Tag: Księgowania

Firmy mają problem ze składką zdrowotną od różnicy remanentów

Zmiana stanowiska urzędników w sprawie rocznych rozliczeń może spowodować, że przedsiębiorcy zapłacą większe kwoty do ZUS.

Jak zaksięgować wynik finansowy podmiotu innego niż bank i zakład ubezpieczeń

Wynik finansowy stanowi różnicę między przychodami i kosztami ich uzyskania, skalkulowaną dla danej kategorii jednostek, np. przedsiębiorstw, w określonym okresie sprawozdawczym, np. roku obrotowym. Trzeba go odpowiednio zapisać w księgach rachunkowych.

Jak zaksięgować zwrot CIT z tytułu wypłaconych należności

Organ podatkowy może zwrócić zryczałtowany podatek dochodowy pobrany od nadwyżki należności wypłaconych w danym roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności na rzecz podmiotu powiązanego ponad kwotę 2 mln zł z tytułu m.in. odsetek i dywidend. Operacje gospodarcze związane z takim zwrotem będą wymagały odpowiedniego ujęcia w ewidencji księgowej.

Smutne święta w Goldman Sachs. Bankierzy dostaną drastycznie mniejsze premie

To byłaby najbardziej dotkliwa redukcja premii dla 3000 pracowników banku od czasu kryzysu finansowego – pisze „Financial Times”.

Przygotowanie do inwentaryzacji – terminy, ustalenie zespołów spisowych

Inwentaryzacja jest testem kontroli, w którym potwierdza się nie tylko istnienie aktywów i pasywów, ale także następuje weryfikacja majątku oraz rozpoznanie ewentualnych ryzyk w obszarze zapasów.

Branża popiera wprowadzenie obowiązku podnoszenia kwalifikacji

Ministerstwo Finansów ma świadomość, że wprowadzenie ewentualnych zmian dotyczących zawodu księgowego może wpłynąć na wiele osób i ma znaczenie zarówno dla tych zawodowo świadczących usługi księgowe, jak i podmiotów korzystających z tych usług, dlatego chce pozyskać z rynku informacje, które pozwolą wytyczyć kierunek dalszych działań.

Jak zaksięgować ekwiwalent za urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop jest uprawnieniem pracownika, który w dniu rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę posiada niewykorzystany urlop wypoczynkowy. Jego wypłatę trzeba odpowiednio zapisać w księgach rachunkowych.

Jak zaksięgować cesję przedmiotu umowy leasingu

W praktyce gospodarczej zdarza się, że dotychczasowy leasingobiorca nie ma wystarczających środków finansowych pozwalających uregulować pozostałe do spłaty raty leasingowe. Czasami przedmiot leasingu okazuje się niepotrzebny w prowadzonej działalności. W takiej sytuacji dotychczasowy leasingobiorca może skorzystać z instytucji cesji umowy leasingu na osobę trzecią, który nabywa w ten sposób przysługujące mu prawa i obowiązki względem leasingodawcy.

Księgowość online usprawnia prowadzenie działalności mikroprzedsiębiorstw

W trudnych czasach szczególnego znaczenia nabiera umiejętność redukowania kosztów i skutecznego zarządzania finansami firmy. Wbrew pozorom prowadzenie własnej działalności gospodarczej nie musi wiązać się z uciążliwą „papierkową robotą”. Z pomocą przychodzą rozwiązania takie jak księgowość online.

Jak zaksięgować wadliwy środek trwały w leasingu

Środki trwałe oddawane w leasing mogą posiadać wady. Z chwilą zawarcia przez finansującego umowy ze sprzedawcą z mocy ustawy przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu względem zbywcy. Wiąże się to z określonymi zapisami w księgach rachunkowych.