Tag: Księgi i Sprawozdania

Powiązane

Rachunkowość

Strategie podatkowe: to już ostatni dzwonek dla największych podatników

Duże firmy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, powinny do końca roku zamieścić na stronie internetowej pierwsze sprawozdanie o zrealizowanej strategii podatkowej i powiadomić o tym fiskusa.

Zakończenia umowy leasingu operacyjnego - skutki bilansowo-podatkowe

Zakończenie umowy leasingu operacyjnego powoduje zarówno po stronie finansującego, jak i korzystającego określone skutki bilansowo-podatkowe wynikające ze sposobu zakończenia takiej umowy.

Amortyzacja wartości firmy po połączeniu spółek

Skutkiem łączenia spółek handlowych może być powstanie nowej firmy o określonej wartości, którą należy zaprezentować w sprawozdaniu finansowym. Dla celów bilansowych wartość firmy, z wyłączeniem wartości ujemnej, zawsze podlega amortyzacji.

Harmonogram prac bilansowych za 2021 r.

W celu przygotowania sprawozdania finansowego konieczne jest spełnienie szeregu czynności. Składa się na nie bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Terminy i obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców

Jednostki gospodarcze zobowiązane są jasno i rzetelnie przedstawiać swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. W tym celu sporządzają sprawozdania finansowe w określonych terminach oraz według obowiązujących zasad i wzorów.

Jak zaksięgować dotacje

Spółka prowadzi księgi zgodnie z ustawą o rachunkowości, wytwarza prace rozwojowe. Podpisała umowę z NCBiR na dofinansowanie tych prac. Jak powinna ująć w księgach zaistniałe zdarzenie? Co należy zrobić w sytuacji, gdy spółka zmieni zasady rachunkowości i będzie sporządzać sprawozdanie na podstawie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości?

Kontynuacja działalności a kształt i treść sprawozdania finansowego w KSR nr 14

Założenie kontynuowania przez jednostkę działalności jest jednym z kluczowych czynników wpływających na kształt i treść sprawozdania finansowego. Dokonany przez kierownika jednostki osąd w tym zakresie jest bardzo istotny dla wszystkich interesariuszy jednostki i czytelników jej sprawozdania finansowego.

Wstępne zamknięcie roku podatkowego w firmie

Zbliżający się koniec roku to okres wzmożonej pracy w finansach i księgowości związanej z przygotowaniem raportowania i kalkulacją wyników. Znaczną część zadań można jednak rozłożyć w czasie w celu uniknięcia kumulacji prac w krótkim okresie wprowadzając tzw. hard-close.

Rola dyrektora finansowego firmy startującej na rynek kapitałowy

W zakres obowiązków dyrektora finansowego jako głównodowodzącego finansami prywatnego przedsiębiorstwa może także wchodzić pozyskiwanie kapitału. Zazwyczaj wiąże się ono z poszukiwaniem dostępu do publicznych rynków finansowania oraz poszukiwaniem inwestorów poprzez ścisłą współpracę z domem maklerskim. W dłuższej perspektywie wiąże się także z budową odpowiedniej struktury korporacyjnej i solidnej marki na rynku.

Księgowość organizacji non-profit

Fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność gospodarczą muszą ją we właściwy sposób zaewidencjonować w księgach rachunkowych.