Tag: Rachunkowość

Najnowsze rekomendacje Forum Cen Transferowych

W trakcie ostatniego roku FCT wydało objaśnienia dotyczące opisu metody koszt plus oraz opisu metody podziału zysku(MPZ), które pozwoliły w pewien sposób uporządkować ich stosowanie.

Jak prawidłowo ująć w księgach nabycia prawa do znaków towarowych

Nabyte przez przedsiębiorstwo prawo do znaków towarowych, nadające się do gospodarczego wykorzystania, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż 1 rok, przeznaczone do używania na jego potrzeby zaliczane są do wartości niematerialnych i prawnych. Zdarzenie to należy odpowiednio zaksięgować.

Metody wyceny aktywów i pasywów

Ustawa o rachunkowości określa ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów celem przygotowania poprawnego sprawozdania finansowego tj.:

Strefy pełne dylematów

Zwrot pomocy publicznej następuje tylko w razie zaistnienia jednej z przesłanek określonych w zamkniętym katalogu. Nie powinno się utożsamiać tej instytucji z innymi sytuacjami skutkującymi obowiązkiem zwrotu nienależnej ulgi podatkowej.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do 30 września 2022 r.

Zbliża się termin zwołania zgromadzenia wspólników oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego w spółkach z o.o. W 2022 roku, podobnie do lat ubiegłych, obowiązują wydłużone terminy dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego w przypadku spółek których dzień bilansowy przypada na 31 grudnia 2021 r.

Kontrakty budowlane – ujęcie księgowe kosztów usług podwykonawców

Realizacja projektów budowlanych wiąże się z koniecznością zaangażowania różnorodnych zasobów oraz posiadania doświadczenia i umiejętności, aby prace wykonane zostały w sposób prawidłowy, przy zachowaniu standardów technicznych i wysokiej jakości.

Uproszczenia w ewidencji bilansowej (2)

Kierownik przedsiębiorstwa, uwzględniając rodzaj i wartość poszczególnych grup rzeczowych składników aktywów obrotowych, czyli materiałów, towarów, wyrobów gotowych, podejmuje decyzję o stosowaniu jednej z metod prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla tych grup składników.

Jak rozliczyć świadczenia wspólników na rzecz spółki osobowej

Wspólnicy spółek osobowych mogą – na podstawie zawartych umów – świadczyć na rzecz tych spółek pracę (pod warunkiem jednak, że praca ta nie polega na reprezentowaniu spółki, ani na prowadzeniu jej spraw). Mogą oni również udostępniać spółce do używania składniki swojego majątku. Działania takie rodzą określone konsekwencje na gruncie podatkowym i bilansowym.

Transfery środków w ramach cash poolingu są neutralne

W świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych transfer środków na prowadzonych przez bank rachunkach spółki, skutkujący ich bilansowaniem, jest neutralny podatkowo dla spółki, tj. nie będzie skutkował powstaniem po stronie spółki ani przychodu, ani kosztu podatkowego, a przychody i koszty będą powstawały jedynie w odniesieniu do rozliczeń z tytułu odsetek związanych z tym transferem.

Główne mity, które powstrzymują firmy przed korzystaniem z ulgi B+R

Mimo że wachlarz zachęt dla innowatorów w Polsce jest bardzo szeroki, nadal duża część przedsiębiorców nie korzysta nawet z podstawowego i najbardziej przystępnego mechanizmu, jakim jest ulga na badanie i rozwój. Dlaczego tak się dzieje? Przedsiębiorców hamuje przede wszystkim obawa przed dodatkową pracą oraz mylne przekonania dotyczące wymagań stawianych takim projektom.