Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną prezesa spółki, który został ukarany za to, że nie przedłożył dokumentów na wezwanie fiskusa.

Konkretnie chodziło o dokumentację związaną z jedną z transakcji ujętych w fakturze z listopada 2012 r. Ponieważ urzędnicy nie dostali tego, czego chcieli, sięgnęli po karę porządkową.

Czytaj więcej

Sąd o przeniesieniu odpowiedzialności za podatki spółki na komplementariusza

Prezes spółki kwestionował zasadność sankcji. Tłumaczył się m.in. tym, że spółka nie prowadzi działalności. Ta argumentacja nie przekonała jednak fiskusa. Z danych Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego wynika bowiem, że spółka jest zarejestrowana, nie znajduje się w stanie likwidacji, zawieszenia ani w upadłości. W ocenie fiskusa to, że nie prowadzi działalności, tj. nie podejmuje czynności mających znamiona prowadzenia działalności gospodarczej, nie ma zaś wpływu na jej obowiązki względem organów podatkowych. Ukarany nie przesłał kserokopii żądanej faktury, a z dowodów wynika, że wezwanie do przedłożenia dokumentów, m.in. faktury VAT i rejestrów VAT, zostało mu doręczone. I pomimo wskazania alternatywnych możliwości wypełnienia obowiązku, np. przesłania do urzędu, złożenia w godzinach jego pracy czy w formie elektronicznej, wezwany nie przedłożył żadnych dokumentów, nie usprawiedliwił też swojej bezczynności.

Sprawa trafiła do sądu. Skarżący przekonywał, że spółka jednak nie prowadzi działalności z uwagi na jej zawieszenie.

Nic nie wskórał. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zauważył, że kluczowa dla nałożenia kary porządkowej jest „bezzasadność odmowy" dokonania konkretnej czynności. Nie ma znaczenia, czy w przekonaniu strony powinna ona ten obowiązek wykonać, ani też okoliczność nieprowadzenia działalności z powodu jej zawieszenia.

Podobnie uznał NSA. Przesłanki zastosowania kary zostały spełnione, a sądu nie przekonały argumenty o zawieszeniu działalności. Jak tłumaczył bowiem w ustnych motywach uzasadnienia sędzia NSA Paweł Borszowski, podczas zawieszenia działalności podmiot musi wykonywać obowiązki publicznoprawne. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: III FSK 151/21