Tag: Rachunkowość

Ruszył nabór do programu 2022 Startup Accelerator

To program przeznaczony dla firm w początkowej fazie rozwoju, które specjalizują się w innowacjach z zakresu księgowości i finansów, a od br. także inicjatyw ESG.

Harmonogram prac bilansowych za 2021 r.

W celu przygotowania sprawozdania finansowego konieczne jest spełnienie szeregu czynności. Składa się na nie bilans, rachunek zysków i strat oraz informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Terminy i obowiązki sprawozdawcze przedsiębiorców

Jednostki gospodarcze zobowiązane są jasno i rzetelnie przedstawiać swoją sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. W tym celu sporządzają sprawozdania finansowe w określonych terminach oraz według obowiązujących zasad i wzorów.

Status spółki a ulga na złe długi

Wątpliwość dotyczy stosowania ulgi na złe długi do zdarzeń mających miejsce przed zmianą statusu spółki komandytowej, zarówno po stronie przychodowej jak i kosztowej, gdy korekta dokonywana jest już w momencie uzyskania statusu podatnika

Obowiązki AML dotyczą również dotychczasowych klientów biura rachunkowego

- W ramach jednoosobowej działalności gospodarczej prowadzę biuro rachunkowe. W ramach działalności obsługuję klika drobnych firm, którym prowadzę książkę przychodów i rozchodów oraz kadry i płace. Z końcem roku otrzymuję również zlecenia w zakresie sporządzania zeznań podatkowych. Wobec tego czy jako przedsiębiorca wpisany do CEIDG gdzie przeważającą działalnością jest świadczenie usług biura rachunkowego bez pełnej księgowości mam obowiązki weryfikacji swoich klientów w zakresie AML? – pyta czytelnik.

Usługi biegłego rewidenta to nie tylko badania i przeglądy

Działania firm audytorskich najczęściej kojarzą się z badaniem i przeglądem sprawozdań finansowych lub innymi usługami zastrzeżonymi dla biegłego rewidenta, np. oceną planu przekształcenia lub podziału spółki, czy sporządzaniem raportu z badania prognoz wyników finansowych. Jednak na dużą skalę świadczą one także inne usługi atestacyjne i pokrewne.

Jak zaksięgować dotacje

Spółka prowadzi księgi zgodnie z ustawą o rachunkowości, wytwarza prace rozwojowe. Podpisała umowę z NCBiR na dofinansowanie tych prac. Jak powinna ująć w księgach zaistniałe zdarzenie? Co należy zrobić w sytuacji, gdy spółka zmieni zasady rachunkowości i będzie sporządzać sprawozdanie na podstawie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości?

Kontynuacja działalności a kształt i treść sprawozdania finansowego w KSR nr 14

Założenie kontynuowania przez jednostkę działalności jest jednym z kluczowych czynników wpływających na kształt i treść sprawozdania finansowego. Dokonany przez kierownika jednostki osąd w tym zakresie jest bardzo istotny dla wszystkich interesariuszy jednostki i czytelników jej sprawozdania finansowego.

Wstępne zamknięcie roku podatkowego w firmie

Zbliżający się koniec roku to okres wzmożonej pracy w finansach i księgowości związanej z przygotowaniem raportowania i kalkulacją wyników. Znaczną część zadań można jednak rozłożyć w czasie w celu uniknięcia kumulacji prac w krótkim okresie wprowadzając tzw. hard-close.

Co oznacza dla firmy rewizja finansowa

Pojęcia audytu finansowego i rewizji finansowej często kojarzą się firmom negatywnie. Audytor postrzegany jest jedynie jako osoba poszukująca błędów, która wzbudza niepokój wśród księgowych. Czy tak powinno być?