów finansowych zależy przede wszystkim od ich klasyfikacji zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9. Podejściem wyjściowym wskazanym w Standardzie, które można wybrać w każdym przypadku, jest wycena do wartości godziwej przez wynik finansowy.

Rachunek przepływów finansowych

Sprawozdanie finansowe obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Dwa ostatnie dokumenty sporządzane są przez jednostki, których sprawozdanie podlega corocznemu badaniu.