Tag:

Księgowania

Jak zaksięgować zakup składnika majątku z zastrzeżeniem prawa własności

Przedsiębiorstwa w celu prowadzenia działalności gospodarczej nabywają różnego rodzaju składniki majątku, np. nieruchomości, pojazdy, maszyny i urządzenia. Mogą one być zakupione z zastrzeżeniem prawa własności po uregulowaniu ostatniej raty. Zastrzeżenie takie wywołuje określone konsekwencje na gruncie prawa bilansowego i podatkowego w aspekcie uznania takiego składnika majątku za środek trwały oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych od jego wartości początkowej.

Jak zaksięgować pomoc z tarczy antykryzysowej

Jestem mikroprzedsiębiorcą. Z rogramu Inteligentny Rozwój otrzymałem pożyczkę płynnościową. Jak należy ją zapisać w księgach?

Jak zaksięgować jednostki uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym otwartym

Jednostki uczestnictwa stanowią uprawniają do udziału w aktywach funduszu inwestycyjnego. Mogą one być przedmiotem obrotu rynkowego dokonywanego przez fundusz. Operacje gospodarcze, których przedmiotem są jednostki uczestnictwa wymagają określonych zapisów księgowych.

Kto musi przygotować spis z natury

Z początkiem ubiegłego roku rozpocząłem prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie protetyki dentystycznej. Na rozwój działalności otrzymałem dotację z urzędu pracy w kwocie 20 000 zł. Czy dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy w związku z prowadzoną działalnością powinienem na koniec ubiegłego roku sporządzić spis z natury towarów i materiałów protetycznych, które zostały na stanie i skorygować zaliczki na podatek?

Remanent końcowy to obowiązek niektórych przedsiębiorców

Podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych, którzy prowadzą m.in. podatkową księgę przychodów i rozchodów mieli obowiązek sporządzenia na koniec roku remanentu końcowego. Jeśli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym remanent końcowy jest jednocześnie remanentem początkowym.

Firmy mają problem ze składką zdrowotną od różnicy remanentów

Zmiana stanowiska urzędników w sprawie rocznych rozliczeń może spowodować, że przedsiębiorcy zapłacą większe kwoty do ZUS.

Jak zaksięgować wynik finansowy podmiotu innego niż bank i zakład ubezpieczeń

Wynik finansowy stanowi różnicę między przychodami i kosztami ich uzyskania, skalkulowaną dla danej kategorii jednostek, np. przedsiębiorstw, w określonym okresie sprawozdawczym, np. roku obrotowym. Trzeba go odpowiednio zapisać w księgach rachunkowych.

Jak zaksięgować zwrot CIT z tytułu wypłaconych należności

Organ podatkowy może zwrócić zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od nadwyżki należności wypłaconych w danym roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności na rzecz podmiotu powiązanego ponad kwotę 2 mln zł z tytułu m.in. odsetek i dywidend. Operacje gospodarcze związane z takim zwrotem będą wymagały odpowiedniego ujęcia w ewidencji księgowej.

Smutne święta w Goldman Sachs. Bankierzy dostaną drastycznie mniejsze premie

To byłaby najbardziej dotkliwa redukcja premii dla 3000 pracowników banku od czasu kryzysu finansowego – pisze „Financial Times”.

Przygotowanie do inwentaryzacji – terminy, ustalenie zespołów spisowych

Inwentaryzacja jest testem kontroli, w którym potwierdza się nie tylko istnienie aktywów i pasywów, ale także następuje weryfikacja majątku oraz rozpoznanie ewentualnych ryzyk w obszarze zapasów.