Tag:

Spółki

Powiązane

spółka cywilna

Skutki podatkowe pożyczki udzielonej spółce przez wspólnika

Udzielenie spółce pożyczki przez wspólnika stanowi dobrą alternatywę jej dokapitalizowania dla pożyczek lub kredytów uzyskiwanych od różnego rodzaju instytucji finansowych. Warto zatem poznać skutki podatkowe, jakie powoduje taka transakcja, zarówno po stronie pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy.

Więcej władzy i narzędzi dla akcjonariuszy mniejszościowych

Jak polepszyć ich sytuację bez skazywania ich na spór korporacyjny?

Spory międzynarodowe – czy polski sąd może orzekać w sprawie uchwał?

Pozew przeciwko uchwałom podjętym w polskiej spółce z kapitałem zagranicznym należy złożyć do polskiego sądu. Swoich praw trzeba jednak bronić także w państwie, w którym swoją siedzibę ma spółka zagraniczna.

Jak zabezpieczyć pozycję udziałowców w spółkach kapitałowych?

Uprawnienia osobiste mogą być przyznane zarówno akcjonariuszowi w spółce akcyjnej, jak i wspólnikowi w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Określane są w statucie lub umowie spółki i nie przechodzą na nabywcę udziałów lub akcji.

Szeplik, Koziorowski: Kernel i pytania o sposób wycofania akcji z obrotu

Czy rada dyrektorów jest organem władnym niejako „zastąpić” walne zgromadzenie polskiej spółki akcyjnej? I co powinien zbadać KNF?

Połączenie spółek, a ryzyko naruszenia trwałości projektu

Na skutek połączenia spółek może dojść do naruszenia, które skutkuje zwrotem środków unijnych. Najczęstszą jego przyczyną jest utrata przez spółkę beneficjenta statusu przedsiębiorstwa zaliczanego do sektora MŚP.

Jak ustalić cenę przy transakcji nabycia udziałów lub akcji?

Praktyka transakcyjna wypracowała różne mechanizmy ustalania ceny w umowie sprzedaży udziałów lub akcji. Wybór mechanizmu jest o tyle istotny, że determinuje m.in. konieczność weryfikacji danych przyjętych do wyceny oraz korektę ceny po finalizacji transakcji.

Niewypłacalność spółki prawa handlowego a odpowiedzialność zarządu

Upadłość ogłasza się wobec dłużnika, który stał się niewypłacalny. To na zarządzie spoczywa obowiązek zgłoszenia wniosku o upadłość w sytuacji zagrożenia niewypłacalnością spółki.

Rada dyrektorów w prostej spółce akcyjnej

Dyrektorzy wykonawczy posiadają te same obowiązki, które spoczywają na zarządzie w spółce kapitałowej, a dyrektorzy niewykonawczy opiniują prawidłowość i rzetelność sprawozdań spółki.

Spółka nie chciała być uznawana za poplecznika działań Rosji. Sąd zdecydował

Kwestie wizerunkowe czy straty finansowe to nie powód, żeby firma nie została wpisana na listę osób i podmiotów wspierających agresję reżimu na Ukrainę – orzekł NSA.