Tag: Standardy Rachunkowości

Powiązane

Rachunkowość rezerwa

Rachunkowość w warunkach hiperinflacji

Wysoka inflacja powoduje zmniejszenie siły nabywczej pieniądza, ale wpływa również na zaburzenie porównywalności danych w sprawozdaniach finansowych. Zjawisko hiperinflacji nie zostało uregulowane ani w ustawie o rachunkowości ani w Krajowych Standardach Rachunkowości.

Określanie wartości początkowej środka trwałego (6)

Wartość początkowa środków trwałych może być również rozpatrywana na gruncie prawa podatkowego. Na szczególną uwagę w tym obszarze zasługuje kwestia ulepszenia i amortyzacji tych składników firmowego majątku.

Opłatę wstępną rozlicza się w kosztach jednorazowo

Opłata wstępna jest warunkiem zawarcia umowy leasingu. Stanowi koszt podatkowy w pełnej kwocie w dniu, w którym ujęto ją w księgach rachunkowych na podstawie otrzymanej faktury.

Wymagania i odpowiedzialność bez jakichkolwiek praw

Trudny okres gospodarczy związany z wysoką inflacją, rosnącymi kosztami oraz niepewnym prawem podatkowym sprawia, że przedsiębiorcom coraz trudniej utrzymać firmy w dobrej kondycji finansowej. Księgowi od stycznia zmagają się ze skomplikowanymi i błyskawicznie zmienianymi przepisami ustawy o tzw. Polskim Ładzie. Do tego dochodzi niepokój związany z toczącą się na Ukrainie wojną.

Określanie wartości początkowej środka trwałego (5)

Rozchód środka trwałego oznacza wszelkie czynności faktyczne i prawne skutkujące zaprzestaniem ujmowania środka trwałego w księgach rachunkowych przedsiębiorcy.

Określanie wartości początkowej środka trwałego (4)

Amortyzacja odzwierciedla stopniowe wykorzystanie potencjału korzyści ekonomicznych właściwych danemu środkowi trwałemu. Ma też wpływ na jego wartość początkową.

Reorganizacje bez podatku – o czym trzeba pamiętać

Do połączenia, podziału czy wymiany udziałów należy się z wyprzedzeniem przygotować, w tym przeanalizować możliwe skutki wynikające z prawa bilansowego, podatkowego, administracyjnego i pracy oraz zweryfikować zapisy umów cywilnoprawnych.

Sprawozdania finansowe i sekrety e-podpisów

Unieważnienie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego pociąga za sobą konieczność unieważnienia uchwały w sprawie podziału zysku.

Określanie wartości początkowej środka trwałego (3)

Przy wprowadzaniu środka trwałego do ewidencji bilansowej może zdarzyć się, że jego wartość początkowa zostanie zaniżona lub zawyżona o wydatki, które w pierwszym przypadku powinny zwiększać tę wartość, a faktycznie zostały omyłkowo odniesione bezpośrednio w ciężar kosztów operacyjnych, a w drugim przypadku – zamiast zostać odniesione w koszty operacyjne, zwiększyły wartość początkową środka trwałego.

Jak zidentyfikować i wypełnić obowiązki TP dla nietypowych transakcji

Przepisy nie pozwalają bezsprzecznie rozstrzygnąć w każdym przypadku co należy rozumieć pod pojęciem transakcji. Dlatego podatnicy często nie wiedzą, czy powinni sporządzić dokumentację podatkową dla danego zdarzenia