Tag:

inwentaryzacja

Powiązane

Księgowania

Rozliczenia międzyokresowe

Rozliczenia międzyokresowe obejmują przychody i związane z nimi koszty. Przy księgowym rozliczaniu tych kategorii ekonomicznych należy uwzględnić zasady rachunkowości, zwłaszcza zasadę współmierności.

Zapasy – co sprawdzić przygotowując sprawozdanie finansowe

Przygotowując sprawozdanie finansowe należy zwrócić szczególną uwagę na rzetelność prezentowanych w nim informacji. Zapasy są jedną z kluczowych pozycji w większości przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, dlatego kierownictwo tych podmiotów musi podjąć szereg działań wspierających prawidłową wycenę tych składników majątkowych.

Inwentaryzacja 2023

Zgodnie z ustawą o rachunkowości przeprowadzenie inwentaryzacji jest obowiązkiem każdej firmy, która prowadzi księgi rachunkowe. W ustawie nie ma jednak żadnych wskazówek przedstawiających zasady lub metody jej przeprowadzania. Biorąc to pod uwagę każde przedsiębiorstwo ma za zdanie wypracować zasady jej przeprowadzania we własnym zakresie. Wybrane metody dokonania ewidencji muszą jednak uwzględnić rodzaj, wielkość, a także specyfikę posiadanych zasobów.

Środki pieniężne w sprawozdaniu finansowym

Środki pieniężne to podstawowa kategoria aktywów, występująca we wszystkich podmiotach gospodarczych bez względu na ich wielkość czy specjalizację. Choć kategoria ta jest powszechnie znana to przed sporządzeniem sprawozdania finansowego warto pamiętać o kilku istotnych kwestiach związanych z pozycją szeroko rozumianych środków pieniężnych.

Zamknięcie roku: inwentaryzacja jako kluczowy element sprawozdania finansowego

Inwentaryzacja odgrywa kluczową rolę w procesie zamknięcia roku, ponieważ jej celem jest dokładne ustalenie faktycznego stanu wszystkich rzeczowych i niefinansowych składników majątku firmy. Jest to istotny element, który ma wpływ na przygotowanie dokładnego i rzetelnego sprawozdania finansowego.

Dlaczego potwierdzenia sald są ważne podczas zamknięcia roku

Potwierdzenie sald jest niezwykle istotnym procesem podczas zamknięcia roku, choć może być pracochłonny i wymagać dużej współpracy obu stron. Jednak właściwe przeprowadzenie tego procesu jest niezbędne do przedstawienia rzetelnej aktualnej sytuacji majątkowej danej jednostki.

Nadużycia podczas inwentaryzacji zapasów: jak uniknąć nieprawidłowości

Proces inwentaryzacji zapasów jest kluczowym elementem księgowego zamknięcia roku. Jednak czasem może dojść do nieprawidłowości i nadużyć, których skutkiem są różnice między stanem magazynowym a wartościami z ksiąg rachunkowych. Podpowiadamy, jak identyfikować te sytuacje i jak im zapobiegać.

Ewidencja środka ujawnionego w inwentaryzacji

Inwentaryzacja jest jednym z elementów związanych z rachunkowym zamknięciem roku obrotowego. Polega ona na okresowym ustaleniu przez jednostkę rzeczywistego stanu posiadanych zarówno aktywów, jak i pasywów.

Kto musi przygotować spis z natury

Z początkiem ubiegłego roku rozpocząłem prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie protetyki dentystycznej. Na rozwój działalności otrzymałem dotację z urzędu pracy w kwocie 20 000 zł. Czy dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy w związku z prowadzoną działalnością powinienem na koniec ubiegłego roku sporządzić spis z natury towarów i materiałów protetycznych, które zostały na stanie i skorygować zaliczki na podatek?

Remanent końcowy to obowiązek niektórych przedsiębiorców

Podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych, którzy prowadzą m.in. podatkową księgę przychodów i rozchodów mieli obowiązek sporządzenia na koniec roku remanentu końcowego. Jeśli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym remanent końcowy jest jednocześnie remanentem początkowym.