Tag: Standardy Rachunkowości

Powiązane

Rachunkowość

Jak zaksięgować dotacje

Spółka prowadzi księgi zgodnie z ustawą o rachunkowości, wytwarza prace rozwojowe. Podpisała umowę z NCBiR na dofinansowanie tych prac. Jak powinna ująć w księgach zaistniałe zdarzenie? Co należy zrobić w sytuacji, gdy spółka zmieni zasady rachunkowości i będzie sporządzać sprawozdanie na podstawie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości?

Kontynuacja działalności a kształt i treść sprawozdania finansowego w KSR nr 14

Założenie kontynuowania przez jednostkę działalności jest jednym z kluczowych czynników wpływających na kształt i treść sprawozdania finansowego. Dokonany przez kierownika jednostki osąd w tym zakresie jest bardzo istotny dla wszystkich interesariuszy jednostki i czytelników jej sprawozdania finansowego.

Analizy cen transferowych: jakość ma znaczenie

Ze względu na istotność analiz cen transferowych przy kontrolach organów podatkowych, warto zwrócić uwagę na zawartość przygotowanego dokumentu, aby uniknąć najczęściej popełnianych błędów.

Standardy sprawozdawczości finansowej: wymogi ujawnień mogą pomóc w przygotowaniach

Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują zmiany w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej związane z drugą fazą reformy IBOR. Należy mieć na uwadze, że są to przepisy, które dotyczą wszystkich podmiotów i nie ograniczają się do sektora finansowego.

Co już wiemy o nowym standardzie

Komitet Standardów Rachunkowości finalizuje prace nad nowym Krajowym Standardem Rachunkowości „Kontynuacja działalności oraz rachunkowość jednostek przy braku kontynuowania działalności". Kogo dotyczy standard, jakie są kluczowe założenia w nim zawarte i czy istotnie zmieni on dotychczasową praktykę?

Standaryzacja procesów w rachunkowości z wykorzystaniem nowych technologii i automatyzacji

Coraz częściej słyszymy o możliwościach ułatwienia pracy z wykorzystaniem nowych technologii i automatyzacji. Jednak aby była ona możliwa, konieczne jest spełnienie pewnych warunków. Środek roku to czas na zastanowienie się od czego zacząć.

ESEF – czy jesteśmy gotowi na nowe wymogi raportowania

Zbliża się czas, gdy emitenci, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym w Unii Europejskiej, będą publikowali swoje raporty roczne sporządzone za lata obrotowe, rozpoczynające się 1 stycznia 2020 roku lub później, zgodnie z nowymi wymogami ESEF – European Single Electronic Format.

Utrata wartości aktywów w dobie Covid-19

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja ekonomiczna w Polsce związana z ogólnoświatową pandemią Covid-19 będzie miała szczególne znaczenie dla osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdań finansowych, m.in. w kontekście wartości prezentowanych w bilansie aktywów.

Przejęcia pod wspólną kontrolą – co może się zmienić

Większość obserwowanych na rynku transakcji przejęć spółek czy zorganizowanej części przedsiębiorstwa to tak zwane połączenia pod wspólną kontrolą. Jednocześnie, tego typu transakcje są wyłączone z zakresu MSSF 3, co zmusza kierownictwo przejmującej jednostki do wypracowania własnej polityki rachunkowości.

Inwentaryzacja zapasów - jak się do niej przygotować

W ramach inwentaryzacji należy przeprowadzić spis z natury zapasów, co często stanowi wyzwanie dla osób odpowiedzialnych za sporządzenie sprawozdania finansowego, ze względu na złożoność i pracochłonność.