Tag:

sprawozdanie finansowe

Powiązane

Rachunkowość

E-sprawozdania – o czym warto pamiętać?

E-sprawozdanie finansowe to elektroniczna forma dokumentu zawierająca podstawowe dane na temat działalności przedsiębiorstwa i jego kondycji finansowej. Przedstawiamy kluczowe informacje dotyczące tego procesu.

Spółka z o.o. – jak przygotować się do zwyczajnego zgromadzenia wspólników

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.), których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, z początkiem kwietnia wchodzą w okres sprawozdawczy. Okres poprzedzający zwyczajne zgromadzenie wspólników to dobry czas na to, aby uporządkować bieżące i przyszłe sprawy firmy.

Zatory płatnicze – krajowe i unijne regulacje

Przedsiębiorcy, którzy mają obowiązek sporządzania sprawozdań o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych, muszą taki dokument za 2023 r. przygotować i przekazać ministrowi rozwoju i technologii do końca kwietnia.

Podstawowe zasady bilansowe (cz. 1)

Zasady bilansowe obejmują zestaw powszechnie obowiązujących reguł, wytycznych i procedur w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz sporządzania i prezentacji na ich podstawie sprawozdań finansowych. Celem tak zdefiniowanych zasad bilansowych jest dostarczanie informacji na temat kondycji majątkowej podmiotów gospodarczych oraz generowanych przez nie wyników finansowych w sposób rzetelny, jasny, pełny i użyteczny.

Rezerwy na zaległe urlopy

Jednym z aspektów rzetelnie sporządzonego sprawozdania jest wycena oraz ujęcie rezerw w tym również rezerwy urlopowej. Nie dotyczy ono spółek korzystających z uproszczeń przewidzianych w ustawie o rachunkowości.

Zasady wypłaty dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Większość spółek zarejestrowanych w Polsce ma rok finansowy równy rokowi kalendarzowemu. Dla tych spółek nastał czas na sporządzenie sprawozdania finansowego, które zostanie zatwierdzone podczas zwyczajnego zgromadzenia wspólników. Podczas takiego zgromadzenia może zostać podjęta uchwała o wypłacie dywidendy.

Sprawozdanie finansowe spółki w likwidacji

Pomimo zaistnienia przesłanek do rozwiązania spółki i otwarcia likwidacji, to kierownictwo w dalszym ciągu zobowiązane jest do spełniania szeregu obowiązków rachunkowych oraz księgowych, a w tym między innymi do sporządzenia, zatwierdzenia i złożenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z działalności spółki po każdym zakończonym roku obrotowym.

Obowiązki raportowe MDR a sprawozdanie finansowe

Zbliża się okres badania sprawozdań finansowych spółek, których rok finansowy równy jest kalendarzowemu. W czasie ich badania przedstawiciele spółki co raz częściej spotykają się z pytaniem zadawanym przez audytora o wypełnienie obowiązków wynikających z przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych.

Czynniki wpływające na jakość sprawozdawczości finansowej

Sprawozdanie finansowe to formalny dokument, zawierający zbiór informacji dotyczących sytuacji finansowej oraz wyników działalności gospodarczej jednostki w określonym okresie.

Zapasy w ustawodawstwie polskim i MSSF – podobieństwa i różnice

Zrozumienie podobieństw i różnic między polskim ustawodawstwem a MSSF pozwala właściwie interpretować oraz prezentować informacje o zapasach w sprawozdaniach finansowych, zapewniając spójność i zgodność z obowiązującymi przedsiębiorstwo standardami.