Dla udoskonalenia funkcjonowania rynku instrumentów finansowych, wprowadzone zostały nowe regulacje unijne koncentrujące się na jego ujednoliceniu, wzmocnieniu nadzoru oraz zwiększeniu ochrony klientów, drobnych inwestorów. Regulacje te przybrały postać tzw. pakietu regulacyjnego MiFID II, który wszedł w życie 3 stycznia 2018 r. Dyrektywa stworzyła wspólne ramy prawne dla europejskiego rynku kapitałowego. Termin MiFID II pochodzi od skrótu angielskiej nazwy dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (ang. Markets in Financial Instruments Directive).