Wypłata środków z rachunku PPK na wkład własny do kredytu hipotecznego

Uczestnik PPK, który nie ma jeszcze 45 lat, może złożyć wniosek o wypłatę środków z rachunku PPK na pokrycie wkładu własnego - wymaganego, aby otrzymać kredyt hipoteczny. Uczestnik może wypłacić na wkład własny nawet 100% środków, bez pomniejszeń, ale z obowiązkiem zwrotu na rachunek PPK.

Publikacja: 27.04.2024 08:58

Wypłata środków z rachunku PPK na wkład własny do kredytu hipotecznego

Foto: Adobe Stock

Uczestnik PPK, który chce wypłacić środki na wkład własny, składa w tym celu wniosek bezpośrednio instytucji finansowej prowadzącej jego rachunek PPK (nie może skorzystać z pośrednictwa pracodawcy). W dniu złożenia tego wniosku uczestnik nie może mieć ukończonych 45 lat, czyli może to zrobić najpóźniej w dniu poprzedzającym jego 45. urodziny. Uczestnik PPK może wypłacić na pokrycie wkładu własnego jednorazowo do 100% wartości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, z obowiązkiem ich zwrotu w wartości nominalnej, czyli tyle, ile wypłacił. Bez znaczenia jest to, czy w chwili złożenia wniosku uczestnik PPK jest zatrudniony, a jeśli tak, to czy gromadzi nowe wpłaty do PPK czy złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Wypłata na wkład własny realizowana jest przez instytucję finansową na podstawie odrębnej umowy zawartej przez tę instytucję z uczestnikiem PPK.

Definicja wkładu własnego

Wkładem własnym - w rozumieniu ustawy o PPK - są wymagane środki pieniężne przeznaczone na:

 • sfinansowanie części kosztów budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego,
 • zapłatę części ceny zakupu prawa własności budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
 • nabycie prawa własności nieruchomości gruntowej lub jej części,
 • nabycie udziału we współwłasności budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w nieruchomości gruntowej,

które wnioskujący o kredyt deklaruje pokryć ze środków własnych w celu przyznania kredytu hipotecznego, o którym mowa w ustawie o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Jeżeli zatem uczestnik PPK pokrył już wkład własny, ale potrzebuje środków na spłatę zaciągniętego kredytu, nie może skorzystać z wypłaty na wkład własny z rachunku PPK.

Przykład

Uczestnik PPK chce wypłacić środki na wkład własny z uwagi na planowany remont mieszkania. Nie może skorzystać z takiego rozwiązania. Remont nie jest tym samym, co budowa albo przebudowa budynku mieszkalnego. Definicje: „budowy”, „przebudowy” i „remontu” są zawarte w ustawie – Prawo budowlane i są to odmienne pojęcia.

Umowa z instytucją finansową

Umowa, na podstawie której instytucja finansowa wypłaca uczestnikowi PPK środki na pokrycie wkładu własnego w związku z zaciągnięciem przez niego kredytu hipotecznego, określa:

 • oznaczenie inwestycji, która ma być sfinansowana z kredytu,
 • zasady i terminy wypłaty,
 • zasady i terminy zwrotu wypłaconych środków, przy czym termin zwrotu: nie może rozpocząć się później niż 5 lat od dnia wypłaty środków oraz nie może trwać dłużej niż 15 lat od dnia wypłaty środków.

W ustawie o PPK określono, na czyj rachunek zostaną przekazane środki przy wypłacie na wkład własny. Wypłaty tej dokonuje się:

 • w przypadku przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku PPK na pokrycie wkładu własnego w związku z budową lub przebudową budynku mieszkalnego - na rachunek bankowy/rachunek w SKOK uczestnika PPK, wskazany we wniosku,
 • w pozostałych przypadkach - na rachunek bankowy/rachunek w SKOK zbywcy praw.
Przykład

Uczestnik PPK ma rachunki PPK w dwóch instytucjach finansowych. Chce wypłacić 50% środków z jednego z tym rachunków PPK na pokrycie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym na zakup mieszkania. W przyszłości ma zamiar wybudować dom, ale - aby pokryć wkład własny przy kredycie hipotecznym na budowę domu - nie będzie już mógł skorzystać z wypłaty na wkład własny z żadnego rachunku PPK. Uczestnik PPK nie może bowiem zawrzeć kolejnej (drugiej) umowy o wypłatę na wkład własny z tą samą instytucją finansową. Uczestnik PPK mógłby zawrzeć umowę w celu wypłaty na wkład własny z inną instytucją finansową, ale tylko w przypadku, gdyby ta umowa miała być zawarta w celu pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem przez uczestnika kredytu na sfinansowanie tej samej inwestycji.

