Tag: inwentaryzacja

Powiązane

Księgowania

Ubytek towarów w magazynie call-off stock oznacza koniec uproszczeń

Każda utrata, kradzież lub zniszczenie towarów skutkuje zakończeniem procedury magazynu typu call-off stock zlokalizowanego na terytorium innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. W tej sytuacji polski podatnik będzie zobowiązany do rozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Inwentaryzacja i jej skutki

Przepisy ustawy o rachunkowości nakładają na jednostki prowadzące księgi rachunkowe obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji w określonych terminach.

Inwentaryzacja - jak rozliczyć różnice inwentaryzacyjne?

Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji jest jednym z warunków przygotowania rzetelnego sprawozdania finansowego oraz sprawdzenia stanu majątkowego firmy. Przepisy nie regulują szczegółowo sposobu przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.

Potwierdzenia sald – dlaczego warto je wysyłać

Co to są potwierdzenia sald i w jakim celu są stosowane wskazuje trzeci rozdział ustawy o rachunkowości, dotyczący inwentaryzacji. Wysyłka potwierdzeń sald – obok spisu z natury i weryfikacji – jest jedną z metod inwentaryzacji, którą raz w roku jest zobowiązany przeprowadzić każdy przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe.

Stwierdzenie i rozliczenie niedoboru towarów podczas inwentaryzacji

Jedną z kluczowych procedur związanych z zamykaniem roku obrotowego jest przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów – w tym towarów. Ma to na celu określenie faktycznego stanu posiadania na dzień inwentaryzacji oraz dodatkowo ma urealnić różne wskaźniki wykorzystywane w ciągu roku przy kalkulacji kosztów, np. straty związane z kradzieżami.

Jak przeprowadzić spis z natury

Jednostka powinna sporządzić inwentaryzację drogą spisu znajdujących się na jej terenie składników obcych, np. przechowywanych, przyjętych w komis, do naprawy, przerobu, a także nieprzyjętych dostaw czy obcych opakowań.

Ujęcie różnic inwentaryzacyjnych w księgach

Inwentaryzacja jest częścią składową złożonego systemu rachunkowości. Jeśli więc została przeprowadzona rzetelnie jest gwarancją wiarygodności sprawozdania finansowego.

Inwentaryzacja – 10 najczęstszych błędów

Większość jednostek prowadzących księgi rachunkowe rozpoczęło już procesy inwentaryzacyjne w swoich firmach. Nie jest to łatwy proces, warto więc dobrze się do niego przygotować.

Inwentaryzacja środków trwałych

Jednym z elementów prac związanych z rachunkowym zamknięciem każdego roku obrotowego jest inwentaryzacja składników aktywów i pasywów.

Inwentaryzację można zlecić zewnętrznemu podmiotowi

Czynności rachunkowe zmierzające do sporządzenia spisu z natury mogą być przeprowadzone w jednostce własnymi siłami, z pomocą innych osób albo przez wyspecjalizowaną firmę. Celem jest zawsze ustalenie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów.