Tag: Interpretacja podatkowa

Powiązane

Podatki

Dojazd autobusem bez podatku

Pracownik nie ma przychodu, jeśli firma zafunduje mu dojazdy określonym w ustawie środkiem transportu.

Nie ma przychodu przy wniesieniu ZCP aportem

Platforma software jako wyodrębniony finansowo, organizacyjnie i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych może być traktowana jako zorganizowana część przedsiębiorstwa.

Służbowy telefon używany do celów prywatnych a pełne odliczenie kosztu

W razie braku możliwości jednoznacznego określenia kosztów przypadających na konkretnego pracownika z tytułu korzystania przez niego z telefonu służbowego w celach prywatnych w danym okresie rozliczeniowym, pracodawca będzie mógł w całości zaliczyć wydatki na abonament jako koszty uzyskania przychodu w myśl art. 15 ustawy o CIT.

To urzędnik ma dać konkretną odpowiedź

Fiskus nie można żądać od podatnika ubiegającego się o interpretację indywidualną, aby we własnym zakresie rozstrzygnął czy podejmowane przez niego czynności stanowią działalność badawczo-rozwojową.

Podatnik wybierze które udziały umarza

Podmiot zbywający udziały w celu ich dobrowolnego umorzenia jest uprawniony do wyboru w jakiej kolejności będzie je zbywał, a w konsekwencji ma prawo do przypisania odpowiedniego kosztu uzyskania przychodu z ich zbycia, zależnego m.in. od sposobu w jaki je nabył.

Towaru raz wykorzystanego w działalności opodatkowanej nie odsprzedamy bez VAT

Zbywca nie może korzystać ze zwolnienia dostawy towarów od podatku VAT na tej tylko podstawie, że z tytułu ich nabycia nie przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego, jeżeli towary wykorzystywał w działalności opodatkowanej, nawet jeśli działalność ta miała dla niego charakter marginalny.

Fiskus zmienia stanowisko w sprawie uwłaszczenia

Opłaty pobierane przez gminy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności podlegają VAT.

Kiedy nie rozlicza się VAT od sprzedaży poleasingowego pojazdu

Podatnik sprzedający po upływie sześciu miesięcy od daty wykupu motocykl, który został wykupiony z leasingu operacyjnego do majątku osobistego i nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych, nie ma obowiązku opodatkowania transakcji podatkiem od towarów i usług.

Jak skorzystać z ulgi mieszkaniowej

W przypadku wydatków ponoszonych przez podatnika na budowę mieszkania przez dewelopera istotna jest data wpłaty środków na jego konto, a nie nabycia własności wybudowanego lokalu.

Aplikacja do internetowej sprzedaży z niskim podatkiem

Przedsiębiorca tworzący oprogramowanie do e-handlu ma prawo do preferencyjnej stawki PIT.