fbTrack
REKLAMA
REKLAMA

Akty prawne

Dziennik Ustaw Nr 105 z 2 lipca 2009

[b]Rozporządzenia Rady Ministrów[/b] (poz. 869 – 870), z 30 czerwca i 1 lipca, w sprawie:
- chorób zawodowych, - ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy; oba weszły w życie 3 lipca,
[b]Rozporządzenia ministrów[/b] (poz. 871 – 875): [b]- infrastruktury[/b], z 18 i 19 czerwca, w sprawie: – ustalenia granicy portu morskiego w Trzebieży od strony lądu, – rejestru i oznakowania pojazdów (zmiana); oba 17 lipca. [b]- pracy i polityki społecznej[/b] z 16 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; 17 lipca, [b]- rozwoju regionalnego[/b] z 15 czerwca w sprawie udzielania pomocy przez fundusze pożyczkowe i poręczeniowe w ramach regionalnych programów operacyjnych; 2 lipca, [b]- spraw zagranicznych[/b] z 17 czerwca w sprawie sposobu prowadzenia Rejestru Europejskich Ugrupowań Współpracy Terytorialnej; 10 lipca. [b]Rozporządzenie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji[/b] (poz. 876) z 15 czerwca zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za udzielenie koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych; 2 lipca. [b]Obwieszczenie marszałka Sejmu RP [/b](poz. 877) z 19 czerwca o sprostowaniu błędu w ustawie z 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym. [b]Wyroki Trybunału Konstytucyjnego [/b](poz. 878 – 880): - z 16 czerwca (SK 42/08) o zgodności z konstytucją art. 8 ust. 1 ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego - z 16 czerwca (SK 5/09) o niezgodności z konstytucją art. 65 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie, „w jakim nie przyznaje zastępcy komornika – ustanowionemu w związku z odwołaniem albo śmiercią komornika – prawa do opłat egzekucyjnych prawomocnie przez niego ustalonych przed jego odwołaniem”; stracił moc 2 lipca, - z 23 czerwca (K 54/07) o niezgodności z konstytucją kilku przepisów ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym; zakwestionowane przepisy stracą moc 2 lipca 2010 r. Zobacz treść [link=http://www.rp.pl/aktyprawne/akty/numer.spr?id=316882]DzU nr 105[/link]
Źródło: Rzeczpospolita
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
NAJNOWSZE Z RP.PL
REKLAMA
REKLAMA