Tag: Zakres Opodatkowania

Powiązane

VAT

Nie każda usługa psychologa wolna od VAT

Podatnik skorzysta ze zwolnienia przychodu z opodatkowania. Ale nie w każdym wypadku. Ważne jest bowiem nie tylko to, jakie ma kwalifikacje, ale również to, jakie świadczy usługi.

Rodzaj wkładu do spółki cichej decyduje o opodatkowaniu VAT

Wkłady pieniężne wniesione do spółki cichej nie podlegają opodatkowaniu VAT, natomiast know-how będzie opodatkowany jako odpłatne świadczenie usług.

Jest coś w zamian, to jest podatek

Kwota otrzymana tytułem partycypacji inwestora w kosztach rozbudowy infrastruktury podlega opodatkowaniu jako odpłatne świadczenie usługi.

Jak opodatkować eksport towarów w przesyłce pocztowej

Potwierdzenie wywozu pochodzące od organów celnych nie zawsze jest niezbędne dla zastosowania stawki 0 proc. VAT w eksporcie.

Aport sklepu internetowego bez podatku

Wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa nie polega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Czy świadczenia niepieniężne wspólnika dla spółki podlegają VAT

W przypadku wykonywania przez wspólników na rzecz spółki z o.o. powtarzających się świadczeń niepieniężnych, takich jak usługi doradcze czy konsultingowe, nie jest spełniony warunek braku samodzielności, co oznacza, że takie czynności należy opodatkować podatkiem od towarów i usług.

Wsparcie dla projektu trzeba rozliczyć

Skoro dotacja ma służyć dofinansowaniu zajęć i materiałów edukacyjnych dla uczestników projektu to odnosi się do ceny świadczonych usług. Wchodzi zatem do podstawy opodatkowania.

Cesja wierzytelności poniżej wartości nominalnej bez VAT

Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług dotyczące cesji wierzytelności nie rozstrzygają wątpliwości, czy takie transakcje powinny podlegać opodatkowaniu tym podatkiem. W podejściu organów podatkowych oraz sądów administracyjnych można zaobserwować istotne rozbieżności interpretacyjne w tym zakresie.

Kiedy należy refakturować usługę, a kiedy można wystawić notę obciążeniową?

Zwrot wydatków ma miejsce, jeżeli podatnik działa w imieniu i na rachunek usługobiorcy. Inaczej jest w przypadku refakturowania usług, której elementem jest działanie podatnika we własnym imieniu, lecz na rachunek klienta.

Dekoracje z warsztatu terapii zajęciowej bez VAT

Jeśli wytwarzane przez osoby niepełnosprawne rzeczy nie mają realnej wartości ekonomicznej, ich sprzedaż nie jest opodatkowana.