Negocjacje umów i rozwiązywanie konfliktów w branży przemysłowej

Przemysł to sektor, w którym techniczne i biznesowe aspekty łączą się w jedną całość. W obliczu coraz bardziej konkurencyjnego rynku oraz konieczności podejmowania strategicznych decyzji, umiejętne prowadzenie negocjacji umów staje się kluczowym elementem funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw.

Publikacja: 23.04.2024 17:41

Negocjacje umów i rozwiązywanie konfliktów w branży przemysłowej

Foto: Adobe Stock

Obszary negocjacji

Negocjacje mogą pojawiać się na wielu płaszczyznach np. umów handlowych, zakupu lub sprzedaży nieruchomości czy zakupu maszyn. Jest to proces wymagający nie tylko umiejętności komunikacyjnych, ale także solidnej wiedzy prawniczej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze tematy negocjacyjne, które pojawiają się w branży przemysłowej.

W umowie na zakup maszyny kluczowe jest precyzyjne określenie parametrów technicznych maszyn, warunków gwarancji, dostawy, a także odpowiedzialności za wady ewentualnie występujące po dostarczeniu. W umowie negocjować można również zapisy poszerzające uprawnienia kupującego dot. rękojmi oraz ustalenia gwarancyjne. Należy pamiętać, że w przypadku nowoczesnych maszyn konieczne jest uregulowanie korzystania z zainstalowanego w nim oprogramowania poprzez opisanie zasad udzielonej licencji.

Z kolei w umowie przedwstępnej zakupu nieruchomości przemysłowej istotne jest ustalenie warunków zakupu nieruchomości w sposób wiążący i bezpieczny, poprzez nałożenie głównie na sprzedającego dodatkowych obowiązków. Umowa przedwstępna nie powoduje przejścia prawa własności nieruchomości, a jedynie zobowiązuje do dokonania zakupu i określa jakie działania w tzw. międzyczasie muszą przez strony zostać jeszcze podjęte. Dzięki odpowiednim i efektywnym zapisom, warunki zakupu nieruchomości nie ulegną zmianie nawet jeśli czas zawarcia umowy przyrzeczonej jest daleki, a na rynku ceny uległy gwałtownym wzrostom.

Trochę inne elementy negocjuje się przy zawieraniu umowy najmu. Tu istotne jest dokładne ustalenie warunków najmu, takich jak okres trwania umowy, wysokość czynszu oraz obowiązki wynajmującego i najemcy, w tym kwestie ewentualnych napraw oraz adaptacji fabryki lub hali pod działalność najemcy. Dopracowana umowa najmu, skutecznie wynegocjowana i zapewniająca bezpieczeństwo, umożliwi najemcy swobodne prowadzenie działalności w obiekcie i stabilność.

Zasady negocjacji

Dla wielu okazać się może zaskoczeniem, że negocjacje jako czynności polegające na nieustannej wymianie ofert między dwoma podmiotami, regulowane są poprzez przepisy prawa, a ściślej mówiąc – poprzez przepisy Kodeksu cywilnego. W szczególności definiują one pojęcie oferty i stanowią, że ofertą jest oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy o określonej treści, o ile oświadczenie to zawiera istotne postanowienia tej umowy. W rzeczywistości przy negocjacjach mamy więc do czynienia ze wzajemnych składaniem sobie ofert przez przedsiębiorców oraz ich modyfikacjami.

Przepisy Kodeksu cywilnego regulują również w jakich okolicznościach oferta jest uznawana za przyjętą, tworząc instytucje takie jak modyfikujące lub milczące przyjęcie oferty. Nieznajomość tych przepisów może prowadzić do nieoczekiwanych, negatywnych skutków w postaci faktycznego związania się umową, której zapisy nie będą dla nas satysfakcjonujące.

Na marginesie należy dodać, że prowadzenie negocjacji z naruszeniem dobrych obyczajów, w szczególności bez zamiaru zawarcia umowy, prowadzi do powstania obowiązku naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy. Przykładem zachowań skutkujących powstaniem takiego obowiązku jest negocjowanie bez zamiaru zawarcia umowy oraz odstąpienie od dalszych negocjacji bez uzasadnionej przyczyny.

Etapy negocjacji

Do rozpoczęcia negocjacji należy się odpowiednio przygotować. Przykładowo, przed podjęciem decyzji o zakupie czy najmie nieruchomości kluczową rolę odgrywa audyt prawny. Audyt polega na weryfikacji dokumentów związanych z daną nieruchomością, takich jak tytuły własności, umowy najmu czy pozwolenia budowlane. To pozwala przedsiębiorstwu na upewnienie się, że nieruchomość jest wolna od wad prawnych i może być bezpiecznie wykorzystywana do celów biznesowych. Wyniki audytu mogą stanowić solidną podstawę do negocjacji warunków umowy zakupu, w tym negocjacji ceny.

