Tag: Zakres Opodatkowania

Powiązane

VAT

Jak opodatkować eksport towarów w przesyłce pocztowej

Potwierdzenie wywozu pochodzące od organów celnych nie zawsze jest niezbędne dla zastosowania stawki 0 proc. VAT w eksporcie.

Aport sklepu internetowego bez podatku

Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie polega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Czy świadczenia niepieniężne wspólnika dla spółki podlegają VAT

W przypadku wykonywania przez wspólników na rzecz spółki z o.o. powtarzających się świadczeń niepieniężnych, takich jak usługi doradcze czy konsultingowe, nie jest spełniony warunek braku samodzielności, co oznacza, że takie czynności należy opodatkować podatkiem od towarów i usług.

Wsparcie dla projektu trzeba rozliczyć

Skoro dotacja ma służyć dofinansowaniu zajęć i materiałów edukacyjnych dla uczestników projektu to odnosi się do ceny świadczonych usług. Wchodzi zatem do podstawy opodatkowania.

Cesja wierzytelności poniżej wartości nominalnej bez VAT

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące cesji wierzytelności nie rozstrzygają wątpliwości, czy takie transakcje powinny podlegać opodatkowaniu tym podatkiem. W podejściu organów podatkowych oraz sądów administracyjnych można zaobserwować istotne rozbieżności interpretacyjne w tym zakresie.

Kiedy należy refakturować usługę, a kiedy można wystawić notę obciążeniową?

Zwrot wydatków ma miejsce, jeżeli podatnik działa w imieniu i na rachunek usługobiorcy. Inaczej jest w przypadku refakturowania usług, której elementem jest działanie podatnika we własnym imieniu, lecz na rachunek klienta.

Dekoracje z warsztatu terapii zajęciowej bez VAT

Jeśli wytwarzane przez osoby niepełnosprawne rzeczy nie mają realnej wartości ekonomicznej, ich sprzedaż nie jest opodatkowana.

Fiskus naciąga przepisy, żeby dostać więcej podatku

Wynajem nieruchomości mieszkalnych na cele świadczonych przez najemcę usług zakwaterowania dla swoich pracowników przez czas trwania określonej pracy podlega opodatkowaniu 8 proc. stawką.

Odpłatne przekazanie kuponów rabatowych trzeba opodatkować VAT

Kupon rabatowy emitowany przez spółkę i sprzedawany partnerowi, a następnie przekazany uczestnikom promocji jest nierozerwalnie związany z rabatem udzielanym przy sprzedaży dokonywanej przez spółkę. Tym samym odpłatne przekazanie przez nią kodów rabatowych na rzecz partnera stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jak opodatkować VAT odszkodowanie za wywłaszczenie - wyrok WSA

Gdy odszkodowanie jest jedyną formą zapłaty za oddane z mocy prawa Skarbowi Państwa grunty, to jest to kwota należna z tytułu sprzedaży, którą dla wyliczenia podstawy opodatkowania należy traktować jako brutto zawierającą podatek.