Tag:

Księgowania

Co zmieni nowy podatek minimalny? Zapytaliśmy ekspertów

Dzisiejsze ulgi w podatku dochodowym, przyciągające do Polski wiele inwestycji, mogą niekorzystnie wpłynąć na kalkulację globalnego podatku minimalnego. O takim paradoksie mówią eksperci podatkowi pytani przez „Rzeczpospolitą”.

Opłaty za niewłaściwe parkowanie przychodem kasowym

Przychód z tytułu otrzymanych opłat dodatkowych za naruszenie regulaminu parkingowego powinien być rozpoznawany przez podatnika w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym, tj. w dniu otrzymania zapłaty.

Ogłoszenie upadłości wpływa na obowiązki księgowe

Czasami przedsiębiorcy, którzy popadli w tarapaty finansowe, nie mogą zamknąć firmy z powodu powstałych długów. Wtedy wyjściem staje się ogłoszenie upadłości. Jak wpływa to na obowiązki księgowe?

Połączenia w rachunkowości – metoda nabycia oraz ustalenie wartości firmy

Celem łączenia spółek jest zwiększenie efektywności łączących się podmiotów. To zdarzenie gospodarcze musi mieć odzwierciedlenie również w księgach rachunkowych. Jaką metodę mogą zastosować spółki i kiedy to zdarzenie ująć w księgach?

Cyfrowe kopie dokumentów mogą stanowić dowód księgowy

Skanowanie i elektroniczne przechowywanie dokumentów (np. faktur), nawet po zniszczeniu ich papierowych wersji, pozwala podatnikom na uznawanie udokumentowanych nimi wydatków za koszty uzyskania przychodu.

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe obejmują przychody i związane z nimi koszty. Przy księgowym rozliczaniu tych kategorii ekonomicznych należy uwzględnić zasady rachunkowości, zwłaszcza zasadę współmierności.

Przychody z umów wieloelementowych w świetle KSR 15

Właściwe rozpoznanie poszczególnych elementów umów wieloelementowych, a następnie przypisanie do każdego z nich odpowiedniej części przychodu oraz ich poprawne ujęcie jest kluczowe, by prawidłowo odzwierciedlić w księgach wynikające z umów wieloelementowych przychody ze sprzedaży.

Ile czasu podatnicy mają na wdrożenie KSeF?

Na konferencji prasowej 19 stycznia 2024 r. Minister Finansów poinformował, że obligatoryjny KSeF zostanie przesunięty i nie wjedzie w życie 2024 roku. Możemy się spodziewać, że podatnicy zyskali przynajmniej pół roku więcej na wdrożenie. Warto wykorzystać ten okres na przygotowania.

Problemy finansowe kontrahenta w księgach rachunkowych jednostki

Utrzymująca się wysoka inflacja oraz ciągły wzrost kosztów pracy i surowców wywierają ogromny wpływ na polskich przedsiębiorców. Wielu z nich musi korzystać z dodatkowego finansowania zewnętrznego, a niektórzy zmuszeni są do ogłoszenia upadłości. Problemy z terminowym otrzymywaniem należności od kontrahentów mogą wymóc na firmach wprowadzenia do ksiąg rachunkowych dodatkowych zapisów.

Utrata wartości aktywów trwałych

W sytuacji, gdy na dzień bilansowy wartość księgowa wycenianego składnika aktywów jest wyższa od korzyści ekonomicznych, jakie może on przynieść w przyszłości, konieczne staje się przygotowanie odpisu aktualizującego, obniżającego na dzień bilansowy jego wartość bilansową.