fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Ustrój i kompetencje

O charakterze uchwały przesądziły zasady ustalania czynszu

Jeżeli uchwała rady gminy zawiera przynajmniej jedną normę postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, jest aktem prawa miejscowego, który musi być opublikowany w Dzienniku Urzędowym - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny
Uchwałą z 25 stycznia 2005 r. Rada Miasta Sejny zmieniła swoją uchwałę z 30 grudnia 2004 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Sejny na lata 2005 - 2009. Zmodyfikowano § 3, dotyczący terminu jej wejścia wżycie. Uznano też, że nie podlega ona publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, lecz wchodzi wżycie z dniem jej podjęcia.
W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku prokurator okręgowy w Suwałkach zarzucił, że uchwała rażąco narusza przepisy ustaw z 1990 r. o samorządzie gminnym oraz z 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych. Zdaniem prokuratora uchwała w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, który obejmuje analizę potrzeb oraz plan remontów, planowaną sprzedaż lokali w kolejnych latach, zasady polityki czynszowej oraz warunki czynszu, zawiera przepisy prawa miejscowego, powszechnie obowiązujące na terenie gminy. Założenia przyjęte w programie mogą wpływać i kształtować w przyszłości sytuację prawną mieszkańców gminy. Jako akt prawa miejscowego, uchwała powinna więc być ogłoszona.
Rada Miasta Sejny przekonywała natomiast, że przepisy prawa nie zawierają definicji aktu prawa miejscowego ani nie ustanawiają zasad publikacji uchwał samorządów. Przyjęty w uchwale program nie stanowi aktu prawa miejscowego, gdyż realizuje politykę mieszkaniową, a jego treść ma znaczenie jedynie kierunkowe.
WSA w Białymstoku stwierdził, że uchwały nie można uznać za akt prawa miejscowego - i oddalił skargę prokuratora. Treścią wieloletniego programu gospodarowania zasobem gminy są prognozy, analizy, plany i zasady polityki, którą ma prowadzić gmina. Nie są to zapisy o charakterze normatywnym, podczas gdy za prawo miejscowe mogą być uznane jedynie przepisy mające charakter norm prawnych. Skoro zaś zaskarżona uchwała nie ma charakteru aktu prawa miejscowego, to nie ma obowiązku jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa.
Na skutek skargi kasacyjnej prokuratora okręgowego w Suwałkach, wyrok ten został uchylony przez Naczelny Sąd Administracyjny. NSA stwierdził, że zgodnie z załącznikiem do uchwały burmistrz Sejn ma ustalać stawki czynszowe z uwzględnieniem zasad zawartych w przyjętym programie. Załącznik określa szczegółowo sposób ustalania wysokości czynszu. Uregulowania te, nakładające na burmistrza obowiązek stosowania unormowań zawartych w programie oraz w załączniku, mają cechy wymagane do uznania ich za normy prawne. Sposób ustalania wysokości w zasobach komunalnych gminy ma bowiem oczywiste przełożenie na interesy mieszkańców Sejn. Jeżeli zaś uchwała zawiera przynajmniej jedną normę postępowania o charakterze generalnym i abstrakcyjnym, jest aktem prawa miejscowego, podlegającym obowiązkowi opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa (sygn. I OSK 669/06).
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA