Tag: rezerwa

Jak zaksięgować rezerwy

Warunki umowy leasingu operacyjnego mogą powodować, że na dzień bilansowy przypadający na czas jego trwania, istnieje zobowiązanie, z którego korzystający nie może się wycofać. Wówczas należy tworzyć rezerwy, które trzeba odpowiednio zapisać w księgach rachunkowych.

Rozwiązanie rezerwy w postaci biernych rozliczeń międzyokresowych

Zgodnie z ustawą o rachunkowości rezerwa to zobowiązanie, którego termin wymagalności lub kwota nie są pewne. Tworzenie rezerw jest oznaką przestrzegania przez przedsiębiorstwo zasad rachunkowości.