Fiskus powinien się dowiadywać o planowanych schematach obchodzących prawo podatkowe, ale w ściśle określonych granicach. Taki wniosek można wysnuć po opublikowaniu przez Ministerstwo Finansów raportu z konsultacji w tej sprawie. Głos w tej sprawie zabrało 30 podmiotów – samorządów zawodowych, organizacji gospodarczych oraz indywidualnych osób. Ma być wzięty pod uwagę przy opracowywaniu projektu ustawy. Będzie to prawdopodobnie nowelizacja ordynacji podatkowej. Na razie resort nie podał, kiedy można oczekiwać konkretnego projektu.

Ministerstwo zaproponowało trzy ogólne warianty nowych przepisów. W najbardziej restrykcyjnej wersji „promotorzy" optymalizacji mieliby zgłaszać organom skarbowym schematy optymalizacyjne już na etapie planowania, ze wskazaniem konkretnej osoby albo firmy. Łagodniejszy wariant zakładał, by o planowanych schematach informować bez wskazywania, którego podatnika dotyczą. Trzecia wersja – a zyskała najwięcej zwolenników w konsultacjach – zakłada, że sam podatnik planujący schemat optymalizacyjny powinien o nim informować władze skarbowe.

Tajemnica zobowiązuje

„Obowiązek raportowania powinien ciążyć na tym, kto realizuje lub wdraża taką strukturę/udogodnienie, a nie na zawodach zaufania publicznego" – napisała Konfederacja Lewiatan. Przedstawiciele adwokatury, radców prawnych i doradców podatkowych podkreślali, że nowe regulacje powinny respektować tajemnicę zawodową, która obowiązuje przedstawicieli tych zawodów.

Próg 100 tys. zł

W konsultacjach wskazywano też, że należy precyzyjnie określić, co ma podlegać raportowaniu i o jaką skalę korzyści podatkowych może chodzić. Związek Banków Polskich zaproponował, by „raportowanie zostało ograniczone do konkretnych schematów opracowanych przez Krajową Administrację Skarbową albo MF". Ma to pozwolić na wyeliminowanie niejasności i jednolitą praktykę.

W konsultacjach padł też pomysł, by obowiązkowi zgłaszania podlegały tylko schematy, które przynosiłyby korzyść podatkową przekraczającą 100 tys. zł. Taki próg przewiduje art. 119a ordynacji podatkowej, zawierający klauzulę obejścia prawa.

Ministerstwo Finansów uzasadniało wprowadzenie obowiązku troską o szczelność systemu podatkowego. W piśmie inicjującym konsultacje wiceminister Paweł Gruza wskazał na rekomendacje Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, a także Komisji Europejskiej do takiego raportowania, zwanego z angielska Mandatory Disclosure Rules. Zauważał, że obowiązkowe raportowanie pozwoli wcześniej niż dziś uzyskać informacje o schematach planowanych przez podatników.

Opinia

Autopromocja
SZKOLENIE ONLINE

Prawne uwarunkowania prowadzenia e‑sklepu w 2022 roku

WEŹ UDZIAŁ

prof. Jadwiga Glumińska-Pawlic, przewodnicząca Krajowej Rady Doradców Podatkowych

Dążenie Polski i innych państw do zapobiegania unikaniu opodatkowania jest zjawiskiem trwałym. W naturalny sposób doradcy podatkowi są sojusznikiem państwa w trosce o właściwe wypełnianie obowiązków podatkowych. Nie może to oznaczać, że zostaniemy zobowiązani do ujawniania władzom różnych schematów działania naszych klientów. Naruszałoby to tajemnicę zawodową. Popieramy rozwiązanie przewidujące pisemne uprzedzanie klienta, że niektóre planowane przez niego działania mogą wprost naruszać prawo albo narażać je na podejrzenie obejścia prawa. Gdyby zaś doradca podatkowy proponował rozwiązania sprzeczne z prawem, należy go karać, zarówno na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów, jak i dyscyplinarnie.