Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił konkurs w ramach działania 10.6 „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MSP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe".

Zgodnie z zasadami przyjętymi dla tej części programu, a wynikającymi z tzw. uszczegółowienia, wnioski o dofinansowanie składać mogą wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Celem konkursu jest wyłonienie operatorów, którym zostaną powierzone zadania związane z obsługą mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz przekazywaniem dofinansowania na usługi rozwojowe. Operatorzy zostaną wyłonieni oddzielnie dla każdego subregionu województwa warmińsko-mazurskiego, tj. dla subregionu olsztyńskiego, elbląskiego oraz ełckiego.

Dofinansowanie można otrzymać na:

- usługi rozwojowe dla MSP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe (1 typ projektu),

- wsparcie usług adresowanych do przedsiębiorstw z sektora MSP przechodzących procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne oraz ich pracowników ukierunkowane na dostosowanie się do zmian gospodarczych, w tym m.in. wsparcie doradczo – szkoleniowe dla właścicieli, kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające procesy zmiany (2 typ projektu).

Należy podkreślić, że zgodnie z regulaminem konkursu, projekt drugiego typu może być realizowany jedynie łącznie z projektem pierwszego typu. Natomiast pierwszy typ projektu może być realizowany samodzielnie. Na dofinansowanie najlepszych projektów, tj. takich, które w największym stopniu wpiszą się w kryteria wyboru i przyczynią się do realizacji celów działania, zarezerwowano blisko 50 mln zł, przy czym środki są podzielone na subregiony (olsztyński: 23,1 mln zł, elbląski: 16,8 mln zł, ełcki: 9,4 mln zł).

Szczegółowe informacje o konkursie, w tym jego regulamin, wytyczne, wzory dokumentów oraz wspomniane kryteria oceny projektów można znaleźć na stronie www.rpo.warmia.mazury.pl.