Tag: Spółki

Powiązane

spółka cywilna

Wspólnik może zlecić zapłatę podatku dochodowego z konta spółki

Należy dopuścić sytuację, w której inna osoba wpłacająca podatek dokonuje tego ze środków powierzonych jej przez podatnika. Wykonuje ona wówczas czynność techniczną i działa jako wyręczyciel czy też posłaniec.

Sukcesję przedsiębiorstwa trzeba dobrze zaplanować

Podejmując decyzję o zakończeniu działalności, niezależnie od tego czy kierowanie firmą przejmą osoby z rodziny, czy trafi ona w „obce ręce”, przedsiębiorca musi dokładnie przeanalizować konsekwencje prawne i podatkowe swojego wyboru.

Nowy inwestor to szansa na rozwój firmy

Spółka może rozliczyć w podatkowych kosztach wynagrodzenie dla doradcy za znalezienie nabywcy jej akcji.

Business judgement rule – czy Polska zainspiruje się zagraniczną praktyką?

Zasada biznesowej oceny sytuacji, przewiduje wyłączenie odpowiedzialności członków organu spółki kapitałowej za podjęcie decyzji, która okazała się ekonomicznie nieopłacalna. Będzie można się na tę zasadę powołać już od 13 października br., ale po spełnieniu określonych warunków.

Składki na NFZ a wspólnicy spółki jawnej w upadłości

Spółka jawna ma odrębną podmiotowość prawną od osób fizycznych ją tworzących. Jej niewypłacalność lub ogłoszenie upadłości, nie jest równoznaczne z niewypłacalnością jej wspólników czy automatycznym postawieniem ich w stan upadłości. Okoliczności dotyczące spółki mają jednak wpływ na prawa lub obowiązki tych wspólników.

Romanowski, Siemiątkowski: Prawo holdingowe licencją na „zabicie” grup kapitałowych (2)

Uchwała zarządu spółki zależnej w sprawie wykonania wiążącego polecenia będzie podlegać ocenie pod kątem odpowiedzialności zarówno cywilnej, jak i karnej.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego do 30 września 2022 r.

Zbliża się termin zwołania zgromadzenia wspólników oraz zatwierdzenia sprawozdania finansowego w spółkach z o.o. W 2022 roku, podobnie do lat ubiegłych, obowiązują wydłużone terminy dotyczące zatwierdzenia sprawozdania finansowego w przypadku spółek których dzień bilansowy przypada na 31 grudnia 2021 r.

Jak rozliczyć świadczenia wspólników na rzecz spółki osobowej

Wspólnicy spółek osobowych mogą – na podstawie zawartych umów – świadczyć na rzecz tych spółek pracę (pod warunkiem jednak, że praca ta nie polega na reprezentowaniu spółki, ani na prowadzeniu jej spraw). Mogą oni również udostępniać spółce do używania składniki swojego majątku. Działania takie rodzą określone konsekwencje na gruncie podatkowym i bilansowym.

Romanowski, Siemiątkowski: Prawo holdingowe licencją na „zabicie” grup kapitałowych

Biznes najbardziej nie lubi niepewności. W przypadku spółek Skarbu Państwa należy spodziewać się jeszcze większego paraliżu niż dotychczas.

Czy najem od prezesa to ukryty zysk

Spółka na estońskim CIT zapłaci podatek, jeśli wynajmuje od wspólnika nieruchomość czy dzierżawi znak towarowy.