Tag: inwentaryzacja

Powiązane

Księgowania

Kto musi przygotować spis z natury

Z początkiem ubiegłego roku rozpocząłem prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w zakresie protetyki dentystycznej. Na rozwój działalności otrzymałem dotację z urzędu pracy w kwocie 20 000 zł. Czy dotacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym? Czy w związku z prowadzoną działalnością powinienem na koniec ubiegłego roku sporządzić spis z natury towarów i materiałów protetycznych, które zostały na stanie i skorygować zaliczki na podatek?

Remanent końcowy to obowiązek niektórych przedsiębiorców

Podatnicy opodatkowani na zasadach ogólnych, którzy prowadzą m.in. podatkową księgę przychodów i rozchodów mieli obowiązek sporządzenia na koniec roku remanentu końcowego. Jeśli rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym remanent końcowy jest jednocześnie remanentem początkowym.

Firmy mają problem ze składką zdrowotną od różnicy remanentów

Zmiana stanowiska urzędników w sprawie rocznych rozliczeń może spowodować, że przedsiębiorcy zapłacą większe kwoty do ZUS.

Przygotowanie do inwentaryzacji – terminy, ustalenie zespołów spisowych

Inwentaryzacja jest testem kontroli, w którym potwierdza się nie tylko istnienie aktywów i pasywów, ale także następuje weryfikacja majątku oraz rozpoznanie ewentualnych ryzyk w obszarze zapasów.

Ubytki magazynowe w kosztach podatkowych

Tylko stratę powstałą na skutek zdarzeń nieprzewidywalnych, nie do uniknięcia przez racjonalnie działający podmiot, można uznać za zdarzenie, które uzasadnia jej rozliczenie w rachunku podatkowym.

Ubytek towarów w magazynie call-off stock oznacza koniec uproszczeń

Każda utrata, kradzież lub zniszczenie towarów skutkuje zakończeniem procedury magazynu typu call-off stock zlokalizowanego na terytorium innego kraju członkowskiego Unii Europejskiej. W tej sytuacji polski podatnik będzie zobowiązany do rozpoznania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów.

Inwentaryzacja i jej skutki

Przepisy ustawy o rachunkowości nakładają na jednostki prowadzące księgi rachunkowe obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji w określonych terminach.

Inwentaryzacja - jak rozliczyć różnice inwentaryzacyjne?

Przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji jest jednym z warunków przygotowania rzetelnego sprawozdania finansowego oraz sprawdzenia stanu majątkowego firmy. Przepisy nie regulują szczegółowo sposobu przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji.

Potwierdzenia sald – dlaczego warto je wysyłać

Co to są potwierdzenia sald i w jakim celu są stosowane wskazuje trzeci rozdział ustawy o rachunkowości, dotyczący inwentaryzacji. Wysyłka potwierdzeń sald – obok spisu z natury i weryfikacji – jest jedną z metod inwentaryzacji, którą raz w roku jest zobowiązany przeprowadzić każdy przedsiębiorca prowadzący księgi rachunkowe.

Stwierdzenie i rozliczenie niedoboru towarów podczas inwentaryzacji

Jedną z kluczowych procedur związanych z zamykaniem roku obrotowego jest przeprowadzenie inwentaryzacji zapasów – w tym towarów. Ma to na celu określenie faktycznego stanu posiadania na dzień inwentaryzacji oraz dodatkowo ma urealnić różne wskaźniki wykorzystywane w ciągu roku przy kalkulacji kosztów, np. straty związane z kradzieżami.