Podatnicy CIT często z przyczyn biznesowych obierają sobie rok podatkowy inny niż kalendarzowy. Aby taka zmiana była skuteczna, trzeba dokonać kilku formalności, ale przepisy nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, w jakiej kolejności wszystkie one powinny zostać dokonane.

O wyjaśnienie tych spraw w drodze interpretacji indywidualnej poprosiła spółka, która dotychczas rozliczała się według lat kalendarzowych, ale zdecydowała się zmienić rok podatkowy pod koniec 2021 r. Wtedy to 20 grudnia jej zgromadzenie wspólników uchwaliło, że rokiem podatkowym będzie okres od 1 września do 31 sierpnia. Pierwszym rokiem podatkowym po zmianie będzie okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r. (a więc 20 miesięcy).

Czytaj więcej

Na co zwrócić uwagę sporządzając sprawozdanie finansowe za 2021 r.

Aby uchwała wspólników (w jakiejkolwiek sprawie) była skuteczna, musi zostać zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z kolei dla celów podatkowych wymóg ustawy o CIT jest taki, by podatnik poczynił odpowiednią zmianę w umowie lub statucie spółki, aby stało się to przed końcem „starego” roku podatkowego, a poza tym, by podatnik powiadomił naczelnika właściwego urzędu skarbowego. Takie zawiadomienie składa się w rocznym zeznaniu składanym za ostatni rok podatkowy spółki przed zmianą. Zeznanie takie, jak wynika z art. 8 ust. 4 ustawy o CIT, składa się do końca trzeciego roku następującego po zakończeniu roku podatkowego.

Jedną z wątpliwych kwestii jest to, czy można poinformować urząd skarbowy o zmianie, gdy stosowna uchwała wspólników została podjęta w „starym” roku podatkowym, ale nie nabrała mocy prawnej przed rozpoczęciem nowego. W konkretnej sytuacji tej spółki uchwała została zarejestrowana w KRS 17 stycznia 2022 r., a więc po zakończeniu „starego” roku podatkowego.

Według interpretacji wydanej 11 maja 2022 r. przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej wystarczy, żeby uchwała wspólników zmieniająca rok podatkowy nabrała mocy prawnej przed dniem złożenia zeznania za „stary” rok podatkowy. Nie musi mieć ona takiej mocy wcześniej.

W tym konkretnym przypadku, choć zmiana spółki została uwidoczniona w KRS już po zakończeniu ostatniego roku podatkowego rozliczanego według „starego” terminarza, nie przeszkadza to w skutecznym zawiadomieniu urzędu skarbowego. Spółka powinna złożyć zeznanie roczne co do zasady do 31 marca 2022 r. Skoro zmiana umowy spółki została uwidoczniona 17 stycznia, to już od tego dnia można skutecznie zawiadamiać US o zmianie.

Numer interpretacji: 0111-KDIB1-2.4010.171.2022.1.EJ