Podatek od towarów i usług to jedno z podstawowych źródeł dochodu budżetu państwa. Przez lata obserwowane są naruszenia oraz nielegalne procedury mające na celu wyłudzenia oraz unikanie płacenia tego podatku. Przepisy nowelizujące ustawę o VAT mają zatem na celu przede wszystkim wprowadzenie zmian w zakresie weryfikacji oraz monitorowania sposobów rozliczeń podatników, co – zdaniem ustawodawcy – pozytywnie wpłynie na uszczelnienie luki. Jedna z tych zmian dotyczy zasadności oraz warunków przyznawania zwrotów w przyspieszonym terminie, tj. w ciągu 25 dni.

Jak było do końca 2016 roku

Zgodnie z przepisami obowiązującymi do końca grudnia 2016 r., zwrot VAT w terminie 25 dni następował w przypadku, gdy kwoty podatku naliczonego wykazane przez podatnika w danej deklaracji VAT wynikały z:

- zapłaconych (w całości) faktur,

- zapłaconych dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych,

- importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a ustawy o VAT, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub do dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji VAT została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji.

Faktury zapłacone z firmowego rachunku

Z przepisów tych nie wynika zatem wprost sposób zapłaty należności z tytułu faktur oraz dokumentów celnych. Nowelizacją ustawodawca wprowadził ograniczenie do wskazanych powyżej regulacji. Obecnie należności z faktur dokumentujących nabyte przez podatnika towary i usługi muszą zostać zapłacone przelewem z jego rachunku bankowego bądź rachunku w SKOK. Doprecyzowano zatem dotychczasowe przepisy. Warto również zauważyć, że rachunek, z którego zapłacono należności wynikające z faktur, powinien być zgodny z rachunkiem wskazanym w dokumentach rejestracyjnych podatnika, a bank powinien posiadać siedzibę działalności w Polsce. Dodatkowo, podatnik jest każdorazowo zobowiązany do przedstawienia urzędowi skarbowemu dowodów zapłaty za faktury wykazane w deklaracji VAT. W przypadku pozostałych faktur, które nie zostały opłacone za pośrednictwem rachunku bankowego lub rachunku w SKOK, kwota należności nie może natomiast przekroczyć 15 000 zł.

Obecnie, dla podatników, którzy występują o 25-dniowy zwrot, wprowadzono ograniczenie do 3000 zł kwoty przeniesionej z poprzedniej deklaracji. Organy podatkowe nie będą bowiem weryfikować faktur dokumentujących różnicę podatku przeniesioną z poprzedniej deklaracji VAT.

Składane przez cały rok

Nowe przepisy wprowadzają również podmiotowy warunek przyznania zwrotu w ciągu 25 dni. Mianowicie, o przyspieszony zwrot mogą ubiegać się jedynie czynni podatnicy VAT, którzy składali deklaracje VAT przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w którym zawnioskowano o zwrot. Wprowadzenie takiego ograniczenia pozwala organom podatkowym na weryfikację wiarygodności podatnika.

Monitorowanie dotyczy także kontrahentów

Zgodnie z nowelizacją, zasadność przyznania zwrotu ma być weryfikowana w zakresie całego przebiegu transakcji. W konsekwencji, od tej pory organy podatkowe będą nie tylko sprawdzać rozliczenia podatnika, ale również jego kontrahentów, biorących udział w badanych obrotach towarami i usługami. Weryfikacji będą więc podlegać wszystkie dokumenty oraz dane, które poświadczą zgodność rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji. Dotyczy to zarówno zwrotów w terminie 25 dni, jak również zwrotów 60- i 180-dniowych.

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

W jakim celu

Dotychczasowe regulacje dotyczące zwrotów VAT sprzyjały wykorzystywaniu przepisów przez oszustów oraz nieuczciwych podatników. Dodatkowo, organy podatkowe wielokrotnie wskazywały, że (według przepisów obowiązujących przed 1 stycznia) 25-dniowy termin zwrotów był zbyt krótki na ustalenie zasadności zwrotów, a więc prawidłowości rozliczeń podatnika oraz udowodnienie zapłaty należności z tytułu wszystkich faktur ujętych w badanych rozliczeniach. Zdaniem ustawodawcy, dzięki znowelizowaniu przepisów, proces monitorowania rozliczeń podatników, którzy wystąpią o zwrot VAT w przyspieszonym terminie 25 dni, zostanie zdecydowanie usprawniony. —Natalia Sztanderska, ekspert podatkowy w zespole ds. VAT w KPMG w Polsce

podstawa prawna: ustawa z 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2016 r. poz. 2024)