Przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży detalicznej towarów przez Internet (w sklepie internetowym oraz za pośrednictwem portali aukcyjnych). Sprzedaż jest opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorca zajmuje się wyłącznie sprzedażą towarów i nie świadczy usług ich dostawy. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Po zakupie klient uiszcza na rachunek bankowy przedsiębiorcy zapłatę za towar powiększoną o koszty przesyłki należne dostawcy. W regulaminie sklepu zawarty jest zapis: „Kupując bezpośrednio w naszym sklepie lub poprzez aukcje (klient) automatycznie udziela sprzedającemu pełnomocnictwa – jednorazowe zawarcie umowy z firmą realizującą odpłatną dostawę zamówionych towarów – na nadanie przesyłki w imieniu i na koszt kupującego". Każdy kupujący, w celu sfinansowania transakcji zakupu, ma obowiązek zaakceptować zapisy regulaminu. Przedsiębiorca pobiera z góry zryczałtowaną kwotę na pokrycie kosztów przesyłki, jej zapakowania i zabezpieczenia. Czy środki pieniężne, które wpływają na rachunek bankowy przedsiębiorcy na opłacenie w imieniu kupującego kosztów przesyłki nabytego towaru, są jego przychodem z działalności gospodarczej i czy powinny być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? – pyta czytelniczka.

Stosownie do art. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o PIT.

Kwoty należne, dotacje i dopłaty

Za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników sprzedających towary i usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (zob. art. 14 ust. 1 ustawy o PIT).

Przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 3 pkt 13 ustawy o PIT, i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te są związane z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których, dokonuje się odpisów amortyzacyjnych (zob. art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT). Do przychodów z działalności gospodarczej nie zalicza się natomiast zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów (zob. art. 14 ust. 3 pkt 3a ustawy o PIT).

W imieniu i na rzecz kupującego

W analizowanej sprawie kwoty otrzymane od kupującego na pokrycie kosztów przesyłki pocztowej nie są kwotami należnymi przedsiębiorcy z tytułu sprzedaży towarów. Przedsiębiorca, działając jako pełnomocnik, zobowiązany jest do przekazania otrzymanych kwot na rzecz operatora pocztowego lub kuriera w zamian za świadczone na rzecz klientów usługi pocztowe. Warunkiem bezwzględnym i podstawowym dla takiej klasyfikacji kwot otrzymanych od kupującego jest przy tym działanie przez przedsiębiorcę w imieniu i na rzecz (rachunek) kupującego, na podstawie umowy zawartej z kupującym i udzielonego mu przez kupującego pełnomocnictwa >patrz ramka.

Skoro w warunkach (regulaminie) prowadzonej sprzedaży wysyłkowej (internetowej) zostało wyraźnie zastrzeżone, że kupujący udziela przedsiębiorcy pełnomocnictwa do zawarcia umowy o świadczenie usług w jego imieniu z Pocztą Polską lub firmą kurierską, a kwota należności za przesyłkę otrzymana od klienta (kupującego) odpowiada faktycznej odpłatności z tego tytułu poniesionej przez przedsiębiorcę, to nie powstaje u przedsiębiorcy przychód w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Kwoty otrzymywane z tego tytułu nie są bowiem kwotami należnymi z tytułu sprzedaży towarów. Działając w imieniu i na rachunek nabywcy towarów, jako jego pełnomocnik, przedsiębiorca zobowiązany jest do przekazania kwot otrzymanych tytułem kosztów wysyłki towarów na rzecz operatora pocztowego lub firmy kurierskiej.

Fiskus potwierdza

Autopromocja
Rozlicz PIT z "Rzeczpospolitą"

W łatwy i wygodny sposób wypełnij zeznanie podatkowe

Pobierz za darmo

Środki pieniężne, które wpływają na rachunek przedsiębiorcy na pokrycie zobowiązań kupującego (mocodawcy) wobec dostawcy, nie zwiększają podstawy opodatkowania jako przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwoty te nie mają zatem wpływu na wysokość przychodu przedsiębiorcy. Natomiast ewentualna nadwyżka środków pieniężnych pozostała po pokryciu rzeczywistych kosztów przesyłki zapłaconych podmiotowi świadczącemu usługę doręczania towarów, podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym (por. interpretację Izby Skarbowej w Łodzi z 13 listopada 2015 r., IPTPB1/4511-574/15-2/ASZ oraz interpretację Izby Skarbowej w Katowicach z 20 maja 2015 r., IBPBI/1/4511-225/15/WRz).

Autor jest doradcą podatkowym

podstawa prawna: art. 14 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2032 ze zm.)

podstawa prawna: art. 6 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 2180 ze zm.)

podstawa prawna: art. 95 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 459 ze zm.)

masz pytanie, wyślij e-mail: tygodnikpodatki@rp.pl

Czynność wykonał przedstawiciel, skutki obejmą mocodawcę

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie albo wynikających z właściwości czynności prawnej, można dokonać czynności prawnej przez przedstawiciela (art. 95 § 1 kodeksu cywilnego). Czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego (art. 95 § 2 k.c.).

Każda czynność wykonana przez pełnomocnika w imieniu mocodawcy i w zakresie udzielonego pełnomocnictwa wywołuje zatem skutki bezpośrednio w sferze prawnej mocodawcy.