Tag:

Standardy Rachunkowości

Powiązane

Rachunkowość rezerwa

Przychody z tytułu realizacji umów wieloelementowych

Jeśli zawarta umowa może być zakwalifikowana jako wieloelementowa, to w myśl standardu istnieje konieczność odrębnej analizy każdej pozycji zawartej w umowie w celu jej odrębnego rozważenia pod kątem rozpoznania rodzaju przychodu oraz momentu ujęcia w księgach.

Jest nowy Krajowy Standard Rachunkowości

Nowy standard „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów” ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za okres rozpoczynający się od 1 stycznia 2023 r. Umożliwiono również jego wcześniejsze, dobrowolne zastosowanie.

Jak wiarygodnie ustalić koszty realizacji umowy

Właściwe rozpoznanie przychodów i powiązanych z nimi kosztów jest kluczową kwestią przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, niezależnie od stosowanych standardów rachunkowości. Nieprawidłowe rozpoznanie przychodów ze względu na błąd bądź oszustwo sprawozdawcze (celową manipulację) jest jednym z najczęstszych zniekształceń takiego sprawozdania.

Co to jest „wartość transakcji”

Trwa poprawianie Polskiego Ładu. Jedną ze zmian miało być obniżenie kwoty, do której można regulować należności gotówką zarówno w transakcjach B2B (przedsiębiorca – przedsiębiorca), jak i B2C (przedsiębiorca – konsument).

Przychody – ujmowanie transakcji sprzedaży na przełomie roku

Ujmowanie transakcji sprzedaży towarów, które mają miejsce na przełomie roku obrotowego z uwzględnieniem warunków Incoterms 2020, wymaga przeanalizowania zarówno zapisów umów z klientem, jak i innych ustaleń pomiędzy stronami transakcji.

Jak zaksięgować cesję przedmiotu umowy leasingu

W praktyce gospodarczej zdarza się, że dotychczasowy leasingobiorca nie ma wystarczających środków finansowych pozwalających uregulować pozostałe do spłaty raty leasingowe. Czasami przedmiot leasingu okazuje się niepotrzebny w prowadzonej działalności. W takiej sytuacji dotychczasowy leasingobiorca może skorzystać z instytucji cesji umowy leasingu na osobę trzecią, który nabywa w ten sposób przysługujące mu prawa i obowiązki względem leasingodawcy.

Obowiązki sprawozdawcze spółek w okresie likwidacji

Każde sprawozdanie finansowe funkcjonującej jednostki sporządza się z zachowaniem zasady kontynuacji działalności. Oznacza to, że jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie prowadzić działalność w niezmienionym zakresie. W momencie postawienia jednostki w stan likwidacji, zasada ta de facto zostaje złamana. Ma to bezpośredni wpływ na wykazanie odpowiednich informacji sprawozdawczych dotyczących spółki.

Jak rozliczyć uproszczenia przy określaniu kosztu wytworzenia produktów

Przedsiębiorstwo może w ramach przyjętych zasad (polityki) rachunkowości stosować uproszczenia, jeżeli nie wywiera to istotnie ujemnego wpływu na realizację obowiązku rzetelnego i jasnego przedstawienia jego sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego. Uproszczenia takie mogą dotyczyć m.in. określania kosztu wytworzenia produktów.

Podstawowe zasady Standardu „Segmenty operacyjne”

Standard MSSF8 ma na celu wskazanie jakiego rodzaju informacje są kluczowe z punktu widzenia interesariuszy sprawozdania i w związku z tym powinny być prezentowane przez jednostkę w odniesieniu do segmentów operacyjnych działalność spółki.

Wpływ wojny w Ukrainie na sprawozdanie za 2021 i 2022 rok

Wielkimi krokami zbliża się koniec roku 2022, który jest końcem roku bilansowego dla jednostek, których rok bilansowy pokrywa się z rokiem podatkowym. Bieżący rok bardzo trudny dla wielu przedsiębiorstw, które nie zdążyły do końca uporać się z problemami związanymi z pandemią, a obecnie muszą zmagać się ze skutkami konfliktu zbrojnego.