Schematy podatkowe - kto musi raportować

W praktyce każdy podmiot biorący pośrednio udział przy wprowadzaniu czynności mogących stanowić schemat podatkowy może być zobligowany do poinformowania o nich Szefa KAS.

Publikacja: 08.04.2019 05:20

Schematy podatkowe - kto musi raportować

Foto: 123RF

Poza korzystającym i promotorem ustawodawca przewidział jeszcze jedną odrębną rolę dla tzw. wspomagającego, czyli w praktyce każdego podmiotu biorącego pośrednio udział przy wprowadzaniu czynności mogących stanowić schemat podatkowy. Takim podmiotem może być dowolny pracownik firmy, przykładowo księgowy, kadrowy czy też specjalista ds. umów lub fakturowania, a także zewnętrzne biuro usług księgowych lub kancelaria notarialna.

Wspomagający powinien zostać poinformowany przez korzystającego lub promotora o zakwalifikowaniu danych czynności jako schematu podatkowego. Powinien także uzyskać potwierdzenie nadania NSP, a w przypadku jego braku – potwierdzenie zaraportowania uzgodnienia w informacji MDR-1.

Czytaj także: Jak raportować schematy podatkowe. MDR krok po kroku

Raportowanie schematów podatkowych a 50-proc. koszty twórcy

W każdym innym przypadku wspomagający jest zobligowany zachować czujność i przeanalizować czy zlecona mu czynność może stanowić element schematu podatkowego. W przypadku powzięcia wątpliwości ma pięć dni, aby się zgłosić pisemnie do promotora lub korzystającego z zapytaniem czy uzgodnienie stanowi schemat podatkowy. Równocześnie powinien zawiadomić administrację skarbową (ustawa nie określa w jakiej formie takie zawiadomienie ma zostać złożone) o wystąpieniu w tej sprawie do promotora/korzystającego. Wspomagający ma prawo wstrzymać się z wykonywaniem jakichkolwiek czynności do czasu uzyskania oświadczenia, że uzgodnienie nie stanowi schematu podatkowego.

Jeżeli istnieją jakiekolwiek przesłanki do tego, aby z całą pewnością stwierdzić, że zlecona czynność jest elementem schematu podatkowego, a wspomagający nie został o tym poinformowany, to wspomagający zobowiązany jest złożyć samodzielnie informację MDR-1. Jeżeli wspomagający nie może tego zrobić, gdyż jest objęty prawnie chronioną tajemnicą zawodową, to zleceniodawca powinien zostać niezwłocznie poinformowany, że w jego opinii uzgodnienie stanowi schemat podatkowy, co skutkuje obowiązkiem zaraportowania informacji MDR-1. Równocześnie wymagane jest, aby wspomagający złożył formularz MDR-2 (analogicznie jak promotor).

Wspomagający powinien mieć przy tym na uwadze, że udostępnienie poznanego schematu podatkowego innemu podmiotowi spowoduje, że sam stanie się automatycznie dla kogoś innego promotorem. Taka ewentualność skutkuje oczywiście koniecznością wypełnienia przez niego wszystkich obowiązków raportowych przypisanych do promotora.

Adam Golik jest kontrolerem finansowym w międzynarodowej spółce z branży FMCG

podstawa prawna: art. 86a – art. 86o ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 800 ze zm.)

Prawo karne
Lex Tusk - co zawiera i dlaczego jest groźna
Praca, Emerytury i renty
Ważny komunikat ZUS. Chodzi o wypłaty z programu Rodzina 500+
Zadania
Decyzje o warunkach zabudowy mogą być wstrzymane na lata
Podatki
KSeF w Sejmie: E-faktury pójdą prosto do fiskusa
Materiał Promocyjny
ESG - Raportowanie w praktyce – IV edycja
Podatki
Pierwsze mieszkanie bez podatku, szóste z wyższym
ZUS
Chcesz zwrot składki zdrowotnej? Musisz zgłosić aktualny rachunek bankowy