Obowiązek zapłaty podatku

Uczestnik PPK, który wypłaca środki z rachunku PPK na wkład własny, otrzymuje je bez żadnych pomniejszeń. Obowiązek zapłaty podatku od zysków kapitałowych powstaje dopiero w przypadku, gdy nie zwrócił tych środków w terminie określonym w umowie o wypłatę na wkład własny, zawartej z instytucją finansową. W takiej sytuacji uczestnik PPK jest zobowiązany zapłacić 19% zryczałtowany podatek dochodowy od kwoty niedokonanego w terminie zwrotu. Dochód ten stanowi kwota niedokonanego w terminie zwrotu wypłaconych środków pomniejszona o koszt nabycia odkupionych jednostek uczestnictwa lub umorzonych jednostek rozrachunkowych, przypadających na ten niedokonany zwrot. Za koszt nabycia takich jednostek uważa się sumę wydatków na nabycie odkupionych jednostek uczestnictwa albo sumę wpłat na umorzone jednostki rozrachunkowe, z których dokonano wypłaty, ustaloną w takiej proporcji, jaką stanowiła kwota niedokonanego zwrotu do wartości środków wypłaconych uczestnikowi PPK. Dochód powstaje w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin zwrotu wypłaconych środków określony w umowie zawartej przez uczestnika z instytucją finansową (art. 30a ust. 1 pkt 11a i ust. 12 ustawy o PIT).

Więcej na temat PPK na www.mojeppk.pl i pod nr telefonu 800 775 775. Zachęcamy również do korzystania z bezpłatnych szkoleń prowadzonych przez ekspertów PFR Portal PPK. Na szkolenia można zapisać się tutaj: https://www.mojeppk.pl/szkolenia.htm.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 427),
 • ustawa z 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2245 ze zm.),
 • ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.),
 • ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 226 ze zm.).

Anna Puszkarska

Ekspert PFR Portal PPK

Czytaj więcej

W PPK warto oszczędzać w każdym wieku

Uczestnik PPK, który chce wypłacić środki na wkład własny, składa w tym celu wniosek bezpośrednio instytucji finansowej prowadzącej jego rachunek PPK (nie może skorzystać z pośrednictwa pracodawcy). W dniu złożenia tego wniosku uczestnik nie może mieć ukończonych 45 lat, czyli może to zrobić najpóźniej w dniu poprzedzającym jego 45. urodziny. Uczestnik PPK może wypłacić na pokrycie wkładu własnego jednorazowo do 100% wartości środków zgromadzonych na jego rachunku PPK, z obowiązkiem ich zwrotu w wartości nominalnej, czyli tyle, ile wypłacił. Bez znaczenia jest to, czy w chwili złożenia wniosku uczestnik PPK jest zatrudniony, a jeśli tak, to czy gromadzi nowe wpłaty do PPK czy złożył deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK. Wypłata na wkład własny realizowana jest przez instytucję finansową na podstawie odrębnej umowy zawartej przez tę instytucję z uczestnikiem PPK.

Pozostało 85% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
ABC Firmy
Nowa usługa w aplikacji mObywatel 2.0. Ministerstwo: to przełom
Aplikacje i egzaminy
Nowa KRS nie zostawia suchej nitki na kandydacie Bodnara na dyrektora KSSiP
Sądy i trybunały
Wznowienie postępowania z powodu "neosędziego"? Sąd nie czuje się związany wyrokiem ws. Wałęsy
Prawo dla Ciebie
Prof. Andrzej Kidyba: decyzja o odsunięciu mnie od zajęć jest skandaliczna
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie
Sądy i trybunały
Ujawniono drugi przypadek inwigilowania Pegasusem sędziego w Polsce
Materiał Promocyjny
Jak sztuczna inteligencja może być wykorzystywana przez przestępców cybernetycznych?