W ramach działań promocyjnych podatnicy przekazują czasami towary nieopłatnie vlogerom lub blogerom, aby wystawili oni swoją rekomendację, użyli produktu podczas nagrywania odcinków w wideoblogu lub podczas wydarzeń, w których uczestniczą. Takie wydanie towarów ma swoje konsekwencje podatkowe w VAT.

Czytaj także: Bloger nie odliczy VAT od codziennych zakupów

Nieodpłatne przekazanie

Aby można było mówić o opodatkowaniu VAT nieodpłatnego wydania towaru, jego skutkiem musi być przeniesienie prawa do dysponowania towarem jak właściciel. Tylko wtedy wydanie towaru można w ogóle rozpatrywać w kategorii dostawy opodatkowanej VAT. Jeśli towar będzie wydany np. blogerowi lub vlogerowi, ale nie na własność, tylko z obowiązkiem zwrotu po przetestowaniu towaru, wykorzystaniu go do zrobienia odcinka lub wpisu na blogu, to w takim przypadku do dostawy towaru w ogóle nie dochodzi.

Opodatkowaniu VAT podlegają co do zasady wyłącznie czynności odpłatne (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Wyjątkiem od tej zasady jest opodatkowanie nieodpłatnych dostaw towarów, w przypadku, gdy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy jego nabyciu lub wytworzeniu (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT). Będzie to dotyczyć np. wydania nieodpłatnie towaru, który był zakupiony w celu sprzedaży.

Wyjątek dotyczy próbek

Opodatkowanie VAT nie występuje, gdy wydawane towary są próbkami, jeżeli ich przekazanie następuje na cele związane z działalnością gospodarczą podatnika (art. 7 ust. 3 ustawy o VAT).

Zgodnie z definicją ustawową „próbka" to identyfikowalny jako próbka egzemplarz towaru lub jego niewielka ilość, które pozwalają na ocenę cech i właściwości towaru w jego końcowej postaci, przy czym ich przekazanie (wręczenie) przez podatnika ma na celu promocję tego towaru oraz nie służy zasadniczo zaspokojeniu potrzeb odbiorcy końcowego w zakresie danego towaru, chyba że zaspokojenie potrzeb tego odbiorcy jest nieodłącznym elementem promocji tego towaru i ma skłaniać tego odbiorcę do zakupu promowanego towaru (art. 7 ust. 7 ustawy o VAT).

Przykład:

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

ALFA jest spółką z branży spożywczej, produkuje soki. W ramach promocji wydaje próbki swoich produktów, które rozdawane są w sklepach przy przeznaczonych do tego stoiskach i są przygotowanego do natychmiasto-wego spożycia (napój wydawany jest w kubkach). Taki poczęstunek jest wydaniem próbki, przez co nie wystąpi VAT należny z tytułu nieodpłatnego wydania towaru.

Sprawa komplikuje się, gdy towarem wydawanym jako próbka ma być towar, którego nie można podzielić, bo przestanie on wtedy spełniać swoją funkcję.

Zaspokajanie potrzeb końcowego odbiorcy

Dotyczy to np. urządzeń elektronicznych lub ubrań, które po wykorzystaniu w promocji mogą być dalej używane przez blogerów dla ich prywatnych celów.

W praktyce organów podatkowych przyjmuje się, że jeżeli towar jest przekazywany osobom mającym go promować, np. blogerom, czy celebrytom, którzy mogą później sami z niego korzystać (i stają się jego właścicielami), to nie mamy do czynienia z próbką towaru. Przekazane towary zaspakajają bowiem potrzeby odbiorcy końcowego. Takie stanowisko zajął m.in. Dyrektor KIS w interpretacji z 21 maja 2018 r., (0114-KDIP1-1.4012. 190.2018.3.KOM). Wyjaśnił, że towary wydawane blogerom mogą być przez nich wykorzystywane nie tylko w sytuacjach oficjalnej prezentacji na blogu, ale też na co dzień w sytuacjach prywatnych (interpretacja dotyczyła wózków dziecięcych). Takie podejście było prezentowane również we wcześniejszych interpretacjach (Dyrektor KIS w interpretacji z 10 maja 2017 r., 0114-KDIP4. 4012.60. 2017. 1.MP; DIS w Warszawie w interpretacji z 18 lipca 2016 r., IPPP2/4512-408/16-2/BH). W konsekwencji, zdaniem organów podatkowych, wydanie tego rodzaju próbek będzie podlegało opodatkowaniu VAT.

Co na to fiskus

Z przekazaniem próbki, w świetle praktyki organów podatkowych, mielibyśmy do czynienia, gdyby próbki nie mogły być wykorzystywane dla celów osobistych przez osoby, które je otrzymały. W interpretacjach indywidualnych można się spotkać z następującymi przykładami próbek:

- próbka butów ortopedycznych przekazana przedstawicielowi handlowemu w celu przetestowania (DIS w Poznaniu w interpretacji z 22 listopada 2016 r., 3063-ILPP3. 4512.76. 2016.2.JK);

- egzemplarze książek (podręczników) przekazywane nauczycielom w celu zapoznania się z produktem (DIS w Warszawie w interpretacji z 6 marca 2014 r., IPPP1/443-1288/13-4/AP).

Wynagrodzenie za usługę

Wydanie towaru może być traktowane w pewnych sytuacjach jako forma zapłaty – ekwiwalent za świadczenie drugiej strony. Z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia gdy np. towar w celach promocyjnych wydawany jest blogerowi, a jednocześnie strony umówią się, że w zamian z usługę promocji towaru bloger zatrzyma go na własność. Dojdzie zatem do barteru: usługa w zamian za towar. W takim przypadku wydanie towaru blogerowi powinno być traktowane jako odpłatne wydanie towaru i przez to kwestia zakwalifikowania go jako próbki nie będzie mieć znaczenia.

Autor jest radcą prawnym i doradcą podatkowym w ABC Tax Sp. z o.o.

podstawa prawna: art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 7 ust. 2, 3 i 7 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 1221 ze zm.)