1 stycznia 2017 r. weszła w życie nowa ustawa o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (dalej ustawa), z wyjątkiem kilku przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 lipca br. Od tego dnia, do zadań Prokuratorii Generalnej RP będzie należało nie tylko zastępstwo Skarbu Państwa, czy organów administracji rządowej przed Sądem Najwyższym i sądami powszechnymi. Teraz Prokuratoria będzie reprezentowała przed sądami powszechnymi, polubownymi i Sądem Najwyższym również podmioty, które zarządzają mieniem państwowym. Ustawa w art. 12 określa je jako:

- inne niż Skarb Państwa państwowe osoby prawne,

- osoby prawne z udziałem Skarbu Państwa, lub

- osoby prawne z udziałem państwowych osób prawnych.

Kiedy obowiązek

Ustawa wskazuje dwie grupy tych podmiotów. Pierwszą tworzą podmioty określone imiennie w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 maja 2017 r. (wejdzie ono w życie 1 lipca br. >patrz podstawa prawna), wydanym z upoważnienia tej ustawy. Drugą – osoby zastępowane przez Prokuratorię na podstawie polecenia Prezesa Rady Ministrów.

Ustawa przewiduje wyłączenie zastępstwa Prokuratorii Generalnej dla wymienionych wyżej podmiotów w następujących przypadkach:

- postępowaniach uregulowanych przepisami części pierwszej księgi pierwszej tytułu VII działów IVa-IVe ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego;

- postępowaniach uregulowanych przepisami działu VI rozdziału 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

Autopromocja
Historia Uważam Rze

Teraz z darmową dostawą i e‑wydaniem gratis!

ZAMÓW

- postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności;

- sprawach, w których inna osoba zastępowana, państwowa osoba prawna, Skarb Państwa lub organ administracji rządowej jest stroną, interwenientem ubocznym albo interwenientem głównym

Opinie prawne

Podmioty reprezentujące Skarb Państwa będą musiały od 1 lipca uzyskać opinię prawną Prokuratorii Generalnej o projektach umów, ugód oraz jednostronnych czynnościach prawnych dokonywanych przez SP, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej przekroczy 100 mln zł. Wniosek o wydanie takiej opinii trzeba będzie przedłożyć Prokuratorii nie później niż na 15 dni (w uzgodnieniu z prezesem PG nie później niż na 4 dni), przed planowanym dokonaniem czynności prawnej.

Odrębny przepis dotyczy postępowań prowadzonych na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych. I w tym przypadku, jeśli wartość przedmiotu zamówienia przekroczy 100 mln zł, podmioty reprezentujące Skarb Państwa będą obowiązane uzyskać opinię prawną Prokuratorii dotyczącą wzoru umowy, istotnych postanowień umowy, ogólnych warunków umowy lub projektu takiej umowy. Wniosek o wydanie opinii prawnej należy przedłożyć PG nie później niż na 15 dni (a w uzgodnieniu z Prezesem PG nie później niż na 4 dni) przed planowanym udostępnieniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Opinie o których wyżej Prokuratoria Generalna zobowiązana jest wydać w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień dokonania planowanej czynności prawnej lub udostępnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niewydanie opinii w tym terminie przez PG będzie równoznaczne z brakiem zastrzeżeń do opiniowanej czynności prawnej, wzoru umowy, istotnych postanowień umowy lub ogólnych warunków umowy.

Opinie prawne prokuratoria wyda także na zlecenie osoby zastępowanej, np. dotyczące umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych. Prezes PG nie będzie mógł odmówić wydania takiej opinii, jeżeli wartość przedmiotu sprawy przekroczy 10 mln zł.

Sąd polubowny

Przy Prokuratorii Generalnej powstanie Sąd Polubowny, właściwy w sprawach sporów między innymi niż Skarb Państwa państwowymi osobami prawnymi, osobami prawnymi z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. W przypadku sporu każda ze stron będzie mogła wystąpić do Sądu Polubownego z wnioskiem o:

- rozstrzygnięcie sporu;

- przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu.

Postępowanie będzie prowadzone za zgodą drugiej strony lub na podstawie zapisu na sąd polubowny.

Wnioskodawcy wniosą opłaty za przeprowadzenie postępowania oraz poniosą wydatki na wynagrodzenie i zwrot kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz koszty przeprowadzenia innych dowodów w postępowaniu przed Sądem Polubownym. Wysokość opłaty ustalana będzie w stosunku do wartości przedmiotu sprawy i nie może przekroczyć 100 tys. zł.

podstawa prawna: Ustawa z 15 grudnia 2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2016 r., poz. 2261)

podstawa prawna: Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 11 maja 2017 r. w sprawie osób prawnych zastępowanych przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej oraz opłat ponoszonych za usługi prawne świadczone przez Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej, a także opłat za przeprowadzenie postępowania przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej (DzU z 2017 r., poz. 938)