Tag: Rachunkowość

Wojna na Ukrainie i jej wpływ na sprawozdawczość

Ogromny wachlarz problemów przed którymi muszą stawać każdego dnia polscy przedsiębiorcy w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie, znalazł odzwierciedlenie w obowiązkach sprawozdawczych związanych w końcem roku.

Nie ma podstaw do różnicowania skutków podatkowych

Do kosztów finansowania dłużnego w przypadku transakcji dept push down należy zaliczyć także ujemne różnice kursowe powstające ze spłaty pożyczki zaciągniętej w walucie obcej.

Firmy mają problem ze składką zdrowotną od różnicy remanentów

Zmiana stanowiska urzędników w sprawie rocznych rozliczeń może spowodować, że przedsiębiorcy zapłacą większe kwoty do ZUS.

Koszty finansowania zewnętrznego

Budowa składnika majątku trwałego lub jego nabycia wymagającego dostosowania oprócz oczywistych decyzji inwestycyjnych związana jest również z określeniem czy inwestycja będzie sfinansowana ze środków własnych czy obcych.

Kapitały w prostej spółce akcyjnej

Prosta spółka akcyjna stanowi nowy typ spółki kapitałowej, której funkcjonowanie uregulowane zostało w Kodeksie spółek handlowych. Stanowi ona rozwiązanie cechujące się prostszymi procedurami i zasadami w zakresie struktur zarządczych w porównaniu z dotychczas istniejącymi spółkami kapitałowymi, tj. spółką z o.o. oraz spółką akcyjną.

Krajowy System e-Faktur – co warto wiedzieć

Od stycznia 2022 r. faktury ustrukturyzowane funkcjonują w obrocie gospodarczym jako jedna z dopuszczanych form dokumentowania transakcji – przedsiębiorcy mogą je stosować dobrowolnie, obok faktur papierowych i faktur elektronicznych. Jednak na podstawie decyzji wykonawczej Rady UE od stycznia 2024 r. fakturowanie przy pomocy KSeF stanie się w Polsce rozwiązaniem obowiązkowym.

Najczęstsze błędy w rachunku przepływów pieniężnych

Cash is king głosi słynne hasło, ważne zwłaszcza w czasach recesji i zawirowań gospodarczych.

Baza kosztów, klucze alokacji i wskaźniki – komu i do czego są potrzebne

Od wyboru metody weryfikacji cen transferowych zależy jakość przeprowadzanych przez podatników analiz porównawczych. Do wyboru są m.in. metody C+ i TNMM. Choć mają wspólne cechy, wiele je różni.

Jak zaksięgować wynik finansowy podmiotu innego niż bank i zakład ubezpieczeń

Wynik finansowy stanowi różnicę między przychodami i kosztami ich uzyskania, skalkulowaną dla danej kategorii jednostek, np. przedsiębiorstw, w określonym okresie sprawozdawczym, np. roku obrotowym. Trzeba go odpowiednio zapisać w księgach rachunkowych.

NSA: Przez zawężającą wykładnię fiskus ogranicza ulgę podatkową

Do dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, należy zaliczyć także należności wynikające z umowy licencyjnej w części obejmującej zapłatę za know-how, jako ściśle związane z patentami.