Warto zdać sobie sprawę, że negocjacje mogą pojawiać się nie tylko na etapie zawierania umowy, ale także później – w toku jej realizacji. Każdy z tych etapów ma inną specyfikę i wymogi.

Na etapie planowania zawarcia umowy istotne jest uwzględnienie wszelkich aspektów prawnych, takich jak obowiązki stron, czy sankcje za niezrealizowanie umowy. Prawidłowa znajomość przepisów pozwoli uniknąć potencjalnych sporów w przyszłości.

Po podpisaniu umowy mogą pojawić się inne trudności, np. opóźnienia w dostawie, wady nieruchomości lub maszyn. W takich sytuacjach kluczowe jest, aby umowa zawierała odpowiednie klauzule regulujące postępowanie w przypadku niezgodności z warunkami umowy. Strony muszą wypracować porozumienie, bowiem w innym wypadku któraś z nich zapewne skieruje sprawę na drogę postępowania sądowego.

Czytaj więcej

Negocjacje i renegocjacje kontraktów w branży hotelarskiej

Mediacje

Skutecznym narzędziem do rozwiązania konfliktu na tym etapie mogą być też mediacje gospodarcze. Dzięki mediacjom przedsiębiorstwa przemysłowe mogą uniknąć długotrwałych i kosztownych procedur sądowych, skupiając się na kontynuowaniu swoich działań biznesowych.

Co istotne, mediacje są prowadzone z zachowaniem poufności, co pozwala stronom na swobodną dyskusję bez obaw o ujawnienie informacji przed konkurencją czy opinią publiczną. Stosownie do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, w przypadku prowadzenia mediacji, która nie zakończyła się zawarciem ugody – powoływanie się stron na oświadczenia i propozycje ugodowe poczynione przez drugą stronę w ramach mediacji jest bezskuteczne.

W niektórych przypadkach strony celowo wprowadzają do swojej umowy tzw. klauzuli mediacyjnej, na której mocy strony postanawiają, że w przypadku zaistnienia sporu na tle wykonywania zawieranej umowy - będą rozwiązywać spór w drodze mediacji.

Odpowiednie wsparcie

Przejrzysta komunikacja i budowanie porozumienia sprzyjają nie tylko rozwiązywaniu bieżących problemów, ale także tworzą atmosferę zaufania i współpracy, co z kolei sprzyja długoterminowemu sukcesowi przedsiębiorstwa. Rozwiązywanie konfliktów w drodze negocjacji lub mediacji jest często o wiele bardzie dostosowane do indywidualnych potrzeb i specyfiki przedsiębiorstwa, niż w przypadku korzystania z metod tradycyjnych, czyli procesów sądowych.

Przedsiębiorstwa przemysłowe powinny częściej korzystać z wsparcia prawnego przy negocjacjach umów handlowych oraz zakupie nieruchomości. Prawnicy specjalizujący się w prawie handlowym i nieruchomościowym posiadają wiedzę i doświadczenie, które pozwalają im na identyfikację potencjalnych zagrożeń. Dzięki ich pomocy przedsiębiorstwa mogą zabezpieczyć swoje interesy i uniknąć nieprzewidzianych konsekwencji. Zapewnienie sobie odpowiedniego wsparcia to inwestycja w bezpieczeństwo i stabilność działalności na rynku.

Radca prawny Anna Kałużna

Aplikant radcowski Wiktoria Stolarska

Kancelaria Radców Prawnych Tomasz Czapczyński sp.k.

Kancelaria jest zrzeszona w sieci Kancelarie RP działającej pod patronatem dziennika „Rzeczpospolita”.

Obszary negocjacji

Negocjacje mogą pojawiać się na wielu płaszczyznach np. umów handlowych, zakupu lub sprzedaży nieruchomości czy zakupu maszyn. Jest to proces wymagający nie tylko umiejętności komunikacyjnych, ale także solidnej wiedzy prawniczej. Poniżej przedstawiamy najważniejsze tematy negocjacyjne, które pojawiają się w branży przemysłowej.

Pozostało 95% artykułu
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Edukacja i wychowanie
Duże zmiany w szkołach od 1 września 2024 r. Nowacka podpisała rozporządzenie
Prawo w Firmie
Ta ustawa ma chronić przed hakerami ze Wschodu. Firmy i samorządy protestują
Prawo karne
Prokuratura umarza postępowanie w sprawie Lisa. Posłanka: Nieprawdopodobne uzasadnienie
Materiał Promocyjny
CERT Orange Polska: internauci korzystają z naszej wiedzy