Tag: Rachunkowość

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS

Kary za niezłożenie sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego mogą być naprawdę dotkliwe, a ich wysokość liczona nawet w milionach.

Usługi dla organizacji międzynarodowych z zerową stawką VAT

Komisja Europejska, Parlament Europejski, Eurocontrol, WTO czy WHO nie są podatnikami VAT. Świadczenia wykonywane na ich rzecz należy rozliczyć w kraju, w którym usługodawca ma siedzibę działalności gospodarczej.

Wspólnik rozliczy fakturę za własne usługi

Wydatki na pośrednictwo i promocję są podatkowym kosztem w spółce jawnej. Również wtedy, gdy wykonawcą jest udziałowiec.

Jak zidentyfikować i wypełnić obowiązki TP dla nietypowych transakcji

Przepisy nie pozwalają bezsprzecznie rozstrzygnąć w każdym przypadku co należy rozumieć pod pojęciem transakcji. Dlatego podatnicy często nie wiedzą, czy powinni sporządzić dokumentację podatkową dla danego zdarzenia

Rok wolno zmienić nawet w ostatniej chwili

O korekcie okresu rozliczeniowego trzeba powiadomić urząd skarbowy w rocznym zeznaniu za ostatni rok sprzed tej zmiany. Stosowny wpis w KRS może nastąpić już w nowym roku podatkowym.

Rachunkowość w czasach podwyższonej inflacji

Według danych GUS inflacja w Polsce rok do roku w marcu przekroczyła 10 proc., a wstępne wyniki za kwiecień wskazują na jej dalszy wzrost. Sytuacja ta powoduje, że bazujące na wartościach historycznych ujęcie księgowe w wielu przypadkach coraz bardziej oddala się od wartości rynkowych. Ustawa o rachunkowości daje jednak pewną przestrzeń do uwzględnienia zmiany cen.

Określanie wartości początkowej środka trwałego (2)

W ramach prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorcy mogą pozyskać środki trwałe w drodze darowizny lub w formie aportu. Przysporzenie takie musi zostać odpowiednio zapisane w księgach.

Już niedługo kolejne zmiany dotkną księgowych

W ostatnim czasie księgowi „żyją” głównie zmianami wprowadzonymi tzw. Polskim Ładem i jego kolejnymi nowelizacjami. Tymczasem oprócz zmian podatkowych w najbliższym czasie zapowiada się również spora rewolucja związana z przepisami prawa pracy, która także będzie miała wpływ na pracę biur rachunkowych.

Prawo do odliczenia VAT z faktury dokumentującej opłatę logistyczną

Opłata logistyczna naliczana w wyniku niezrealizowania określonego wolumenu zakupów wykazuje związek z czynnościami opodatkowanymi, w związku z czym od faktury wystawionej przez kontrahenta można odliczyć podatek od towarów i usług.

Fundusz nie może korzystać z preferencji

Dochody wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 57 lit. g ustawy o CIT podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, gdyż w wyniku oczywistego wyłączenia nie korzystają ze zwolnienia podmiotowo-przedmiotowego.