Tag: Księgi i Sprawozdania

Powiązane

Rachunkowość

Jak prawidłowo ująć w księgach nabycia prawa do znaków towarowych

Nabyte przez przedsiębiorstwo prawo do znaków towarowych, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, przeznaczone do używania na jego potrzeby zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych. Zdarzenie to należy odpowiednio zaksięgować.

Strefy pełne dylematów

Zwrot pomocy publicznej następuje tylko w razie zaistnienia jednej z przesłanek określonych w zamkniętym katalogu. Nie powinno się utożsamiać tej instytucji z innymi sytuacjami skutkującymi obowiązkiem zwrotu nienależnej ulgi podatkowej.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do 30 września 2022 r.

Zbliża się termin zwołania zgromadzenia wspólników oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego w spółkach z o.o. W 2022 roku, podobnie do lat ubiegłych, obowiązują wydłużone terminy dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego w przypadku spółek których dzień bilansowy przypada na 31 grudnia 2021 r.

Kontrakty budowlane – ujęcie księgowe kosztów usług podwykonawców

Realizacja projektów budowlanych wiąże się z koniecznością zaangażowania różnorodnych zasobów oraz posiadania doświadczenia i umiejętności, aby prace wykonane zostały w sposób prawidłowy, przy zachowaniu standardów technicznych i wysokiej jakości.

Uproszczenia w ewidencji bilansowej (2)

Kierownik przedsiębiorstwa, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych, czyli materiałów, towarów, wyrobów gotowych, podejmuje decyzję o stosowaniu jednej z metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla tych grup składników.

Jak rozliczyć świadczenia wspólników na rzecz spółki osobowej

Wspólnicy spółek osobowych mogą – na podstawie zawartych umów – świadczyć na rzecz tych spółek pracę (pod warunkiem jednak, że praca ta nie polega na reprezentowaniu spółki, ani na prowadzeniu jej spraw). Mogą oni również udostępniać spółce do używania składniki swojego majątku. Działania takie rodzą określone konsekwencje na gruncie podatkowym i bilansowym.

Jakie trzeba zrobić porządki w księgowości przed zmianą na ryczałt

Spółka przechodząca na CIT estoński w trakcie roku musi najpierw zamknąć księgi i sporządzić sprawozdanie finansowe. Zawiadomienie o zmianie składa do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku, w którym będzie objęta ryczałtem.

Jak utworzyć odpisy aktualizujące wartość księgową należności

Ustawa o rachunkowości zawiera bardzo ogólne przepisy dotyczące tworzenia odpisów aktualizujących należności. W związku z tym szczegółowe regulacje dotyczące tworzenia odpisów indywidualnych, jak i ogólnych (zryczałtowanych) jednostki powinny zawrzeć w polityce rachunkowości.

Różnice w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych według MSR 7 i KSR 1

Krajowy Standard Rachunkowości nr 1 na poziomie ogólnym jest zgodny z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 7. Różnice dotyczą szczegółowych zagadnień. Standard nr 7 odznacza się większym stopniem elastyczności rozwiązań. Nie zawiera też wzoru sprawozdania.

Księgi w pliku JPK zostały odroczone w czasie

Nowelizacja Polskiego Ładu zmieniła daty wejścia w życie niektórych obowiązków nałożonych na podatników, m.in. prowadzenia i przesyłania elektronicznie ksiąg i ewidencji w strukturze logicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego.