Tag: Księgi i Sprawozdania

Powiązane

Rachunkowość

Wojna na Ukrainie i jej wpływ na sprawozdawczość

Ogromny wachlarz problemów przed którymi muszą stawać każdego dnia polscy przedsiębiorcy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, znalazł odzwierciedlenie w obowiązkach sprawozdawczych związanych w końcem roku.

Wycena instrumentów finansowych

Metoda wyceny instrumentów finansowych zależy przede wszystkim od ich klasyfikacji zgodnie z wytycznymi Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej nr 9. Podejściem wyjściowym wskazanym w Standardzie, które można wybrać w każdym przypadku, jest wycena do wartości godziwej przez wynik finansowy.

Rachunek przepływów finansowych

Sprawozdanie finansowe obejmuje: bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych. Dwa ostatnie dokumenty sporządzane są przez jednostki, których sprawozdanie podlega corocznemu badaniu.

Leasing w sprawozdaniu finansowym

Jednostki wykorzystujące w swojej działalności obce składniki aktywów na podstawie umowy leasingu muszą dokonać kwalifikacji takiej umowy do celów bilansowych jako leasingu finansowego lub operacyjnego. Taka kwalifikacja ma wpływ na ujęcie leasingu w księgach, a następnie na jego prezentację w sprawozdaniu finansowym.

Odpowiedzialność zarządu za sprawozdanie finansowe

Odpowiedzialność za przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego jednostki spoczywa na kierowniku. Ciąży na nim obowiązek zapewnienia sporządzenia, zatwierdzenia oraz przedstawienia sprawozdania właściwym organom w terminach przewidzianych w przepisach prawa. W sytuacji gdy kierownikiem jest organ wieloosobowy, to uważa się za niego wszystkich członków tego organu.

Podpisywanie sprawozdań finansowych w 2022 roku

W bieżącym roku podpisywanie sprawozdań finansowych było nie lada wyzwaniem. Nie tylko ze względu na przedłużony termin, ale również na niepewną sytuację makroekonomiczną. Przedstawiamy najczęstsze problemy z jakimi spotkały się spółki podczas zamknięcia roku poprzedniego oraz informacje na co powinno się zwrócić uwagę podczas nadchodzącego zamknięcia ksiąg rachunkowych.

Należności – rodzaje, sposób wyceny i prezentacji w sprawozdaniu

Należności są jednym z kluczowych elementów determinujących wartość aktywów spółki. Ich złożoność i zróżnicowanie, a także podatność na utratę wartości może powodować duże problemy w odpowiedniej wycenie i prezentacji w sprawozdaniu finansowym. Na dodatkowe trudności w procesie szacowania należności ma także wpływ toczący się obecnie konflikt zbrojny na Ukrainie.

Korekta faktury VAT – liberalizacja przepisów czy rewolucja

Faktura korygująca jest niezwykle istotnym dowodem księgowym, wystawianym w celu podania właściwych, prawidłowych oraz zgodnych z rzeczywistością kwot i innych danych, które decydują o rzetelności wystawionego dokumentu. Przypominamy zmiany w zakresie wystawiania i rozliczania faktur korygujących w księgach, które weszły w życie w 2022 r.

Jak ująć w księgach uszkodzenie leasingowanego środka trwałego

Leasingowane środki trwałe mogą ulegać uszkodzeniu. Zdarzenia takie wymagają określonego zapisu w księgach rachunkowych leasingobiorcy, czyli korzystającego.

Zasady stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Zbliżający się koniec roku, to dla wielu jednostek czas sporządzania sprawozdań finansowych za mijający okres. Dlatego warto przypomnieć zasady, które osoby przygotowujące sprawozdania muszą pamiętać i stosować. Nie są one ustalone zwyczajowo, lecz wynikają z przepisów prawa.