Tag:

Spółki

Powiązane

spółka cywilna

Nie ma biznesu bez ryzyka – jak je prawidłowo ocenić?

Ryzyko stanowi nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Zbyt ostrożnościowe podejście powoduje, że potencjał spółki nie zostaje w całości wykorzystany. Nadmierna brawura w decyzyjności może natomiast skutkować poniesieniem odpowiedzialności cywilnej, a nawet karnej. Czy znalezienie złotego środka jest możliwe?

Granice transferów na rzecz wspólników w spółkach kapitałowych

Przepisy Kodeksu spółek handlowych o ochronie kapitałów własnych spółek, definiują granice transferów na rzecz wspólników i akcjonariuszy spółek kapitałowych. Czy akcjonariusze prostej spółki akcyjnej mogą otrzymywać transfery ze spółki łatwiej niż wspólnicy i akcjonariusze pozostałych spółek kapitałowych?

Umowa o zarządzanie może zostać zawarta nawet przez czynności dorozumiane

Nieważność umowy menedżerskiej, podobnej do zlecenia, wynikająca z zawarcia jej sprzecznie z art. 210 §1 kodeksu spółek handlowych, nie wyłącza możliwości uznania, że dopuszczenie członka zarządu do wykonywania zadań z tym związanych, wykonywanie ich na zasadach charakterystycznych dla stosunku zlecenia i akceptowanie takiej sytuacji przez upoważniony do zawarcia umowy organ reprezentujący spółkę powoduje ponowne jej zawarcie w sposób dorozumiany (per facta concludentia).

Dopłata do kapitału zapasowego zawsze z PCC

Każdego rodzaju dopłaty, w tym także dopłaty na kapitał rezerwowy, uważa się za zmianę umowy spółki kapitałowej powodującą podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Polska spółka holdingowa a fundacja rodzinna. Czy mogą działać razem?

Do fundacji rodzinnej można wnieść udziały w spółkach prawa handlowego, które mogą posłużyć do utworzenia struktury holdingowej. Czy takie wniesienie mienia będzie zwolnione z opodatkowania?

Brak szkody po stronie wierzyciela. Czy członek zarządu uniknie odpowiedzialności?

W celu stwierdzenia braku szkody w rozumieniu art. 299 § 2 kodeksu spółek handlowych po stronie niezaspokojonego wierzyciela spółki konieczne jest wykazanie, iż w postępowaniu upadłościowym wierzyciel nie uzyskałby zaspokojenia, nawet gdyby to postępowanie wszczęto wcześniej.

Odpowiedzialność sprzedającego w transakcjach M&A

W naszej praktyce często spotykamy się z pytaniami – zarówno ze strony sprzedawców, jak i ze strony kupującego – jak w transakcji M&A kształtuje się odpowiedzialność sprzedawcy i jakie roszczenia względem sprzedawcy może podnosić kupujący?

Składki tylko, gdy spółka rzeczywiście jednoosobowa

Każdy wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – nawet taki, który posiada znikomą liczbę udziałów – może korzystać z zastrzeżonych dla tego tytułu uprawnień (na przykład uczestniczyć w podziale zysku). Wspólnicy dwuosobowej spółki z o.o., niezależnie od posiadanego wskaźnika procentowego udziałów, co do zasady są równi i wbrew wcześniejszemu orzecznictwu nie podlegają ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Czy wniesienie infrastruktury oświetleniowej aportem do spółki podlega VAT?

Zdaniem gminy, nie działa ona jako przedsiębiorca, lecz realizuje zadanie własne o charakterze publicznoprawnym, nałożone odrębnymi przepisami. Nie można więc jej uznać za podatnika. A jakie stanowisko zajął organ podatkowy?

Aż dwa minimalne podatki dochodowe dla największych polskich firm

Pomimo braku wdrożenia przepisów krajowych polskie spółki mogą podlegać globalnemu podatkowi. Jest to bowiem podatek co najmniej unijny, który krajowy przedsiębiorca może płacić w innym państwie UE.