Tag: sprawozdanie finansowe

Powiązane

Rachunkowość

Transakcje pośrednio rajowe

Od 1 stycznia 2021 r. na podatników został nałożony dodatkowy obowiązek sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych dla tzw. pośrednich transakcji rajowych. Dotyczy to transakcji, w efekcie których należność trafia do rzeczywistego właściciela z miejscem zamieszkania, siedzibą lub zarządem w raju podatkowym.

Rachunkowość w warunkach hiperinflacji

Wysoka inflacja powoduje zmniejszenie siły nabywczej pieniądza, ale wpływa również na zaburzenie porównywalności danych w sprawozdaniach finansowych. Zjawisko hiperinflacji nie zostało uregulowane ani w ustawie o rachunkowości ani w Krajowych Standardach Rachunkowości.

Sprawozdania finansowe i sekrety e-podpisów

Unieważnienie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego pociąga za sobą konieczność unieważnienia uchwały w sprawie podziału zysku.

Konsekwencje niezłożenia sprawozdania finansowego do KRS

Kary za niezłożenie sprawozdania finansowego do Krajowego Rejestru Sądowego mogą być naprawdę dotkliwe, a ich wysokość liczona nawet w milionach.

Rok wolno zmienić nawet w ostatniej chwili

O korekcie okresu rozliczeniowego trzeba powiadomić urząd skarbowy w rocznym zeznaniu za ostatni rok sprzed tej zmiany. Stosowny wpis w KRS może nastąpić już w nowym roku podatkowym.

Przeciwdziałanie zatorom płatniczym – najnowsze propozycje zmian

Za sprawą nowelizacji ustawy o zatorach płatniczych, ochrona firm z sektora MŚP przed opóźnieniami w płatnościach ma stać się skuteczniejsza, postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów efektywniejsze, a kary za opóźnienia surowsze.

Kto powinien podpisać sprawozdanie finansowe za 2021 r.?

Podpisanie sprawozdania finansowego stanowi potwierdzenie, że spełnia ono wymogi przewidziane w ustawie o rachunkowości. Nowelizacja tej ustawy wprowadziła zmianę dotyczącą podpisywania sprawozdań finansowych, obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.