Tag: Księgowania

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową

Procedura pozwalająca na dokonywanie bezpośredniej transformacji jednoosobowych działalności gospodarczych w spółki kapitałowe, wcześniej tylko w spółkę z o.o., okazała się być trafiona i dotychczas wiele osób skorzystało z takiej możliwości.

Jak rozliczyć gwarancję w księgach rachunkowych

Na podstawie gwarancji kupujący ma prawo do wymiany wadliwego produktu, jego naprawy lub zwrotu. Wszystkie te zdarzenia trzeba odpowiednio zaksięgować.

Jak zaksięgować fakturę korygującą sprzedaż, wystawioną po dniu bilansowym

Obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego spoczywa na kierownictwie jednostki. W przypadkach, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, dzień bilansowy przypada na ostatni dzień danego roku, tj. na 31 grudnia. Następnie w ciągu 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do końca czerwca, sprawozdanie takie powinno zostać zatwierdzone przez organ zatwierdzający.

Jak zapisać w księgach opłatę za reklamę piwa

Puby, restauracje, agencje reklamowe, sklepy czy inne podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych wnoszą z tego tytułu opłatę, którą należy odpowiednio zaksięgować.

Jak zaksięgować dopłatę paliwową obciążającą usługobiorcę

Dopłata paliwowa stanowi dodatkowy koszt ponoszony przez odbiorców usług transportowych, kurierskich czy spedycyjnych. Dostawcy tego typu usług często przerzucają na swoich klientów ponoszone przez siebie wydatki na zakup paliwa. Zdarzenie takie trzeba odpowiednio rozliczyć.

Kiedy można anulować fakturę

Faktura udostępniana klientom w portalu i zarazem przekazywana w formie elektronicznej bądź papierowej jest dokumentem potwierdzającym zaistnienie jednego zdarzenia gospodarczego. Ponadto, w sytuacji kiedy udostępniona faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego i dokumentuje czynność niedokonaną możliwe jest jej anulowanie.

Jak zaksięgować rezerwy

Warunki umowy leasingu operacyjnego mogą powodować, że na dzień bilansowy przypadający na czas jego trwania, istnieje zobowiązanie, z którego korzystający nie może się wycofać. Wówczas należy tworzyć rezerwy, które trzeba odpowiednio zapisać w księgach rachunkowych.

Towary otrzymane za darmo nie są kosztem

Przedsiębiorca, który otrzymał w darowiźnie towary handlowe, powinien je ująć w remanencie początkowym (a niesprzedane na koniec roku także w remanencie końcowym). Ich wartość nie wpływa jednak na wysokość dochodu.

Ubytek towarów w magazynie call-off stock oznacza koniec uproszczeń

Każda utrata, kradzież lub zniszczenie towarów skutkuje zakończeniem procedury magazynu typu call-off stock zlokalizowanego na terytorium innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. W tej sytuacji polski podatnik będzie zobowiązany do rozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Składka zdrowotna – przepisy poprawione połowicznie

Przedsiębiorca będzie miał prawo uwzględnić dla potrzeb obliczenia składki zdrowotnej różnice remanentowe oraz pominąć przychody niepodlegające opodatkowaniu. Natomiast transakcje związane ze sprzedażą środków trwałych będą, lub też nie, brane pod uwagę w zależności od roku, w którym je przeprowadzono. Dochód ze sprzedaży środka trwałego nie będzie powiększany o odpisy amortyzacyjne, ale tylko o te, które zaliczono do kosztów podatkowych do końca 2021 roku.