Tag: Zakres Opodatkowania

Powiązane

VAT

Odpłatne przekazanie kuponów rabatowych trzeba opodatkować VAT

Kupon rabatowy emitowany przez spółkę i sprzedawany partnerowi, a następnie przekazany uczestnikom promocji jest nierozerwalnie związany z rabatem udzielanym przy sprzedaży dokonywanej przez spółkę. Tym samym odpłatne przekazanie przez nią kodów rabatowych na rzecz partnera stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak opodatkować VAT odszkodowanie za wywłaszczenie - wyrok WSA

Gdy odszkodowanie jest jedyną formą zapłaty za oddane z mocy prawa Skarbowi Państwa grunty, to jest to kwota należna z tytułu sprzedaży, którą dla wyliczenia podstawy opodatkowania należy traktować jako brutto zawierającą podatek.

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność z mocy prawa: gmina jest podatnikiem i musi doliczyć VAT

Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność od 1 stycznia 2019 r. z mocy prawa stanowi odrębną czynność podlegającą opodatkowaniu VAT.

Podatek od nieodpłatnego przekazania spółki wspólnikowi

Czynność prawna, której przedmiotem jest przekazanie przedsiębiorstwa nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Praktyczne problemy z obliczeniem proporcji

Przepisy, dotyczące stosowania tzw. prewspółczynnika przy częściowym odliczaniu podatku naliczonego, obowiązują od 2016 r., ale ich interpretacja nadal jest przedmiotem sporów z organami podatkowymi.

Czy zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa trzeba opodatkować

Praktyka obrotu gospodarczego pokazuje, że zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest problematyczne dla przedsiębiorców w kontekście podatku od towarów i usług. Wynika to w dużej mierze z definicji zorganizowanej części przedsiębiorstwa, która bywa odmiennie interpretowana przez przedsiębiorców i organy podatkowe.

Czy otrzymanie kaucji powoduje powstanie obowiązku podatkowego

Pobrana kaucja będąca zabezpieczeniem wykonania umowy, w sytuacji kiedy podlega ona zwrotowi klientowi po wykonaniu usługi lub po odbiorze zakupionego towaru, nie jest zapłatą z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług i nie generuje powstania obowiązku podatkowego w momencie jej otrzymania.

Kiedy transakcja zbycia składników majątkowych firmy jest wyłączona z opodatkowania

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowi czynność niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

VAT: kosztowny wodociąg przesądził o opodatkowaniu sprzedaży działek

Poniesienie wydatków na wybudowanie sieci wodociągowej na działce, do której zostaną przyłączone również pozostałe wydzielone i przeznaczone do sprzedaży, to istotny element przesądzającym o prowadzeniu działalności gospodarczej.

VAT: budowa za granicą nie jest opodatkowana w Polsce

Polski podatnik, który wykonuje w innym kraju prace budowlane na terenie ambasady RP, powinien posiadać dokumenty potwierdzające, że wywożone z kraju materiały będą wykorzystywane do tych robót. Wtedy będzie mógł odliczyć VAT.