Poczta Polska SA zwróciła się do prezydenta miasta o udostępnienie jako informacji publicznej daty pierwszego zainkasowania w 2018 r. opłaty uzdrowiskowej od gościa miejscowego pensjonatu oraz o wskazanie, za jaki okres dokonano wpłaty.

Opłaty uzdrowiskowe uchwala rada gminy, ale mają one znaczenie także dla innej ważnej kwestii: od stawki żądanych danych zależała wysokość opłat pobieranych przez Pocztę Polską za niezarejestrowane odbiorniki radiowe i telewizyjne.

Prezydent miasta odmówił, a w uzasadnieniu decyzji stwierdził, że w myśl przepisów ordynacji podatkowej Poczta Polska SA nie należy do podmiotów, którym organy podatkowe mają prawo udostępniać dane objęte tajemnicą skarbową. W trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej mogą być udzielane jedynie informacje zbiorcze o podatnikach, ale nie informacje indywidualne, o które wystąpiła Poczta Polska SA.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało decyzję w mocy. Uznało, że żądane dane należałoby opracować na podstawie akt podatkowych i innych dokumentów, które chroni tajemnica skarbowa.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie Poczta Polska zarzuciła naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ordynacji podatkowej. Zaznaczyła, że jako operator wyznaczony kontroluje m.in. wykonywanie obowiązku rejestracji odbiorników radiowych i telewizyjnych. Teraz chce zweryfikować, czy informacja prowadzącego pensjonat o zainkasowaniu pierwszej opłaty uzdrowiskowej w marcu 2018 r. znajduje potwierdzenie w dokumentach, które posiada prezydent miasta. Żądanych informacji nie można uznać za dane indywidualne. Z daty pierwszej płatności opłaty uzdrowiskowej nie wynika nic więcej niż sama data. A informacja, czy podatnik płaci daniny publiczne, nie jest objęta tajemnicą skarbową.

Uwzględniając skargę, WSA uchylił zaskarżone decyzje. Zdaniem sądu oba organy administracji błędnie zinterpretowały przepisy. Data pierwszego zainkasowania opłaty uzdrowiskowej od prowadzącego pensjonat oraz wskazanie okresu, za jaki dokonano wpłaty, nie są indywidualnymi danymi zawartymi w deklaracjach podatkowych i innych dokumentach składanych przez podatników, płatników czy inkasentów.

– Taka informacja nie narusza tajemnicy skarbowej, ponieważ opłata uzdrowiskowa jest rodzajem daniny publicznej o charakterze pozapodatkowym – uzasadniała wyrok sędzia sprawozdawca Patrycja Joanna Suwaj.

– Nie ma więc podstaw do odmowy jej udzielenia, zwłaszcza że gospodarka środkami publicznymi jest jawna – uznał sąd.

Wyrok jest nieprawomocny.

Autopromocja
Specjalna oferta letnia

Pełen dostęp do treści "Rzeczpospolitej" za 5,90 zł/miesiąc

KUP TERAZ

Sygnatura akt: II SA/Sz 129/21